Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

De P waarden zijn terug… of de verplichting voor elke tandarts om uitgebreid verlof te nemen !

12/06/2015 by Dr R. BOURGUIGNON

Het vorig koninklijk besluit getekend door Laurette op 17 januari 2013 werd op vraag van Securimed en haar partners geannuleerd door de Raad van State. Vandaag 12 juni 2015, hetzij twee jaar later, zorgt Maggie voor een herwerkte variant.

Er zijn enkele nieuwigheden : om de juridische onvoorzienbaarheid, eigen aan de periode van minstens 30 dagen tegen te gaan, waarbij de periode als basis dient voor de berekening van het dagelijks gemiddelde van 200 P (sic) en om te vermijden dat men het arrest zou omzeilen door op zaterdag en zondag enkele verstrekkingen te attesteren, is er nu een drievoudige « kalender » gebonden begrenzing :

– per kalendermaand : 5.000 P

– per trimester met aanvang op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober : 13.000 P

– per kalenderjaar : 46.000 P*

Men ziet van meet af aan dat het niet gaat om meervouden : zoals zeer juist uitgedrukt door een tandarts die wij goed kennen : « men mag meer per maand werken dan per jaar », hetgeen een waarachtige economische en juridische aberratie is !

Elke tandarts zal voortaan verplicht zijn om lange vakanties** te nemen, vermits de jaargrens aanzienlijk lager uitvalt dan twaalf keer de maandgrens (60.000 P) en lager dan vier keer de trimestriële grens (52.000 P), die op zijn beurt minder is dan drie keer de maandgrens (15.000 P).

Maar dit laat Maggie ten minste toe om zich te ontdoen van de beschuldigingen van xenofobie ten aanzien van de Portugese of Roemeense tandartsen, die tijdens regelmatige intervallen gedurende beperkte periodes in België verblijven en die dus al hun afspraken groeperen tijdens twee weken : zij werden iets te openlijk geviseerd door het arrest van Laurette (de periodes van hun verblijf in hun thuisland telden niet mee) !

Het zal u niet ontgaan zijn wie dit mooi project gesteund heeft… maar mocht u toch twijfelen (het is belangrijk dat u dat weet) : Het tandem met voorop Hanson (VVT) en achteraan Devriese (SMD).

Echter, de zelfde vragen als in 2013 stellen zich vandaag ook nog :

– wat zijn de sancties bij een overschrijding van de geciteerde waarden en wie gaat ze toepassen (ziekenfondsen of DGEC) ?

– hoe zien de sancties er uit : gewone recuperatie van het ten onrechte uitbetaalde bedrag, of een administratieve geldboete bovenop ?

– hoe worden de P waarden in euro’s omgezet gezien de P waarde varieert in functie van de aard van de verstrekking (raadpleging, rx, prothese, vulling, enz.) ?

– wat als de patiënt (of de tandarts) zijn GVVH te laat binnen brengt (de wet voorziet twee jaar) ?

– wat moet een succesvolle tandarts doen die geconfronteerd wordt met een urgentie terwijl hij reeds de maandgrens bereikt heeft, of de trimestriële,… of de jaargrens ?

Een belangrijke zaak lijkt echter Maggie te zijn ontgaan : het huidige systeem is een manifeste aanzetting tot fraude in de tandheelkunde, omdat de fraudeur erop zal toezien zich onder de door het arrest vooropgestelde grenzen te houden — hetgeen niet moeilijk is voor een fraudeur… vermits zijn verstrekkingen denkbeeldig zijn — hij riskeert helemaal niets !

Eerst Laurette, en Maggie op haar beurt zijn erin geslaagd – op aandringen vanuit bepaalde syndicale hoek – om een anti-fraude systeem op punt te stellen (het mag gezegd worden…) dat de fraudeurs zal aansporen en alle andere tandartsen schade zal berokkenen.

Trouwens, het lijkt erop dat de tandheelkundige OIFNS zal verdwijnen vanaf 1 juli 2015, maar dat arrest werd nog niet gepubliceerd.

