Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Nieuwe getuigschriften mod. C met ontvangstbewijs : hoe tewerk gaan ?

17/07/2015 by Dr R. BOURGUIGNON

VRAAG :

Ik ben een gedeconventioneerd geneesheer-specialist en ik ontving zopas mijn nieuwe getuigschriften voor verstrekte hulp (GVVH) die ik eind juni 2015 besteld heb : deze dragen een afscheurbaar ontvangstbewijs.

Tot hiertoe schreef ik « NEEN » op alle GVVH aangaande de technische verstrekkingen die via derdebetaler ingevoerd werden ; voor de contante raadpleging vroeg ik tussen 35 en 50 euro aan de patiënt, in functie van de gerealiseerde technische handelingen.

Voor deze 35 à 50 euro was er geen ontvangstbewijs (omdat de oude mod. D deze strook niet hadden).

Hoe moet ik voortaan te werk gaan ?

ANTWOORD :

Zoals talrijke geneesheren-specialisten bent u gedeconventioneerd en vraagt u aan de patiënt een soort van « fee package » in contante betaling, meestal via cashgeld ; de technische handelingen worden op hun beurt in derdebetaler gefactureerd.

Dit « fee package » behelst :

– het ereloon voor de raadpleging (inbegrepen haar eigen RG) ;

– De RG van de technische handelingen ;

– een ereloonsupplement dat in principe enkel betrekking heeft op de raadpleging (vermits u gedeconventioneerd bent en u het ereloon van de raadpleging contant ontvangt).

Het is niet verboden om het RG van de technische handelingen te laten vallen (« NEEN » in het vakje KB) en om een ereloonsupplement te vragen voor de raadpleging.

Anderzijds, deze manier van werken kan de patiënt schaden als hij een grote verbruiker is van gezondheidszorgen, in dien mate dat hij niet de overtollige RG zal recupereren die de maximumfactuur (MAF) te boven gaan, vermits u aangegeven hebt dat hij ze niet betaald heeft.

Er moet bovendien vermeden worden dat door het RG van de technische handelingen over te dragen op het ontvangstbewijs van het ereloon men een meervoud bekomt van het RIZIV tarief, dat onverenigbaar is met de bijdragende capaciteit van de patiënt, en dus met de deontologische regels.

Art. 71 van de geneeskundige Deontologische code

De arts moet gematigd en bescheiden zijn bij het vaststellen van het ereloon betreffende zijn prestaties. Binnen deze perken mag hij rekening houden met de belangrijkheid van de geleverde prestaties, de economische toestand van de patiënt, zijn eigen faam en de eventuele bijzondere omstandigheden. Hij weigert niet aan de zieke of diens vertegenwoordigers uitleg te verstrekken omtrent het bedrag van het ereloon betreffende zijn prestaties.

Indien u wenst zal onze Dienst zich belasten met het noteren van het exacte bedrag (tot op de tweede decimaal) van de RG in functie van de leeftijd en van het statuut GV/RVV van de patiënt in het vak « Ontvangstbewijs » van het GVVH — voor zover dat de vermelding « JA » in het KB vak vermeld staat — waarna u een PDF opgestuurd zal krijgen met de detail en het totaal van de RG (met de data en de GVVH nummers).

Wij doen dit al ettelijke jaren en deze RG listings hebben bewijskracht ten aanzien van de fiscale administratie.

Er dient te worden opgemerkt dat het gedeelte « Ontvangstbewijs » uitsluitend dient ingevuld te worden in geval van cashbetaling, zoniet zal de fiscus u twee keer belasten.

Samengevat zijn er dus twee grote opties :

– hetzij verder doen als tevoren (maar met vermelding van het bedrag van de « fee package » in het gedeelte ontvangstbewijs van de raadpleging) ;

– hetzij aan onze Dienst op te dragen om de diverse RG van de ingevoerde technische handelingen in derdebetaler te verrekenen telkens als het woord « JA » in het KB vakje geschreven staat (in geval van de — vrij schaarse — Bancontact, moet u « JA » aangeven en het ontvangstbewijs schrappen).

Er moet een coherentie bestaan tussen de vermeldingen van het vak KB en deze van het ontvangstbewijs :

– « JA » betekent dat alle RG van de codes op het betroffen GVVH ontvangen werden wat doorgaans gepaard gaat met de afgifte van een ontvangstbewijs (tenzij de patiënt anders dan cash betaalt*) ;

– « NEEN » betekent dat alle RG in hun geheel werden vallen gelaten : in het derdebetalerstelsel is het afleveren van een ontvangstbewijs niet van toepassing.

In het — vrij zelden voorkomend — geval dat er een tussenbedrag geïnd werd moet men cijfers optekenen in het KB vak.
_________________________
* … of dat de verstrekking geen RG behelst, in dat geval is het verstandiger om « NEEN » aan te geven.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.