Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

RIZIV geeft tandarts-cheques uit

01/04/2019 by Dr R. BOURGUIGNON

Het is geweten dat de wet van 1958, die een verbod oplegde voor elke vorm van reklame voor tandverzorging, zopas afgeschaft werd.

De voorzitter van de Société Royale de Dentisterie (SRD), tandarts Michael Devies, heeft onmiddellijk gebruik gemaakt van de gelegenheid om van het RIZIV corrigerende budgettaire maatregelen te eisen ten gunste van zijn leden.

Verrassend genoeg heeft de Dienst voor Gezondheidszorgen van het RIZIV gunstig gevolg gegeven aan het verzoek van tandarts Devies en hem een budget van 10 miljoen euro toegezegd (bijna een half miljard oude Belgische Frank).

Om zeker te stellen dat enkel leden van de SRD kunnen genieten van deze steunmaatregel zal de verdeling gebeuren onder de vorm van « tandarts-cheques », die uitsluitend verhandeld kunnen worden bij tandartsen die aangesloten zijn bij de SRD.

De verdeling zelf wordt overgelaten aan het oordeel van de SRD : men zegt dat de cheques per post zullen worden verstuurd op basis van een uitgebreide patiëntenlijst die uitgewerkt werd vòòr de invoering van GRDP.


Specimen van tandarts-cheque uitgegeven door het RIZIV


Aldus zijn onlangs grote waardetransport vrachtwagens heen en weer gereden tussen het RIZIV en de zetel van de SRD in de Freeslaan om de kostbare cheques met een unitaire waarde van 200 euro te bezorgen.

De faciale waarde van 200 euro mag hoog lijken, maar het werkelijke doel van de operatie is om de zogezegd « luxe » tandheelkunde te promoten (vaste prothesen en implantaten) en niet de ellendige sociale gevallen.

Er dient te worden opgemerkt dat de patiënt meerdere cheques mag cumuleren en dat de tandarts nooit wisselgeld teruggeeft.

Op het einde van elke maand zal de tandarts die lid is van SRD de ontvangen cheques overhandigen aan het RIZIV die hem het overeenkomstig bedrag op zijn rekening zal overschrijven.

De Chambres syndicales dentaires (CSD) hebben zich geërgerd aan deze concurrentievervalsing ; het antwoord van Michael Devies was even kort als brutaal : « U hebt maar even zwaar te wegen als ik in het Beheerscomité !

Inmiddels had de Dienst voor gezondheidszorgen nagelaten om de Dienst voor geneeskundige controle te verwittigen : een inspecteur — dokter Philippe Poucet — heeft lucht gekregen van de zaak en besloten om op z’n eentje onderzoek te voeren…

Er wordt gezegd dat bepaalde leden van de hoge directie van de SRD hele dozen cheques zouden hebben achtergehouden, maar daar daar hebben we geen bevestiging van.

No Comments »

Nieuwe GVVH (mod. A of E) in derdebetaler

23/06/2016 by Dr R. BOURGUIGNON en LTH D. HATZKEVICH

a) Identificatie van de zorgverlener

Er moet worden opgemerkt dat de layout van de nieuwe modellen GVVH voor geneesheren (mod. A) of tandartsen (mod. E) identiek zijn voor de zorgverleners die hun erelonen in eigen naam ontvangen als voor hen die hun erelonen innen via een rechtspersoon (vennootschap of VZW).

Het is in elk opzicht dwingend om u te identificeren als zorgverlener als u getuigschriften gebruikt in het kader van een rechtspersoonlijkheid, evenzo wat betreft de nieuwe GVVH mod. ”A of E“, ook al bent u de enige zorgverlener (en zelfs al is het voorgedrukt RIZIVnr door SPEOS het uwe) !

Het RIZIV nr. van de persoon die de GVVH bestelt mag niet verward worden met dat van de zorgverlener die werkt te midden een structuur (vennootschap of VZW) ; deze vermelding is het gevolg van een manifeste conceptiefout bij MEDATTEST/SPEOS : het is het BCE nr. dat logischerwijs had moeten prijken op het hoofdgedeelte van de GVVH (thans komt dit BCE nr. alleen voor op het ontvangstbewijs…).

We verwijzen u dienaangaande naar ons News van 2 december 2015 : http://www.securimed.eu/nl/archives/604

b) Termijn van indiening

Wij herinneren eraan dat de termijn van indiening van GVVH — zowel in contante afrekening als in derdebetaler — twee maand bedraagt, eind van de maand : http://www.securimed.eu/nl/archives/14

Dat betekent bijvoorbeeld dat de verstrekkingen van 2 januari ten laatste op 31 maart in rekening gebracht mogen worden.