Er is ook sprake om de erelonen van de geconventioneerde tandartsen te beperken… voor de niet terugbetaalde handelingen (bijv. een kroon : maximum 500 euro) : er zou dus een RIZIV tarief zijn voor handelingen buiten RIZIV !
____________________
* Het vorig arrest van 2013 voorzag een jaargrens van 230 x 200, hetzij 46.000 P… in de veronderstelling dat de tandarts zijn werkritme afstemt op dat van loontrekkenden, 5dagen/week.
** Bijna drie maand (sic) verlof voor de bedrijvigsten, vermits 60.000 – 46.000 = 14.000 P !

NL FR

einde

Publicatie : 2015-06-12
Numac : 2015022180

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

2 JUNI 2015. – Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 27 april 2005, 13 december 2006, 27 december 2012, 19 maart 2013 en 26 december 2013 en § 2, eerste lid, 2° gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 25 april 1997 bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische tandheelkundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 22 januari 2015;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering gegeven op 22 januari 2015;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen van 27 januari 2015;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole gegeven op 11 februari 2015;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 23 februari 2015;
Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 16 maart 2015;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 3 april 2015;
Gelet op advies 57.411/2 van de Raad van State, gegeven op 11 mei 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 september 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° bij de verstrekkingen 371011-371022, 371092-371103, 371114-371125, 371070-371081, 371556-371560, 371571-371582, 371254-371265, 374371-374382, 374872-374883, 379050-379061, 379072-379083, 377016-377020, 301011-301022, 301092-301103, 301114-301125, 301070-301081, 301254-301265, 304371-304382, 304872-304883, 304916-304920, 309050-309061, 309072-309083, 307016-307020, 305616-305620, 305653-305664, 305734-305745 en 389616-389620, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 3 » toegevoegd;
2° bij de verstrekkingen 371033-371044, 374850-374861, 374754-374765, 301033-301044, 301276-301280, 301291-301302, 301313-301324, 301335-301346, 301350-301361, 304850-304861, 304894-304905, 304754-304765, 305550-305561, 305572-305583 en 305830-305841, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 4 » toegevoegd;
3° bij de verstrekkingen 371055-371066, 372536-372540, 373590-373601, 373612-373623, 374953-374964, 379094-379105, 379116-379120, 377053-377064, 301055-301066, 303590-303601, 303612-303623, 304953-304964, 309094-309105, 309116-309120, 307053-307064 en 389653-389664, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 1 » toegevoegd;
4° bij de verstrekkingen 372514-372525, 371792-371803, 371814-371825, 371836-371840, 371851-371862, 371873-371884, 371696-371700, 371711-371722, 371733-371744, 371755-371766, 371770-371781, 374931-374942, 379013-379024, 379035-379046, 377031-377042, 301696-301700, 301711-301722, 301733-301744, 301755-301766, 301770-301781, 302153-302164, 302175-302186, 302190-302201, 302212-302223, 302234-302245, 301976, 304931-304942, 309013-309024, 309035-309046, 307031-307042, 305911-305922, 305852-305863 en 389631-389642, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 2 » toegevoegd;
5° bij de verstrekkingen 373811-373822, 373892-373903, 374393-374404, 374356-374360, 374776-374780, 377112-377123, 304393-304404, 304776-304780 en 307112-307123, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 5 » toegevoegd;
6° bij de verstrekkingen 373833-373844, 373914-373925, 374415-374426, 377090-377101, 377274-377285, 379131-379142, 379153-379164, 304415-304426, 307090-307101, 307274-307285, 309131-309142 en 309153-309164, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 6 » toegevoegd;
7° bij de verstrekkingen 373855-373866, 373936-373940, 374430-374441, 374533-374544, 301593-301604, 304430-304441, 304533-304544, 305631-305642 en 305675-305686, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 8 » toegevoegd;
8° bij de verstrekkingen 373951-373962, 374452-374463, 304452-304463 en 389594-389605, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 9 » toegevoegd;
9° bij de verstrekkingen 373973-373984, 373575-373586 en 303575-303586, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 11 » toegevoegd;
10° bij de verstrekkingen 374474-374485, 374555-374566, 304555-304566, 305955-305966 en 389572-389583, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 12 » toegevoegd;
11° bij de verstrekkingen 374312-374323, 377134-377145, 304312-304323 en 307134-307145, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 7 » toegevoegd;
12° bij de verstrekkingen 374570-374581, 373656-373660 en 304570-304581, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 16 » toegevoegd;
13° bij de verstrekkingen 378954-378965, 378976-378980, 306832-306843, 306854-306865, 306876-306880, 306891-306902, 306913-306924 en 306935-306946, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 38 » toegevoegd;
14° bij de verstrekkingen 377230-377241, 307252-307263 en 307230-307241, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 17 » toegevoegd;
15° bij de verstrekking 301372-301383, wordt onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 15 » toegevoegd;
16° bij de verstrekkingen 307731-307742, 307753-307764, 307775-307786, 307790-307801, 307812-307823, 307834-307845, 307856-307860, 307871-307882, 307893-307904 en 307915-307926, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 24 » toegevoegd;
17° bij de verstrekkingen 307930-307941, 307952-307963, 307974-307985 en 307996-308000, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 26 » toegevoegd;
18° bij de verstrekkingen 308011-308022, 308033-308044, 308055-308066 en 308070-308081, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 28 » toegevoegd;
19° bij de verstrekkingen 308092-308103, 308114-308125, 308136-308140 en 308151-308162, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 33 » toegevoegd;
20° bij de verstrekkingen 308512-308523 en 308534-308545, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 77 » toegevoegd;
21° bij de verstrekking 305874-305885 worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal de woorden « P 0 » toegevoegd;
22° bij de verstrekkingen 373634-373645 en 305933-305944 worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal de woorden « P 10 » toegevoegd.
Art. 2. Artikel 6 van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 oktober 2014, wordt aangevuld met een paragraaf 19, luidende:
« § 19. Aan elke verstrekking van artikel 5 wordt een wegingscoëfficient P toegekend, die het deel van de acte (onderzoek of behandeling) omvat waarvoor de bekwaming van een tandheelkundige noodzakelijk vereist is. De coëfficiënt P geeft niet de tussenkomst van een derde die geen tandheelkundige is, noch de kost van het gebruikte materiaal, noch de afbetaling van de gebruikte middelen weer.
De verzekeringstegemoetkoming is onderworpen aan de volgende voorwaarde, het totaal van de P waarden mag per tandheelkundige niet groter zijn dan:
-5000 P voor een gegeven periode van één kalendermaand;
– Of 13000 P voor een gegeven periode van een trimester, de eerste dag van het trimester is 1 januari of 1 april of 1 juli of 1 oktober;
– Of 46000 P voor een gegeven periode van één kalenderjaar. »
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2015.
Art. 4. De minister die Sociale Zaken onder haar bevoegdheden heeft is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 2 juni 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK

