Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Nieuwe GVVH (mod. A of E) in derdebetaler

23/06/2016 by Dr R. BOURGUIGNON en LTH D. HATZKEVICH

a) Identificatie van de zorgverlener

Er moet worden opgemerkt dat de layout van de nieuwe modellen GVVH voor geneesheren (mod. A) of tandartsen (mod. E) identiek zijn voor de zorgverleners die hun erelonen in eigen naam ontvangen als voor hen die hun erelonen innen via een rechtspersoon (vennootschap of VZW).

Het is in elk opzicht dwingend om u te identificeren als zorgverlener als u getuigschriften gebruikt in het kader van een rechtspersoonlijkheid, evenzo wat betreft de nieuwe GVVH mod. ”A of E“, ook al bent u de enige zorgverlener (en zelfs al is het voorgedrukt RIZIVnr door SPEOS het uwe) !

Het RIZIV nr. van de persoon die de GVVH bestelt mag niet verward worden met dat van de zorgverlener die werkt te midden een structuur (vennootschap of VZW) ; deze vermelding is het gevolg van een manifeste conceptiefout bij MEDATTEST/SPEOS : het is het BCE nr. dat logischerwijs had moeten prijken op het hoofdgedeelte van de GVVH (thans komt dit BCE nr. alleen voor op het ontvangstbewijs…).

We verwijzen u dienaangaande naar ons News van 2 december 2015 : http://www.securimed.eu/nl/archives/604

b) Termijn van indiening

Wij herinneren eraan dat de termijn van indiening van GVVH — zowel in contante afrekening als in derdebetaler — twee maand bedraagt, eind van de maand : http://www.securimed.eu/nl/archives/14

Dat betekent bijvoorbeeld dat de verstrekkingen van 2 januari ten laatste op 31 maart in rekening gebracht mogen worden.

Deze termijn geldt ook voor het contante stelsel, ook al heeft de patiënt niets betaald op het moment van verzending of van uitreiking van het GVVH !

De Dienst voor controle legt tegenwoordig zware administratieve sancties op in geval van overtreding (in de grootteorde van 2.500 euro).

In het kader van een redelijke toepassing van de RIZIV reglementering worden de “kleine” vertragingen en/of vertragingen met betrekking tot kleine hoeveelheden GVVH waarschijnlijk niet geviseerd ; ook de vertragingen die onder de verantwoordelijkheid van de patiënt vallen worden niet geviseerd.

Anderzijds, het ophopen van honderde getuigschriften gedurende zes maand of meer is risicovol…

c) Vak KB en ontvangstbewijs van de nieuwe modellen getuigschriften

Dit onderwerp werd uitvoerig behandeld op onze website :

Nieuwe GVVH vanaf 1 juli 2015 : vragen en antwoorden

Nieuwe getuigschriften mod. C met ontvangstbewijs : hoe tewerk gaan ?

« Betaald bedrag » of « ontvangstbewijs » ? Een regelrechte kakofonie !

Nieuw artikel 53 van de VGVU wet

Nieuw artikel 53 van de VGVU wet — Vervolg

Fundamenteel principe : het is onmogelijk om bedragen van één GVVH over te dragen op een ander (bijv. van het GVVH met de technische codes naar het GVVH met de raadpleging).

De nieuwe groene GVVH mod. A hebben een niet afscheurbaar ontvangstbewijs, terwijl de nieuwe witte GVVH mod. A een afscheurbaar ontvangstbewijs hebben (sic) : MEDATTEST/SPEOS lijkt een oude groene papierreserve te gebruiken voor de GVVH mod. C die niet voorzien is van perforaties (de nieuwe groene A waren er voor de nieuwe witte A…).

Vreemd genoeg dragen de nieuwe ontvangstbewijzen, indien ze het BCE nummer uitwijzen van de innende instelling (wier nummer logischerwijs zich ook had moeten bevinden in het bovenste gedeelte van het GVVH in plaats van het RIZIV nr. van de persoon die de GVVH besteld heeft…), geen getruigschriftnummer, in tegenstelling tot de oude GVVH mod. A en E ! De gevolgen van deze tekortkoming zijn vermakelijk*.

In het derdebetalersstelsel moet men het ontvangstbewijs alleen invullen als de patiënt effectief zijn RG vereffend heeft.

Het ontvangstbewijs mag afgescheurd en overhandigd worden aan de patiënt, zelfs in geval van toepassing van derdebetaler (maw, de VI zullen nooit een GVVH verwerpen zonder het aangehecht ontvangstbewijs).

Ter herinnering : http://www.securimed.eu/nl/formules/op-vraag-kan-securimed-het-totaal-van-de-remgelden-vermeld-op-uw-getuigschriften-berekenen

Men mag nooit uit het oog verliezen dat de vermeldingen in het vak KB het vaakst in overeenstemming zijn met die van het ontvangstbewijs.

Overeenstemming tussen het vak “KB” en de vermeldingen op het ontvangstbewijs in het kader van het derdebetalerstelsel :

JA -> het vaakst zal een RG aangegeven worden op het ontvangstbewijs (uitzonderingen : RG betaald via de bank of RG = 0, maar in dit laatste geval is NEEN te verkiezen)

NEEN -> het vaakst de kwijtschelding van het RG (theoretische uitzondering : de verzorging wordt aan 100% terugbetaald, vanwaar RG = 0)

Indien JA noch NEEN moet men zich behelpen met cijfers : “tussenbedrag”.

Er dient te worden opgemerkt dat de fiscus niet op de hoogte is van het statuut (RVV of GV) van uw patiënten.
____________________
* Een zorgverlener met slechte bedoelingen zou aldus voor verzorging in het jaar 2021 lege ontvangstbewijzen — en dus GVVH — van 2016 kunnen gebruiken, zonder het risico te lopen om door te fiscus te worden lastiggevallen !

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.