Deze termijn geldt ook voor het contante stelsel, ook al heeft de patiënt niets betaald op het moment van verzending of van uitreiking van het GVVH !

De Dienst voor controle legt tegenwoordig zware administratieve sancties op in geval van overtreding (in de grootteorde van 2.500 euro).

In het kader van een redelijke toepassing van de RIZIV reglementering worden de “kleine” vertragingen en/of vertragingen met betrekking tot kleine hoeveelheden GVVH waarschijnlijk niet geviseerd ; ook de vertragingen die onder de verantwoordelijkheid van de patiënt vallen worden niet geviseerd.

Anderzijds, het ophopen van honderde getuigschriften gedurende zes maand of meer is risicovol…

c) Vak KB en ontvangstbewijs van de nieuwe modellen getuigschriften

Dit onderwerp werd uitvoerig behandeld op onze website :

Nieuwe GVVH vanaf 1 juli 2015 : vragen en antwoorden

Nieuwe getuigschriften mod. C met ontvangstbewijs : hoe tewerk gaan ?

« Betaald bedrag » of « ontvangstbewijs » ? Een regelrechte kakofonie !

Nieuw artikel 53 van de VGVU wet

Nieuw artikel 53 van de VGVU wet — Vervolg

Fundamenteel principe : het is onmogelijk om bedragen van één GVVH over te dragen op een ander (bijv. van het GVVH met de technische codes naar het GVVH met de raadpleging).

De nieuwe groene GVVH mod. A hebben een niet afscheurbaar ontvangstbewijs, terwijl de nieuwe witte GVVH mod. A een afscheurbaar ontvangstbewijs hebben (sic) : MEDATTEST/SPEOS lijkt een oude groene papierreserve te gebruiken voor de GVVH mod. C die niet voorzien is van perforaties (de nieuwe groene A waren er voor de nieuwe witte A…).

Vreemd genoeg dragen de nieuwe ontvangstbewijzen, indien ze het BCE nummer uitwijzen van de innende instelling (wier nummer logischerwijs zich ook had moeten bevinden in het bovenste gedeelte van het GVVH in plaats van het RIZIV nr. van de persoon die de GVVH besteld heeft…), geen getruigschriftnummer, in tegenstelling tot de oude GVVH mod. A en E ! De gevolgen van deze tekortkoming zijn vermakelijk*.

In het derdebetalersstelsel moet men het ontvangstbewijs alleen invullen als de patiënt effectief zijn RG vereffend heeft.

Het ontvangstbewijs mag afgescheurd en overhandigd worden aan de patiënt, zelfs in geval van toepassing van derdebetaler (maw, de VI zullen nooit een GVVH verwerpen zonder het aangehecht ontvangstbewijs).

Ter herinnering : http://www.securimed.eu/nl/formules/op-vraag-kan-securimed-het-totaal-van-de-remgelden-vermeld-op-uw-getuigschriften-berekenen

Men mag nooit uit het oog verliezen dat de vermeldingen in het vak KB het vaakst in overeenstemming zijn met die van het ontvangstbewijs.

Overeenstemming tussen het vak “KB” en de vermeldingen op het ontvangstbewijs in het kader van het derdebetalerstelsel :

JA -> het vaakst zal een RG aangegeven worden op het ontvangstbewijs (uitzonderingen : RG betaald via de bank of RG = 0, maar in dit laatste geval is NEEN te verkiezen)

NEEN -> het vaakst de kwijtschelding van het RG (theoretische uitzondering : de verzorging wordt aan 100% terugbetaald, vanwaar RG = 0)

Indien JA noch NEEN moet men zich behelpen met cijfers : “tussenbedrag”.

Er dient te worden opgemerkt dat de fiscus niet op de hoogte is van het statuut (RVV of GV) van uw patiënten.
____________________
* Een zorgverlener met slechte bedoelingen zou aldus voor verzorging in het jaar 2021 lege ontvangstbewijzen — en dus GVVH — van 2016 kunnen gebruiken, zonder het risico te lopen om door te fiscus te worden lastiggevallen !

No Comments »

RIZIV kreeg de taak toebedeeld om de voetgangerszone van Brussel te redden !