begin

Publicatie : 2015-06-12
Numac : 2015022180

No Comments »

Een revolutionair systeem herstelt de « derdebetaler sfeer » ter vervanging van de OIFNS in de tandheelkunde !

08/06/2015 by admin

Samen met zijn partners stelt Securimed momenteel een revolutionair systeem op punt dat de « derdebetaler sfeer » moet doen herleven ter vervanging van de OIFNS in de tandheelkunde !

De bedoeling is om te vermijden dat de patiënt belangrijke bedragen zou moeten voorschieten, en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat het tandheelkundig centrum, langs haar kant, over degelijke betalingsgaranties* beschikt.

Voor hen die zich herinneren aan 1993, het gaat noch om schuldbrieven, noch om borgstelling aan de hand van cheques en nog minder om kredietkaarten.

Dit eenvoudig systeem zal aan elke patiënt aangeboden worden die verstrekkingen zal moeten verlonen van meer dan 100 euro in RIZIV terugbetalingswaarde.

Het opdoeken van de OIFNS in de tandheelkunde is voorzien voor juli 2015 (of een beetje later).
________________
* Men zou kunnen zeggen dat dit de definitie zelf is van derdebetaler

No Comments »

FANC Radioprotection exam questions (in English)

18/05/2015 by Dr R. BOURGUIGNON en LTH D. HATZKEVICH

In deze bakermat van het surrealisme waarvoor ons Belgiekske gekend is, bevinden zich tandartsen — of beter gezegd licentiaten in de tandheelkunde* — van buitenlandse afkomst, die erin geslaagd zijn om de gelijkwaardigheid van hun diploma te bekomen, die een RIZIV nummer hebben… maar voor wie het absoluut verboden is om radiografieën te nemen.

