Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

GeneesherenDe geneesheren, al dan niet geconventioneerd, mogen RDB toepassen voor alle technische verstrekkingen*.

De intellectuele verstrekkingen (raadplegingen uit hoofdstuk II van de Nomenclatuur) komen in aanmerking om via RDB gefactureerd te worden indien de patiënt RVV is (ex-WIGW) of OMNIO. Hetzelfde geldt voor een aantal gevallen zoals : volledig uitkeringsgerechtigde werkloze al meer dan zes maand, mindervalide, overleden of comateuze patiënt, toxicomaan, kind in een instelling, enz. In de eerste twee gevallen is het de VI van de patiënt die hem een document zal afleveren dat hem recht geeft op RDB voor « alle verstrekkingen » tot op een gegeven datum.

Een NIC-dossiernummer is altijd vereist om RDB te mogen toepassen : SECURIMED kan U dit quasi onmiddellijk bezorgen. Per activiteitencentrum is de zorgverstrekker verplicht om RDB lineair toe te passen voor al de patiënten (en niet selectief of « à la carte »).

Echter, indien de patiënt verklaart dat hij zich in een financiële noodsituatie bevindt (FNS), is RDB toegestaan voor alle verstrekkingen – de intellectuele inbegrepen -, ook al beschikt de geneesheer niet over een NIC dossiernr. De verklaring ad hoc, getekend door de patiënt of door de geneesheer moet gevoegd worden aan elk betroffen getuigschrift : de uitzondering is namelijk punctueel in de tijd en kan niet als een permanent recht aanzien worden.

De niet-geconventioneerde geneesheer moet de RIZIV erelonen eerbiedigen voor de verstrekkingen gefactureerd via RDB ; hij kan geen supplementen eisen en zal zich moeten verplichten ten aanzien van het NIC.

Er dient te worden opgemerkt dat het inroepen van deontologische regels, bij het verzorgen van een collega, geen geldig motief is voor het toepassen van de uitzonderingsmaatregel die het mogelijk maakt om raadplegingen via RDB te factureren : in dat geval kan men beter gebruik maken van de « uitgestelde betaling ».
__________
* hetgeen betekent dat desgevallend twee GVVH’s dienen te worden afgeleverd : één voor de raadpleging (in contanten) en een ander voor de technische verstrekkingen (in RDB) indien de patiënt niet geniet van RDB « alle verstrekkingen » (RVV-OMNI-FNS, enz.)