Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Op uw vraag berekent SECURIMED het totaal van de remgelden op uw getuigschriftenIndien U een remgeld – al ware het sporadisch – invult in het vak « KB 15.07.2002 », dient u ervan aangifte te doen bij de fiscus.

Laat ons hierbij eraan herinneren dat de ontvangst van het remgeld facultatief is.

« Ja » betekent : « Ik heb het remgeld in zijn totaliteit ontvangen » en « Neen » betekent : « Ik heb het remgeld in zijn totaliteit laten vallen ». Indien de patiënt een tussenbedrag betaalt liggend tussen nul en het theoretische remgeld, dient men cijfers* te hanteren.

Om U het leven te vergemakkelijken kan SECURIMED voor elk van uw zendingen via RDB, en enkel via e-mail, een lijst communiceren met de volgende gegevens :

a) datum van uitreiken GVVH ;

b) nummer GVVH ;

c) remgeld per GVVH (dwz, het totaal van de remgelden voor de prestaties die op het GVVH figureren) ;

d) totaal aan remgelden per uitreikingsdatum, van alle GVVH bij elkaar;

e) totaal aan remgelden per zending ;

Deze berekening is tevens mogelijk voor tussenbedragen (tussen nul en het theoretisch remgeld); cfr. hierboven.

Betreffende uw fiscale aangifte, wordt het werk voor uw boekhouder vergemakkelijkt : hij beschikt reeds over het totaal aan remgelden per zending, per datum en per GVVH !

Deze optie** brengt geen enkele meerkost met zich mee !
___________
* men mag ook cijfers gebruiken in plaats van de vermelding « Ja », maar deze cijfergegevens zijn delicater in beheer…
** beschikbaar vanaf 26.10.09