Bijgevolg : ze mogen aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering niet de minste radiografie aanrekenen, en a fortiori geen enkele verzorging die een controleradiografie vereist (wortelkanaalbehandeling, curettage wegens osteitis).

Waarom ? Omdat ze niet het bewijs kunnen voorleggen dat ze geslaagd zijn in een examen stralingsbescherming in hun land van herkomst of omdat ze nog niet het examen (met vrucht**) hebben afgelegd dat in deze context door het Federaal Agentshap voor Nucleaire Controle (FANC) georganiseerd werd.

Deze ongelukkige « semi-tandartsen » zonder FANC vergunning bevolken thans de sociale tandartspraktijken en bereiden geestdriftig het examen « Radioprotection and Belgian legislation » voor : misschien zijn ze wel geïnteresseerd in de vragen die in het Engels*** gesteld werden tijdens de zitting van januari 2015…

1. Name eight measures to apply to your work environment to protect against radiation.

2. Name five measures to protect children from radiation.

3. What are the principles of radioprotection ? Explain briefly.

4. What is the dose limit for a pregnant woman (multiple choice) ?

5. What is optimization (multiple choice) ?

6. Who needs lead protection (multiple choice) ?

7. What are the legislation protocols and material needed for radiation protection ? What are the individual and collective protection tools ?

8. An eight week pregnant woman suffered from massive accident that affected her facial structures. She is worried about the radiation consequences. What will you tell her and what will you do ? (Max 10 lines )

9. Should we use a thyroid collar for panoramic X-ray ? Why ?

10. Give the definition of effective dose. Arrange these X-ray machines from lowest to highest effective dose.
_________________
* Dat is het Belgische equivalent van de buitenlandse titels die soms nogal ronkender klinken, zoals « dokter in de stomatologie » of « dokter in de tandheelkunde » : men begrijpt de ontgoocheling van de verzoekers…
** Afgaand op het slaagpercentage is dit examen verre van een simpele formaliteit : de voornaamste struikelblok is het gedeelte over de specifiek Belgische « wetgeving » !
*** De kandidaat mag kiezen of hij zijn examen in het Nederlands, Frans of Engels aflegt.

No Comments »

Maggie De Block : “Geen enkele cent zwartgeld meer in de gezondheidszorg !”

17/05/2015 by Dr R. BOURGUIGNON

VRAAG :

Ik heb uw artikel over de gewenste financiële transparantie door Mevrouw De Block gelezen, maar ik zie niet wat de ziekenfondsen zouden kunnen bewijzen middels het ontvangstbewijs van de nieuwe getuigschriften dat bij hen belandt.

Inderdaad, vooralsnog is het de patiënt alleen die weet wat hij betaalt heeft…

ANTWOORD :

Voorafgaande opmerking : het ontvangstbewijs behelst alleen de cash betalingen, en niet de overschrijvingen, cheques (aan het uitsterven) Bancontact of kredietkaarten, die girale betaalmiddelen zijn (en een spoor achterlaten bij de bank).

De bruto beroepsinkomsten van de geneesheer of tandarts of van hun vennootschap worden gewoon samengesteld door de optelsom te maken van de bedragen op alle ontvangstbewijzen (cash) en op alle kredieten op rekening (giraal).

Stel een patiënt – een gewoon verzekerde met comfortabele inkomsten – die luistert naar de naam Jan Peeters…

Hij gaat bij een niet geconventioneerde geneesheer specialist, Dr Jacobs, die verscheidene onderzoeken bij hem uitvoert en van hem een contante betaling verlangt van 75 euro.

Jan betaalt cash* de 75 euro en Dr Jacobs overhandigt hem enkel voor de raadpleging een getuigschrift voor verstrekte hulp met een ontvangstbewijs voor 50 euro… ; dit getuigschrift belandt bij het ziekenfonds.