31/03/2016 by Dr R. BOURGUIGNON

Iedereen is inmiddels vertrouwd met de droevige kroniek* van de « reusachtige voetgangerszone » van Brussel, het geesteskind van Yvan Mayeur…

Sinds haar ontstaan op 29 juni 2015 hebben de vaste klanten van de handelszaken in het Brussels stadscentrum deze inmiddels « leegstaande en akelige » publieke ruimte de rug toegekeerd.

De gemotoriseerde klanten werden bovendien geconfronteerd met een niet te ontwarren kluwen van éénrichtingsstraatjes wier rijrichting onophoudelijk wijzigde, een onmogelijke wegbewijzering en een extreem belemmerde mini-ring.

Een dubieuze fauna afkomstig uit de Kanaalzone (grenzend aan de veelbesproken gemeente Sint-Jans-Molenbeek) heeft de plaats van de gegoede klanten ingenomen, met als gevolg de dood voor de handelszaken in de Brusselse stadskern.

Met de opvoering, eind november 2015, van het dreigingsniveau naar 4 (het maximum) zijn de allerlaatste klanten weggevlucht : enkel onbevreesde Chinese toeristen durven zich nog naar het centrum van Brussel te begeven, maar ze kantonneren (het moet gezegd…) strikt op en rondom de Grote Markt.

De doodsteek was de sluiting eind juni 2016 — in beide richtingen — van de Stefaniatunnel, gevolgd door de aanslagen van 22 maart met honderden slachtoffers in Brussel en Zaventem, en de optocht van hooligans op het Beursplein op 27 maart.

In de hoop de voetgangerszone van Brussel te redden heeft de federale regering onlangs beslist — via Beliris en toezichthouder Didier Reynders — de RIZIV diensten over te hevelen naar het ex-Rijksadministratief centrum** van Brussel-stad, gevestigd in de Anspachlaan en zopas asbestvrij gemaakt.

Te rekenen vanaf 15 april 2016 moeten alle brieven voor RIZIV verplicht naar het volgende adres verstuurd worden :

RIZIV
Anspachlaan 6
1000 Brussel

Zelfs de dienst voor geneeskundige controle — de DGEC — is verhuisd naar de hem toegewezen lokalen nabij het Rijksadministatief centrum, net boven het casino Viage***.

Op de oude lokatie in de Tervurenlaan is alleen nog maar de concierge overgebleven met de opdracht de post in ontvangst te nemen die per vergissing naar het oud adres van het RIZIV verstuurd werd.

De federale regering hoopt dat de toestroom van ambtenaren en zorgverleners die zich naar de diverse commissies van het RIZIV begeven zal bijdragen om het centrum van Brussel te laten heropleven.

Het is aanbevolen om zijn voertuig in een P&R parking achter te laten en geen gebruik te maken van de metro omwille van het risico op een aanslag (het actuele dreigingsniveau staat op 3).

Tijdens een interview met de krant Le Soir heeft Yvan Mayeur (PS) verklaard : « Ik heb het RIZIV niet nodig om van mijn (sic) voetgangerszone een succesverhaal te maken ! ».

Terwijl L. Onkelinx — ex-minister (PS) van sociale zaken 2007-2014 — zich als volgt heeft uitgelaten : « U ziet wat deze coalitie MR-N-VA ons gebracht heeft ! Vlaamse functionarissen zullen het centrum van Brussel inpalmen ! Als ik bedenk dat wij zopas alles asbestvrij gemaakt hebben : Laat Vlaanderen de kosten ervoor dragen ! »
___________________
* Meer informatie over dit onderwerp op de website piétonier de Bruxelles
** Ook wel « Muntcentrum »
*** Kwatongen beweren dat de beslissingen van de DGEC sowieso een kansspel evenaren…

No Comments »

Een enorme « bug » in de software van Medattest

02/12/2015 by Dr R. BOURGUIGNON

Het is amper te geloven : alle nieuwe getuigschriften A en E afgeleverd door Medattest aan vennootschappen vertonen een grote « tekortkoming ».

Tijdens de bestelling vraagt de site Medattest aan de persoon die de GVVH bestelt om zich te identificeren via zijn persoonlijk RIZIV nummer ; men vraagt zich trouwens af hoe men kan bestellen zonder RIZIV nr (zaakvoerders van poliklinieken ) ?

Het is pas verderop dat men de keuze moet maken tussen natuurlijk persoon of vennootschap, maar het kwaad is al geschied : Medattest drukt op alle GVVH voor vennootschappen het persoonlijk RIZIV nummer van de zorgverlener die de bestelling geplaatst heeft !

