Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Nieuw artikel 53 van de VGVU wet — Vervolg

03/09/2015 by Dr R. BOURGUIGNON

Talrijke geneesheren waren onthutst door de brief van de VBS e-specialist n°525 en hebben ons gecontacteerd om te weten hoe precies ze zich moeten opstellen betreffende de nieuwe GVVH en de « financiële transparantie », vooral in het derdebetaler stelsel.

U zal hieronder de antwoorden vinden van onze Dienst op de belangrijkste vragen :

a) Deel « Ontvangstbewijs » van de nieuwe GVVH mod. A of E gebruikt door rechtspersonen

Het gedeelte « Ontvangstbewijs » van de nieuwe GVVH mod A of E — uniform model voor natuurlijke en rechtspersonen — mag niet vermengd worden met « financiële transparantie »… alleszins niet helemaal.

De strook « Ontvangstbewijs » interesseert vooral de fiscus (via de gele dubbels die in de boekjes overblijven) en bijkomstig de patiënt.

Het spreekt voor zich dat de strook « Ontvangstbewijs » enkel ingevuld moet worden als de betaling cash voldaan werd.

A fortiori, als er geen cash betaling plaatsvond (bijvoorbeeld in geval van technische handelingen ingevoerd via derdebetaler met afstand van het RG), moet de strook « Ontvangstbewijs » niet ingevuld worden (en nog minder moet men op de oude modellen GVVH, die nog tot in 2016 geldig blijven, proberen een ontvangstbewijs aan te maken… zie volgend punt).

b) Oude GVVH mod. C of F en verplichtingen om een bedrag op te schrijven

Het RIZIV stuurt omzendbrieven per e-mail — aan hen die erom gevraagd hebben — waarin ze aandringt op de noodzakelijkheid om een bedrag in te vullen onderaan op de oude GVVH mod. C of F.

Opnieuw, dit kan enkel betrekking hebben op de cashbetalingen (en niet op de girale betalingen), omdat dit erop neerkomt dat men een soort « Ontvangstbewijs » zou aanmaken dat onbestaande is op de oude modellen.

Iedereen doet wat hij wil, maar onze Dienst kan het idee niet goedkeuren dat men een nul zou schrijven en een soort « Ontvangstbewijs » zou aanmaken daar waar er geen is.

De zin van VBS (e-specialist n° 525) : In tegenstelling tot het principe dat wil dat het getuigschrift voor verstrekte hulp geen niet-voorgeschreven vermeldingen mag bevatten, en in de overgangsfase tot wanneer de nieuwe modellen van getuigschrift vlot ter beschikking zullen zijn (uiterlijk tot en met 30 juni 2016), moet de arts deze gegevens (met name het KBO nr en het « totaal ontvangen bedrag ») op het getuigschrift voor verstrekte hulp aanvullen heeft menigeen laten rechtveren !

Wij delen deze mening niet en de ziekenfondsen bevestigen — vooralsnog — dat het uitblijven van vermeldingen op de oude modellen C of F geen reden tot verwerping zal zijn.

De richtlijn van het VBS lijkt ons voort te komen uit een verkeerde interpretatie van de wet (en ook door de overdadige invloed van het RIZIV op het verbond).

Het (nieuw) artikel 53 van de VGVU wet voorziet inderdaad :

Ongeacht of de zorgverlener de verstrekkingen verricht voor eigen of voor andermans rekening, wordt op het deel ontvangstbewijs van het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering of het gelijkwaardig document, het bedrag vermeld.

De VGVU wet is van openbare orde en kan enkel strikt geïnterpreteerd worden : indien een GVVH van een oud model C of F geen « Strook Ontvangstbewijs » heeft, zien wij niet hoe een bedrag kan ingevuld worden.

Ter herhaling, in geval van toepassing van derde betaler met afstand van het RG dient er zeker geen bedrag vermeld te worden op het GVVH !

c) Financiële transparantie en « bewijsstuk »

De « financiële transparantie » is een heel andere zaak, die nog veel inkt zal laten vloeien : zij interesseert eerst en vooral de patiënt (in de veronderstelling dat hij op de hoogte is) en vervolgens de fiscus, via de internet kanalen die nog aangemaakt moeten worden.

Men spreekt niet meer van « Ontvangstbewijs », maar van « bewijsstuk » : het verschil tussen betaalde bedragen in cash of via de bank bestaat niet meer.

Samengevat, het idee is dat in de toekomst elke patiënt, via een PIN code, toegang zou krijgen tot zijn persoonlijk dossier bij het ziekenfonds en zo de aangegeven bedragen zou kunnen vergelijken met de werkelijk betaalde bedragen ; dit allemaal zal natuurlijk pas mogelijk zijn binnen enkele jaren…

Dit gezegd zijnde, het volstaat om artikel 53 van de VGVU wet te lezen om te begrijpen dat de verplichtingen van de zorgverlener in zake « financiële transparantie » verre van verwaarloosbaar zijn.

Het is echter mogelijk om zich het leven te vergemakkelijken door een voorgedrukt papieren formulier te gebruiken waarop men de pertinente vakjes zou aanvinken.

Het is aanbevolen om een kopie van dit document te bewaren in het patiëntendossier, met eventueel een validering « voor akkoord » door deze laatste.

Het zal niemand ontgaan zijn dat de bedoeling van de regering Michel eruit bestaat om de patiënten te laten waken over de oprechtheid van de fiscale aangiftes van geneesheren en tandartsen met behulp van internet platformen aangemaakt door de ziekenfondsen…

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.