Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Verdediging DGECDr Robert BOURGUIGNON staat U bij in geval van een onderzoek van Uw praktijk door de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) of tijdens een procedure bij een administratief rechtscollege van het RIZIV en dit tot en met het hoger beroep.

Het wettellijke kader is de zogeheten “GVU-wet » gecoördineerd op 14 juli 1994.

Vaak wijst zich de interpretatie van de Nomenclatuur gunstig uit voor de zorgverstrekker : op aanvraag kunnen adviesen ingewonnen worden bij de Technische Geneeskundige Raad (TGR) of bij de Technische Tandheelkundige Raad (TTR) van het RIZIV. Deze adviezen (de « interpretatieve regels ») zijn opwerpbaar ten aanzien van de controlediensten.

Nadien moeten schriftelijke verweermiddelen worden voorgelegd bij de leidend ambtenaar (voor zover het gaat om bedragen onder de 25.000,00 euro en er geen sprake is van recidief). In de procedures voor de Kamer van éérste aanleg of desgevallend voor de Kamer van beroep gaat het om schriftelijke besluiten die een genormaliseerde structuur dienen te respecteren.

Desgewenst kan Dr BOURGUIGNON bij wijze van voorzorg en buiten elke controle om Uw praktijk doorlichten op haar conformiteit met de wetgeving en diens diverse besluiten van uitvoering.

Deze zeer gespecialiseerde dienst is erkend door DAS (verzekering rechtsbijstand).

Het merendeel van de polissen voorziet dat de dekking begint van zodra de zorgverstrekker onderworpen wordt aan een proces-verbaal van vaststelling (PVV) opgemaakt door een inspecteur van het RIZIV.

Niettemin is het van vitaal belang om eerder nog advies in te winnen daar de initiële verklaringen afgelegd door de zorgverstrekker aan een RIZIV-inspecteur, vastgelegd in een proces-verbaal van verhoor (PVV), vaak bepalend zijn voor het vervolg van de procedure !

Daarenboven vergt deze dienst een diepgaande kennis van wiskunde en statistiek (profielen, indicatoren van manifeste afwijking, enz.) : dit is het geval van Dr BOURGUIGNON die tevens universitair gediplomeerd is in wiskunde.

Laat U dus niet onnodig veroordelen : SECURIMED kan een zeer hoog percentage dossiers voorleggen waar de DGEC forfait heeft gegeven ! Gewoonweg omdat wij medische en statistische argumenten hanteren (en juridische natuurlijk) terwijl zelfs een « gespecialiseerde » advocaat deze reflex niet gehad zou hebben…