Bij gebrek aan een KBO nr op het eigenlijk GVVH (het prijkt nochtans op het ontvangstbewijs…) vindt men in de plaats daarvan het RIZIV nr. van de persoon die de bestelling geplaatst heeft, en bijgevolg meent menig zorgverlener — vooral in EBVBA — dat het overbodig is geworden om zich via zijn stempel te identificeren.

Men kan zich inmiddels de problemen voorstellen inzake RIZIV profielen…

In het geval van een vennootschap met 40 geneesheren zullen de VI alle verstrekkingen ingeven onder het unieke RIZIV nummer dat op de GVVH prijkt, met als bonus de eventuele onverenigbaarheden tussen verstrekkingscodes en bekwaamheidscodes !

No Comments »

P Waarden 2de editie : het administratief dossier

27/11/2015 by admin

Zoals geweten is heeft Michel DEVRIESE beslist om bij wijze van koninklijk besluit het kleinerend systeem van P-waarden herin te voeren dat bestemd is om de beroepsinkomsten van tandartsen te beperken (zie dienaangaande ons News van 12 juni 2015 met als titel De P waarden zijn terug… of de verplichting voor elke tandarts om uitgebreid verlof te nemen !

In het kader van het tweede appel bij de Raad van State hebben wij inzage in de documenten met betrekking tot deze zaak, en die anders vertrouwelijk zouden gebleven zijn.

Men ziet er hoe DEVRIESE poogt om systematisch het plafond van P-waarden naar beneden te schroeven…

Gezien haar omvang is dit bestand in ZIP formaat.

Administratief dossier

No Comments »

Laat de Huisartsen uw patiënten niet inpikken !

25/11/2015 by admin

Sinds 1 juli 2015 — en zeker sinds 1 oktober — is derdebetaler verplicht voor raadplegingen en technische ingrepen door een huisarts bij patiënten met het RVV statuut.

Uit hoofde van Tariferingsdienst voorbehouden voor geneesheren-specialisten en tandartsen draagt Securimed Uw belangen hoog in het vaandel : een quasi gratis raadpleging zou sommige patiënten met lage inkomsten ertoe kunnen verleiden om een huisarts te raadplegen.

De geneesheer-specialist kan het derdebetaler stelsel toepassen voor zijn raadpleging in de volgende gevallen :

a) RVV patiënt (KT1 eindigend op het cijfer « 1 ») ;

b) GV patiënt maar in aanmerking komend voor de uitzonderingsmaatregel (bijv. chronisch zieke) ;

c) de patiënt verklaart geen middelen te hebben om in contanten zijn raadpleging te betalen : in dit geval volstaat het om de verklaring ad hoc aan het getuigschrift te hechten :

Verklaring FNS geneesheer.pdf

Wij herinneren eraan dat alle technische handelingen van een geneesheer-specialist in derdebetaler ingevoerd mogen worden.

No Comments »

Securimed creëert het eerste discussie forum betreffende de dienst voor geneeskundige controle van het RIZIV

20/11/2015 by admin

Vandaag 20 november huldigt Securimed het eerste discussie forum betreffende de dienst voor geneeskundige controle van het RIZIV in.

Deze dienst met de afkorting « DGEC » wat staat voor « dienst voor geneeskundige evaluatie en controle » omhult zich graag in mysterie.

Men moet er wel bij zeggen dat de wet van hem verlangt discreet te zijn…

Dit forum heeft tot doel u te helpen tijdens elke stap van het onderzoek, en vervolgens bij de administratieve procedure van jurisdictionele aard.

Het is zeer aangewezen om bijgestaan te worden tijdens deze twee fasen van een « RIZIV controle ».

Gezien voorkomen beter is dan genezen hebben wij een sectie van het forum gewijd aan het begrijpen van de Nomenclatuur van de Geneeskundige verstrekkingen (NPS).

Het forum is toegankelijk via het adres : http://www.securimed.support/

Securimed maakt deel uit van de groepering van economische belangen in de gezondheidszorg (GEBGZ).

No Comments »

Vervolgd door de DGEC ? Kom er over praten tijdens een lekkere lunch…

12/11/2015 by Dr R. BOURGUIGNON

Uw patiënten verwittigen U dat ze verhoord werden door de DGEC ? U maakt het onderwerp uit van een DGEC controle ? U hebt reeds een Pro-Justitia in de bus gekregen ? U bevindt zich al middenin een procedure bij de administratieve rechtscolleges van het RIZIV ?