Korte tijd later begeeft Jan zich op de website van zijn ziekenfonds en raadpleegt zijn persoonlijke fiche via een beveiligde toegang (paswoord of eID).

Wat ziet hij ?

Contant regime :

Raadpleging GS :

RIZIV tarief 44,70 euro

Terugbetaald 38,25 euro

Betaald 50 euro (cash)

Regeling derde betaler :

Technische verstrekkingen :

RIZIV tarief 120,47 euro

Terugbetaald 110,12 euro

Betaald nihil

Jan herinnert zich dat hij 75 euro** contant betaald heeft (en niet 50) : Dr Jacobs heeft het dus nagelaten om een ontvangstbewijs af te leveren voor de twee technische handelingen, gefactureerd in derde betaler***.

Jan meldt dit via electronische weg (via de website van zijn ziekenfonds) en dat lokt een onderzoek uit door de VI, die bevoegd is om in naam van zijn lid te handelen.

Het gaat hem niet meer of minder om de « gemechaniseerde » versie van de uitgevoerde operatie van de christelijke ziekenfondsen van enkele jaren geleden.

Natuurlijk, talrijke patiënten zullen nooit controleren… maar de dreiging zal toch bestaan, terwijl dit vroeger denkbeeldig was in het derdebetalersstelsel**** !

Vanwaar de belofte van Maggie De Block : « Geen enkele cent zwartgeld meer in de gezondheidszorg ! »
_________________
* De contante betaling (onmiddellijk) is niet te verwarren met cash betaling.
** Jan had bij zijn geneesheer kunnen reclameren, maar dat doe je niet !
*** Bovendien, zelfs gedeconventioneerd had Dr Jacobs de RIZIV tarieven moeten handhaven voor de technische handelingen, vermits hij ze ingevoerd heeft via de derdebetalersregeling…
**** Een andere techniek bestaat eruit om heel kleine remgelden in te voeren, of zelfs RG gelijk aan nul zoals die van de RVV in de tandheelkunde, vermits het onwettelijk is om lagere erelonen te vragen dan de terugbetaling door het RIZIV – in dit laatste geval zou de patiënt eraan verdienen (sic) door zijn geneesheer of tandarts te raadplegen !

No Comments »

We gaan een warme zomer tegemoet !

13/05/2015 by Dr R. BOURGUIGNON

Wij aanzien Maggie De Block (open VLD) voor een intelligent mens, doortastend en discreet, en wel vertrouwd met de medische wereld want ze was ooit zelf huisarts*. Net het tegenovergestelde dus van L. Onkelinx…

Echter, het medisch corps zou binnenkort de onbekwame Onkelinx wel eens kunnen missen, zij die acht jaar lang gedaan heeft alsof haar neus bloedt, en zich verschool achter een nevel van « plannen » aller aard, met als enig einddoel haar eigen populariteit te handhaven (cfr de zaak van de « kleine Viktor »).

De evolutie die zich aftekent is de volgende :

a) Financiële transparantie — verplichting om alle cash betalingen aan te geven

De « financiële transparantie » inzake gezondheidszorg — oud refrein van linkse signatuur van begin 21ste eeuw — werd door de Regering Michel met fikse eetlust voor eigen rekening weer opgeraapt, gezien de zeer gunstige fiscale weerslag… voor de Belgische staat.

Het is een waarheid als een koe : hoe beter de patiënt geïnformeerd zal worden over wat hij betaald heeft, des te beter zal hij zelf kunnen controleren (bijvoorbeeld via de web platformen met beveiligde toegang) wat zijn geneesheer of tandarts aangeeft, en de Belgische staat zal de verschuldigde belasting door de gezondheidswerkers gemakkelijker innen.

Deze operatie is al aan de gang : vanaf 1 juli 2015, zullen de nieuwe getuigschriften voor rechtspersonen een ontvangstbewijs vertonen, maar zal het afscheurbaar zijn** ?

