Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

TandartsenAl de tandheelkundige verstrekkingen – zonder uitzondering – mogen via RDB worden ingebracht (zelfs door een niet geconventioneerde tandarts) indien de patiënt rechthebbende is op het RVV-OMNIO statuut of op een uitzonderingsmaatregel, of verklaart zich in een individuele financiële noodsituatie te bevinden (FNS). De verklaring ad hoc, getekend door de patiënt of de tandarts moet gevoegd worden aan elk getuigschrift : de uitzondering is namelijk punctueel in de tijd en verschaft geen permanent recht.

Buiten deze situatie is RDB voorbehouden voor geconventioneerde tandartsen met een minimum van 32 uur/week en die ook een contract ondertekend hebben met het NIC ; deze twee voorwaarden zijn dus cumulatief.

SECURIMED zal U zo goed als onmiddellijk een dossiernummer en een contract met het NIC bezorgen dat U enkel nog hoeft te ondertekenen. Per activiteitencentrum is de zorgverstrekker in principe verplicht om RDB toe te passen op een lineaire manier, voor alle patiënten (en niet op een selectieve manier of « à la carte »).

Indien aan deze twee voorwaarden voldaan is mogen de tandartsen in RDB factureren :

a) de vervaardiging van prothesen, alsook vervangen van de basis en herstellingen, de orthodontische zittijden, de handelingen die vallen onder de parodontologie en de « chirurgische » verstrekkingen – inbegrepen de verstrekkingen van de stomatologische Nomenclatuur toegankelijk voor tandartsen – voor alle patiënten (natuurlijk in dien mate dat deze verstrekkingen terugbetaald worden door het RIZIV) ;

b) de conserverende zorgen (de vullingen) tot 18 jaar ;

c) alle zorgen – zonder uitzondering – verstrekt bij kinderen tot 15 jaar* ;

d) alle zorgen – zonder uitzondering – verstrekt aan patiënten met een RVV-statuut (ex-voorkeurs WIGW) of OMNIO, of nog genietend van de uitzonderingsmaatregel « RDB voor alle verstrekkingen » verkregen van de VI ;

e) zoals reeds hierboven beschreven, alle verstrekkingen – zonder uitzondering – uitgevoerd bij patiënten die verklaard hebben dat ze zich in een individuele financiële noodsituatie bevinden (FNS) ;

AANDACHT :

vanaf 1 maart verandert het model ter verklaring van FNS voor tandverzorging (zie NEWS) ;

– met ingang van 1 maart 2009 is derdebetaler toegestaan tot 18 jaar voor alle verzorging en alle tandartsen, ook de niet-geconventioneerden, dus zonder de noodzaak van een NIC contract (zie NEWS) ;

– met ingang van 4 juni 2009 controleert SECURIMED de overeenstemming tussen de NGV code en de leeftijd van de patiënt zoals deze naar voor komt uit het INSZ ;

_________
* Ook al is de tandarts niet geconventioneerd volstaat het dat hij zich houdt aan de RIZIV tarieven ; een contract met het NIC is dus niet noodzakelijk. Zie News van 20 juli : « Tandheelkunde : RDB integraal tot 15 jaar ! »