Kom er over praten tijdens een lekkere lunch, ‘s zaterdags klokslag twaalf !

Wij ontvangen U zonder verplichtingen, tezamen met Uw levensgezel, in een gezellige en ontspannen sfeer in de Zuidlaan 25 te 1000 Brussel.

Reservering ten laatste op de voorafgaande donderdag vóór 16 uur via het nummer 02/513.49.35

De vergadering zal geanimeerd worden door dokter Bourguignon en meerdere zorgverleners kunnen eraan deelnemen voor zover ze toebehoren aan de zelfde beroepscategorie ; de duurtijd bedraagt ongeveer anderhalf uur.

Deze uitnodiging richt zich ook tot zorgverleners die reeds bijgestaan werden door Securimed !

No Comments »

Herattestering : alle cliënten van Securimed vrijgesproken !

31/10/2015 by Dr R. BOURGUIGNON

Wij hebben destijds gezegd dat deze zaak slecht opgezet was en de administratieve rechtscolleges van het RIZIV hebben ons gelijk gegeven door alle cliënten van Securimed vrij te spreken.

Niettegenstaande zijn verwoede pogingen werd de theorie van de DGEC niet weerhouden…

Het handelt zich hier om een historische nederlaag, want :

– 998 tandartsen hadden een aangetekend schrijven ontvangen dat hen onder « monitoring » plaatste ;

– de herattesteringsgraad is gedaald naar onder de 10% voor 801 onder hen ;

– 197 tandartsen bleven een herattesteringsgraad van meer dan 10% uitwijzen ;

Zoals voorzien in het informatief schrijven heeft de DGEC een dossier geopend ten aanzien van 197 tandartsen met een herattesteringsgraad van meer dan 10%.

Eén dossier werd ingetrokken omdat een ander dossier betreffende overconsumptie van conserverende zorgen reeds lopende was voor deze tandarts.

Voor de 196 overblijvende tandartsen heeft de DGEC ;

– een verwittiging gestuurd naar 22 tandartsen met een ten onrechte uitbetaald bedrag aan overconsumptie gelijk aan of minder dan 100 € ;

– een Pro Justitia met een UVT* overgemaakt aan 174 tandartsen voor wie het ten onrechte uitbetaald bedrag meer dan 100 € bedroeg.
________________
* Uitnodiging tot vrijwillige terugbetaling

No Comments »

Afschaffing van de OIFNS in de tandheelkunde (KB 23/9/2015)

29/09/2015 by Dr R. BOURGUIGNON

Zoals lang voorzien schaft het KB van 18 september 2015 (KB 23/9/2015) definitief de OIFNS af (« financiële noodsituatie »), maar schept het andere categorieën patiënten met recht op derde betaler.

Men moet dus doen alsof de formaliteit van « het papiertje » niet meer bestaat… en de patiënten aanmoedigen om het statuut RVV of derde betaler alle verstrekkingen te bemachtigen (zie hieronder).

Situatie met ingang van 1/10/2015 :

A. DERDE-BETALER TOEGELATEN (ZONDER FORMALITEITEN) NAARGELANG DE VERSTREKKINGEN VOOR ALLE PATIËNTEN

– prothesen

– parodontologie

– stomatologie

– orthodontie

B. DERDE BETALER TOEGELATEN (ZONDER FORMALITEITEN) NAARGELANG DE PATIËNTEN VOOR ALLE VERSTREKKINGEN

– RVV (CT1 xx1)

– kinderen tot 18 jaar

– GV volwassenen : een hele reeks situaties* (patiënt chronisch ziek, werklozen, enz.) naargelang de raadpleging van de fiche MyCareNet (« Toepassing derde betaler toegelaten »).

– patiënten die afhangen van het OCMW, FEDASIL, enz.

Wij herinneren u eraan dat u het statuut van uw patiënt kan raadplegen via onze dienst AVAP :http://www.securimed.eu/nl/formules/bijstand-bij-de-controle-over-de-verzekerbaarheid-van-uw-patienten

Het is ook duidelijk dat men de sociale patiënten moet aansporen om zich naar hun ziekenfonds te begeven om het RVV-OMNIO statuut te bekomen of « Derde betaler alle verstrekkingen » (deze laatsten zijn dus GV !).
_____________________
* Het is niet de situatie zelf die onderzocht moet worden, maar alleen of de GV patiënt rechthebbende is op derde betaler alle verstrekkingen.

No Comments »

« Previous Entries