Er dient te worden opgemerkt dat de verplichting om de ontvangen cashbetalingen aan te geven evenzeer van kracht is op het RIZIV ereloon als op het RG en de verschillende supplementen (deze laatste post zou vervelend kunnen zijn voor de geconventioneerde zorgverleners…).

b) Ziekenfondsen — daling van de administratieve kosten en nieuwe controleopdracht over zorgverleners

Maggie is duidelijk van mening dat de administratieve kosten van de verzekeringsinstellingen (en waarschijnlijk ook hun aantal…) buitensporig is ; deze zullen trouwens betrokken worden in de hierboven uiteengezette situatie (hulp bij controle van erelonen — en dus van de verstrekkingen — ontvangen door de verschillende actoren van de gezondheidszorg).

Het echelon « Federatie of Gewestelijke dienst » zal geleidelijk aan verdwijnen : aldus vinden megafusies plaats, waardoor groeperingen ontstaan zoals Solidaris.

c) Derde betaler — verplichte SDB voor geneesheer specialisten en verboden OIFNS in de tandheelkunde

Het is op gebied van derdebetaler dat de evolutie het zorgwekkendst is en het meest tegenstrijdig op sociaal vlak.

Oorspronkelijk — onder Onkelinx — was er voorzien om de volgende groepen patiënten te laten genieten van sociale derdebetaler (SDB) : de RVV, patiënten in OIFNS***, de chronisch zieken en de dragers van een uitzonderingsmaatregel, en dat zowel bij de huisarts als bij de tandarts.

Huisartsen

Maggie heeft dit project flink besnoeid : alleen de huisartsen zijn nog betroffen, en enkel voor de raadplegingen en de huisbezoeken (art. 2 van de Nomenclatuur) bij RVV en patiënten in OIFNS (SDB) ; daarenboven, de begindatum werd verplaatst naar 1 juli 2015.

Tandartsen

Anderzijds, in de tandheelkunde zou Maggie de OIFNS met ingang van 1 juli 2015 willen opdoeken (te veel fraude !) : als men weet dat 600.000 Belgen volledig tandeloos zijn, kan men zich afvragen of dit echt een goede oplossing is (Zie dienaangaande ons News van 10 mei 2015 met de titel Bijna 6% van de Belgen leeft zonder tanden !)…

Er dient opgemerkt te worden dat in de tandheelkunde de volgende groepen van derdebetaler zullen mogen genieten zonder OIFNS :

– de RVV

– de kinderen tot 18 jaar

– de patiënten met recht op het « statuut van chronisch zieken » (zie hieronder, punt e)

– de GV die houders zijn van een uitzonderingsmaatregel (werklozen, leefloners, enz)

– de volledige bevolking voor de volgende verstrekkingen : prothesen, parodontologie, chirurgie/stomatologie en orthodontie

Alles bij elkaar vertegenwoordigt dit bijna de helft van de Belgische bevolking : het is dus belangrijk om goed het statuut van de patiënt te controleren : het volstaat hiertoe om in zijn signaletiekfiche na te zien of het vakje « derde betaler » aangevinkt staat !

d) Huisartsen : notarissen of geneesheren der armzaligen ?

Het aantal huisartsen (AG) is in constante daling ten gevolge van verschillende factoren, waaronder de verplichting om deel te nemen aan wachtdiensten niet de minste is.

In 2015 zouden er nog maar 5 à 6.000 echte huisartsen actief zijn.

Zoals hierboven gesteld onder punt c, zullen deze huisartsen in principe, vanaf juli 2015, dwingenderwijs hun erelonen voor raadplegingen en huisbezoeken via derde betaler moeten afrekenen (art. 2 NGV) bij RVV en de patiënten in OIFNS (SDB).

Voor de rest verwijzen wij naar ons News van 29 april 2015 met de titel Maggie De Block wil de Belgische huisarts omvormen tot « geneesheer der armzaligen ».

e) Ter herinnering : statuut « chronische ziekte »

In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken is de definitie van het statuut « chronische ziekte » niet medisch maar… financieel !

Het ziekenfonds kent dit statuut automatisch toe :

a) aan patiënten met minimum 300 euro aan gezondheidsuitgaven per trimester gedurende acht opeenvolgende trimesters, deze acht trimesters vormen twee jaar (deze gezondheidsuitgaven behelzen evenzeer het gedeelte dat terugbetaald wordt door het RIZIV als het persoonlijk aandeel).

b) aan patiënten die genieten van het « forfait chronisch zieken »****.

