Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Verdediging tandartsen NCTZ RDBSECURIMED verdedigt de belangen van de tandartsen die vervolgd worden door de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen (NCTZ) wegens verdacht op misbruik van de derdebetalersregeling, en dat voor de forfaitaire prijs van 500 euro excl.btw, hetzij 605 euro te storten op rekeningnummer 210-0505228-07.

Het is ook mogelijk om een « package » te bespreken voor de regularisatie Tarifering RDB + Verdediging DGEC.