Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Algemene voorwaarden1. De zorgverlener verbindt zich ertoe om de RIZIV reglementering te respecteren, hoegenaamd inzake de indieningstermijn.

2. Behoudens andersluidende modaliteiten, zijn de facturen van Securimed te betalen binnen de termijn van tien dagen.

Voor elke laattijdige betaling van onze beheerskosten, zullen kosten worden aangerekend voor het weer op gang brengen van uitbetaling :

1ste herinnering 10.00 euro

2de herinnering 28.00 euro

3de herinnering 50.00 euro

3. Securimed behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder vooropzeg, noch ingebrekestelling alle of een gedeelte van zijn prestaties te staken in geval van wanbetaling.

4. Voor elk duplicaat zal 10.00 euro (excl.btw) worden aangerekend per document als de vraag komt binnen het jaar, en anders 15.00 euro (excl.btw).

5. 5. Securimed overhandigt de zorgverlener — met de volgende listing, zie artikel 1 hierboven — de verworpen en/of de GVVH die niet heringevoerd kunnen worden ; echter, Securimed archiveert deze GVVH niet langer dan zes maand in geval dat de zorgverlener stilzwijgend een einde maakt aan de tariferingsrelatie.