Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

FormulesSECURIMED is de enige organisatie om op volledig geïntegreerde wijze voor de ontvangsten van uw erelonen via het derdebetalers stelsel in te staan, in combinatie met een volledige rechtsbijstand ten aanzien van het RIZIV, en dat tot en met uw verdediging voor de Kamer van hoger Beroep, ingesteld bij de DGEC.

En dat zowel voor geneesheren als tandartsen, zowel in het Nederlands als het Frans.

Geen enkele beroeps- en/of wetenschappelijke organisatie, verzekeringsmaatschappij noch advocatenkantoor is in staat om dergelijke, allesomvattende, en vooral doeltreffende dienst te bieden aan zijn leden.

U kan in onze Newssectie de uitzonderlijke successen nalezen die SECURIMED behaald heeft in de verdediging van zorgverleners, of het nu om stopzetting van vervolging door de DGEC handelt of om een vrijspraak door de bevoegde rechtscolleges van het RIZIV.

Deze specifieke activiteit, de rechtsbijstand van zorgverleners, vormt tevens een absoluut unieke informatiebron : processen-verbaal van de DGEC, adviezen van GTR en TTR, niet verschenen beslissingen van de administratieve rechtscolleges van het RIZIV, reacties van persoonlijkheden uit de politiek, enz.

In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, werd de verschijning van SECURIMED in 2005 in de arena van verdediging van zorgverleners goed onthaald door het RIZIV, omdat dit de rol van de DGEC aanvaardbaar maakte : namelijk, in een democratie wordt een controledienst die systematisch geneesheren of tandartsen verplettert, zonder dat zij zich adequaat kunnen verdedigen, niet bepaald goed gezien.

Als bewijs verwijzen we naar de zeer talrijke kritieken die het VBS en de BVAS* tot in 2006 formuleerden tegen de willekeur en de almacht van de DGEC,  die hoofdzakelijk uit petities bestonden en die zich – tevergeefs – richtten tot de politieke beleidsmakers.

In dien mate dat een geneesheer of tandarts zich tegenwoordig kan verdedigen met echte geneeskundige of wetenschappelijke argumenten, hebben de gevoerde debatten betrekking op de grond van het dossier dat door de DGEC werd samengesteld, en werden de loze handgrepen van de advocaten** (overschrijding van de redelijke termijn, afwezigheid van de wil om te schaden, de goede trouw en ander misplaatst gekibbel) naar de vergeetput verbannen, ten bate van een pure medische, tandheelkundige, wetenschappelijke, en technische benaderingen.

Zo heeft Dr BOURGUIGNON, zo lijkt het, als eerste verdediger een CD-ROM met radiografieën en numerieke fotografieën aan de griffie van de DGEC overhandigd, hetgeen een speciale toelating vereist van de Voorzitter van de betroffen Kamer !

Maar als men het overdenkt, is het dan niet vanzelfsprekend dat men zich op wetenschappelijke of technische argumenten beroept als men een zaak van dien aard wenst te winnen ?

En aangaande de materie – dwz, in essentie de Nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen (NGV) en zijn verscheidene interpretatieregels -, deze is vreselijk ingewikkeld… zo zeer dat soms de DGEC zelf zich eraan mispakt (zie hieromtrent het News van 18 december 2009 : Vrijspraak !).

En de trend tot complexificatie is nog lang niet aan verbetering toe !

Anderzijds is de Overheid aan het leegbloeden : door de financiële crisis heeft ze zich eind 2008 massief in de schulden gewerkt tijdens de redding van de banksector, terwijl de economische crisis haar fiscale inkomsten inperkt en tegelijkertijd de uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen verhoogt.

Een dergelijke conjunctuur is bijzonder gevaarlijk voor de zorgverlener, werkzaam – men heeft soms de neiging om het te vergeten – in een sector die gesubsidieerd wordt door de Overheid : de DGEC vermenigvuldigt dezer dagen zijn controles om aldus een maximum aan gemeenschapsgelden te recupereren.
______________
* Gezien de misbruiken in de tandheelkunde zijn de representatieve beroepsorganisaties van de tandartsen – in Vlaanderen, het Verbond der Vlaamse Tandartsen – eerder geneigd om de DGEC te steunen !
** De advocaten doen wat ze kunnen, maar ze beschikken niet over de vereiste kennis, noch hebben ze de manier van redeneren eigen aan geneesheren ; anderzijds zijn de Kamers van het RIZIV zo goed als uitsluitend samengesteld door geneesheren en tandartsen…