Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

In praktijk…In praktijk worden de getuigschriften voor verstrekte hulp (GVVH) bestemd voor RDB op dezelfde manier ingevuld als in het stelsel van contante betaling.

Men mag natuurlijk niet uit het oog verliezen dat de « betaler » (de VI) in dit geval tevens de « nazichter » is. Aldus zullen de prestaties die buiten de reglementaire periodiciteit liggen (bijv. zwangerschapsechografieën of tandprothesen) verworpen worden.

Het volstaat om bovenaan het GVVH het kleefbriefje te plakken dat door de VI wordt afgeleverd, of bij gebrek hieraan, het adressogram van de patiënt. Het is ook mogelijk om manueel of meccanografisch de « mutualiteitsgegevens » van de patiënt weer te geven :

– naam en voornaam van de patiënt ;

– RIZIV nr. van zijn VI (bijv. 126, 304, 526) ;

– INSZ (dwz, het nationaal nr.) van de patiënt ;

– titulariscode CG1 (sinds 1.1.2008 speelt de CG2 geen enkele rol meer in de tarificatie) ;

Het is imperatief om de naam en de voornaam van de patiënt te noteren in de rubriek « Naam van de patiënt » : deze vermelding kan overbodig lijken in het RDB stelsel (in dien mate dat het kleefbriefje de verzekerde identificeert), maar krijgt haar volste betekenis in de contante afrekening. Sommige ziekenfondsen (bijv. de 315) eisen tevens dat de hoedanigheid van de patiënt wordt aangeduid : indien men deze niet kent volstaat het om « titularis » te omcirkelen.

Het nalaten van één dezer vermeldingen, en meer algemeen de « mankementen met betrekking tot zuiver administratieve formaliteiten die de essentiële voorwaarden van terugbetaling niet in vraag stellen » is trouwens een inbreuk onderhevig, na verwittiging, aan een boete van 50 a 500 euro (art. 73bis, 7° en art. 142, 7°).

Vervolgens schrijft men de NGV codes van de technische verstrekkingen (20 posities, op data die mogen verschillen), en eventueel de intellectuele ingreep in zijn specifieke rubriek.

Het ontvangstbewijs van het GVVH model A en E (fysieke personen) heeft enkel betrekking op contante betalingen : in het RDB stelsel volstaat het dan ook om enkel het remgeld te vermelden indien het ontvangen werd. Inderdaad, de betalingen door de VI verlopen altijd via bank, dwz in giraal geld.

Het vak « KB 15.07.2002 » moet dus in elk geval in overeenstemming zijn met de vermelding op het ontvangstbewijs : indien de zorgverstrekker « JA » aanduidt, moet hij het bedrag van het remgeld aangeven ; anderzijds, indien geen remgeld werd ontvangen, vermeldt de zorgverstrekker « NEEN » en hoeft hij het ontvangstbewijs niet in te vullen. In geval dat het werkelijk ontvangen remgeld tussen nul en het theoretisch bedrag ligt dient men gebruik te maken van cijfers*.

De getuigschriften model C, D en F (boeking door rechtspersoon) hebben geen ontvangstbewijs en bijgevolg stelt dit probleem zich niet. Daarentegen, in geval van gebruik van GVVH mod. C en F, moet de zorgverstrekker zich identificeren op elk GVVH door ten minste zijn naam, voornaam en RIZIV nr. aan te geven (bijvoorbeeld door zijn stempel te zetten).

De datum van de zorgen moet ter hoogte van de NGV codes vermeld zijn op het GVVH. De datum naast de handtekening van de zorgverstrekker is de datum van de overhandiging (of redactie) van het GVVH.

De ondertekening moet altijd de olograaf van de zorgverstrekker zijn.

Indien de patiënt gehospitaliseerd is moet de corresponderende NGV code (voorlaatste even cijfer) gebruikt worden en het RIZIV nr. van de instelling gecommuniceerd worden op de plek ad hoc (de zorgverstrekker moet normalerwijze factureren via de centrale perceptie van het ziekenhuis, behalve indien hij niet tot de ziekenhuisstaf behoort).

Hetzelfde geldt indien de zorgverstrekker titularis is van een RIZIV nr. van laboratorium, ook dan moet deze op het GVVH vermeld staan op de correcte plaats.

In geval van vergissing in een of meerdere NGV codes vermeld op het GVVH worden de directe « manuele correcties » – zelfs tegengetekend – niet toegestaan : het volstaat om aan het GVVH een « correctiedocument » te voegen met de vermelding van het GVVH in kwestie (haar volgnummer) alsook van de foutieve en correcte vermeldingen, gevolgd door de handtekening van de zorgverstrekker.

De verschillende bijlagen worden gehecht aan het GVVH : gemotiveerde vraag om toelating aan de raadgevend geneesheer, bijlage 56, verklaring van financiële noodsituatie, enz.

Daar de wettelijke termijn van verjaring twee jaar bedraagt, te rekenen vanaf het einde van de maand waarin de verstrekking uitgevoerd werd, kan de DGEC altijd administratieve boetes opleggen indien het GVVH afgereikt of ingeleverd werd buiten de reglementaire termijn van twee maanden, te rekenen vanaf het einde van de maand waarin de verstrekking werd uitgevoerd. Er dient te worden opgemerkt dat de VI geen verplichting hebben om deze termijnoverschrijding bij de DGEC aan te geven…  Zie ook News van 20 juli 2008 : « Termijn voor het afgeven of inbrengen van GVVH… ».

In het geval dat een GVVH verloren gaat is het mogelijk om een tweede getuigschrift af te leveren met de vermelding « DUPLICAAT » erop ; bepaalde VI eisen daarbovenop de referentie van het origineel GVVH, alsmede een verklaring van de zorgverstrekker waarin hij erkent dat elk misbruik ervan strafbaar is.

Tenslotte kan U gemakshalve voor al Uw briefwisseling met SECURIMED de downloadbare adresklevers gebruiken (zie hieronder). Indien U deze afdrukt of fotokopieert op zelfklevend papier dient U het formaat A4 met 16 etiketten per blad – 2 kolommen van 8 – te gebruiken, zoals bijvoorbeeld de referentie MONTI A4-LABELS 167158 (16 etiketten van 105 x 36 mm) of 167138 (16 etiketten van 99,1 x 34 mm). Raadpleeg niettemin dienaangaande de rubriek Deponering en versturing van uw GVVH
________
* « JA » betekent : « ik heb het remgeld in haar volledigheid ontvangen, terwijl « NEEN » betekent : « ik heb het remgeld in haar volledigheid laten vallen » ; al deze vermeldingen (JA/NEEN, bedrag vak KB/ ontvangstbewijs) hebben enkel toepassing op de NGV-codes van één en hetzelfde GVVH : het is dus onmogelijk om de ontvangen bedragen over te brengen van het GVVH met betrekking tot de technische verstrekkingen naar het GVVH van de raadpleging…

AANDACHT : vanaf 1 maart 2009 verandert het model ter verklaring van FNS voor tandverzorging (zie NEWS) !

Download : Correctiedocument.pdf

_______ __ Verklaring FNS geneesheer.pdf

_______ __ Verklaring FNS tandarts.pdf

_______ __ Verklaring FNS patient.pdf

_______ __ Securimed Zuidlaan Etiketten.pdf

_______ __ Securimed CRC Maarschalklaan Etiketten.pdf