Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Nieuwe GVVH vanaf 1 juli 2015 : vragen en antwoorden

19/06/2015 by Dr R. BOURGUIGNON

Vraag 1 : Zal men de oude getuigschriften voor verstrekte hulp mod. C en F nog mogen gebruiken na 30 juni 2015 ?

Antwoord : Ja, en dat gedurende een transitieperiode van zes maand (misschien zelfs een jaar) ; maar, men zal er natuurlijk geen meer kunnen bijbestellen.

Als u niet houdt van ontvangstbewijzen, bestel dan vlug een gepaste voorraad van oude GVVH (FOD volksgezondheid en RIZIV zijn zeer discreet hieromtrent, net om last-minute bestellingen te vermijden !).

Vraag 2 : Hoe moet men het of de RG invullen op de nieuwe GVVH ingebracht via derdebetaler ?

Antwoord : Securimed kan het gedeelte « Ontvangstbewijs » van de nieuwe GVVH invullen volgens uw aanwijzingen (het gemakkelijkst is om uit te gaan van de vermelding in het vak « K.B. 15.07.2002″ : JA/NEEN).

Mocht u het wensen dat wij de waarde van de RG* invullen, berekend tot op de tweede decimaal met onze computers, in functie van de officiële RIZIV tarieven, dan zullen wij dat voor u bewerkstelligen op de GVVH die u ons toevertrouwt.

In alle geval — tenzij u het niet wenst —, zal u via mail een PDF ontvangen met alle RG (die u of wij hebben ingevuld), de nummers van de overeenkomstige GVVH als ook het totaal per dag en per zending.

Deze dienst wordt al jaren aangeboden : zie pagina FORMULES van de website, rubriek Op uw vraag berekent SECURIMED het totaal van de remgelden op uw getuigschriften.

Ter herinnering, als de zorgverlener derdebetaler toepast, verbindt hij zich ertoe om het RIZIV ereloon niet te boven te gaan : het is dus belangrijk om deze beschikking na te komen** !

En tevens moet men erop letten dat de vermeldingen met betrekking tot een welbepaald GVVH enkel voor dat laatste gelden en dus alleen betrekking hebben op de NGV codes dat zij draagt : men mag bijvoorbeeld het ontvangstbewijs van één GVVH niet overdragen op een ander !

Vraag 3 : Moet men, na 30 juni 2015, een deel van de oude GVVH mod. C of F aan een « ontvangstbewijs » koppelen ?

Antwoord : Wij denken van niet, omdat de layout van deze GVVH dat niet toelaat en er geen enkele afscheurbare strook bestaat.

Vraag 4 : Moet (of mag) men in het derdebetalersstelsel het gedeelte « Ontvangstbewijs » afscheuren van het GVVH ?

Antwoord : Het handelt zich over de oude GVVH, en deze vraag heeft al heel wat inkt laten vloeien…

Het algemeen principe is dat de patiënt een kwijting ontvangt (niet noodzakelijkerwijs het gedeelte « Ontvangstbewijs » van het GVVH***), waardoor hij kan weten welke verstrekkingen in rekening gebracht werden en voor welk bedrag.

Deze verplichting bestaat al sinds… 1983 !

Er dient te worden opgemerkt dat de Verzekeringsinstellingen wettelijk bevoegd zijn om hun leden (= uw patiënten) te vertegenwoordigen.

Vraag 5 : Moet het gedeelte « Ontvangstbewijs » ingevuld worden in geval van girale betaling (Bancontact, overschrijving, enz) ?

Antwoord : Zeker niet : het ontvangstbewijs behelst alleen de cashbetalingen.

Aldus zijn uw beroepsinkomens samengesteld uit het totaal van de bedragen op de ontvangstbewijzen opgesomd met de bedragen die gecrediteerd werden op uw rekening tijdens dat boekhoudkundig jaar.

In het derdebetalerstelsel wordt het RG bijna altijd contant**** betaald, terwijl het bedrag lastens de ziekte- en invaliditeitsverzekering via de bank geïnd wordt.
_____________________
* Niet uit het oog verliezen dat de waarde van het RG afhangt van het statuut van de patiënt (RVV vs GV) ; en ook niet het fiscale gedeelte « Ontvangstbewijs » van het getuigschrift verwarren met het vak « KB » dat zich hoger bevindt, en dat uitsluitend de ontvangst – of niet – van het RG betreft (sociaal gegeven dat tussenkomt bij de berekening van de MAF) !
** Niets verplicht de niet geconventioneerde zorgverlener een supplement te vragen voor de raadpleging die contant betaald wordt (in de tandheelkunde gelden er andere regels)…
*** In het regime van de uitgestelde betaling is het trouwens onmogelijk om het gedeelte « Ontvangstbewijs » in te vullen, daar de patiënt niets betaalt op het ogenblik dat het getuigschrift afgeleverd wordt, behoudens het eventuele RG.
**** Het RG kan ook opgegeven worden in welbepaalde verhouding volgens koninklijk besluit.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.