Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

LidgeldDe aansluiting bij SECURIMED gebeurt middels betaling van een lidgeld.

De basisbijdrage bedraagt 345 euro, te storten op rekeningnummer 210-0505228-07 (IBAN BE74 2100 5052 2807 – BIC GEBABEBB).

Het lidgeld dient betaald te worden voor elke aangesloten zorgverlener en blijft twaalf maanden geldig te rekenen vanaf de eerste dag van de maand waarop het lidmaatschap aanvat ; het bedrag kan jaarlijks worden herzien.

SECURIMED behoudt zich echter het recht om de aansluiting van een zorgverlener te weigeren zonder de reden ervan te hoeven motiveren : de weigering zal ten laatste vijftien dagen na de betaling van de bijdrage kenbaar gemaakt worden.

De aansluiting wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd bij het verstrijken van elke periode van twaalf maand, tenzij een uitdrukkelijke opzeg bij wijze van aangetekende brief, ten minste twee maanden voor de vervaldag.

De lidgeldbijdrage geeft recht op volgende prestaties :

a) alle formaliteiten eigen aan de opening van een RDB dossier bij de NIC en de diverse VI ;

b) rechtstreekse fakturatie van de GVVH aan de VI ten belope van een bedrag van max. 4.000,00 euro, over een periode van twaalf maand ;

c) de eerste drie studie-uren en bijhorend advies met betrekking tot een DGEC onderzoek, Profielencommissie of Commissie van RDB controle voor tandartsen indien, ten tijde van de feiten die aan de oorsprong liggen van het onderzoek, de zorgverlener niet aangesloten was bij SECURIMED ;

d) de integraliteit van de verdediging van de zorgverlener, tot en met de Kamer van beroep van het RIZIV indien, ten tijde van de feiten die aan de oorsprong liggen van de procedure, hij aangesloten was bij SECURIMED en zijn aansluiting sindsdien noch opgezegd, noch te laat betaald werd ;

e) een abonnement op de News van SECURIMED, verspreid via elektronische post ;

De rechten op de hierboven beschreven prestaties worden opgeschort zolang de zorgverlener zijn basislidgeld niet vereffend heeft.

Daarenboven is er rechtens een compensatie verschuldigd van 50 euro bij late betaling.

Het lidgeld is fiscaal aftrekbaar ten titel van professionele uitgave.