Dit statuut wordt toegekend voor twee jaar ; vervolgens is het jaarlijks verlengbaar.
_____________________
* Maar — vanuit de optiek van gezondheidswerkers — is het wel een stap vooruit ? Zie ons News van 28 april 2015 met als titel Dr Maggie of Mevr. De Block ?
** Logischerwijs zou het ontvangstbewijs afscheurbaar moeten zijn in de derdebetalersregeling en onafscheurbaar in het regime van contante betaling als men wil dat het bij de patiënt terechtkomt ; tenzij het onafscheurbaar is en systematisch belandt… bij het ziekenfonds, dat het zal registreren op een web platform waar de patiënt het kan raadplegen.
*** OIFNS = « occasionele individuele financiële noodsituatie » (sic) : deze zou blijven bestaan in de geneeskunde en verdwijnen in de tandheelkunde !
**** Om te mogen genieten van deze maatregel moet men aan twee voorwaarden voldoen :
Gedurende twee opeenvolgende jaren een bepaald bedrag aan remgelden betaald hebben en zich bevinden in een van de volgende situaties (sic) :
– gedurende minstens drie maand recht hebben op forfait B of C in zake verpleegzorg ;
– gedurende zes maand recht hebben op een verhoogde terugbetaling van kinesitherapie of fysiotherapie (bijv. : patiënten die lijden aan multipele sclerose) ;
– gedurende minstens 120 dagen gehospitaliseerd geweest zijn over een periode van twee jaar (of zes ziekenhuisopnames) ;
– genieten van verhoogde kinderbijslag voor kind met een handicap ;
– beantwoorden aan de criteria om te genieten van tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden ;
– genieten van een forfaitaire uitkering voor hulp aan derden.

No Comments »

Bijna 6 procent van de Belgen leeft zonder tanden

10/05/2015 by admin

(Belga) Zowat 5,6 pct van de Belgen leeft zonder tanden.

Dat blijkt uit de resultaten van een groot onderzoek naar de orale gezondheid van de burgers, uitgevoerd in opdracht van het Riziv, waarover l’Avenir zaterdag bericht.

Een eerste studie betrof de jaren 2008 tot 2010. Dit onderzoek gaat over de periode van 2012 tot 2014, en toont aan dat 5,6 pct van de ondervraagde personen het zonder tanden moet stellen. Bij de vrouwen* is dat percentage iets hoger dan bij de mannen. Tussen de verschillende regio’s is er dan weer weinig verschil.

Het aantal mensen zonder enig tandbederf is dan weer gestegen, van 1,6 pct naar 2,9 pct.
_________________________
* Voor een harmonieuze glimlach zijn vrouwen ertoe bereid om min of meer gezonde tanden op te offeren ; het handelt zich hoofdzakelijk om dames ouder dan 50 jaar, huisvrouwen en arbeidsters met een klein inkomen, reeds partieel edentaat en/of draagsters van tandprothesen voor wie het trekken van een tand niets nieuws is.

No Comments »

Michel Devriese (SMD) had hem veroordeeld om 180.000 euro te betalen !

06/05/2015 by Dr R. BOURGUIGNON

Het is het verhaal van een doorsnee tandarts — ergens in Wallonië — die zich lang geleden bij de Société de Médecine Dentaire (SMD) van Michel Devriese had aangesloten, in de hoop om er een vorm van « bescherming » te zullen vinden tegen de uitspattingen van het RIZIV.

Hij heeft een controle door de DGEC ondergaan in 2006 en heeft zich in die periode toevertrouwd aan Michel Devriese aan wie hij hem om raad vroeg.

In 2009 vindt de zitting plaats voor de Kamer van eerste aanleg (KEA) van het RIZIV — en wie is daar tevens aanwezig ? Michel Devriese in eigen persoon*, en slecht gemutst !

De Voorzitter van de SMD heeft zijn aangesloten lid veroordeeld tot het betalen van de som van 180.000 euro, de prijs van een woonhuis.

De tandarts wend zich dan tot Securimed die hem onverzettelijk blijft verdedigen.

Securimed toont ondermeer aan dat de extrapolatie uitgevoerd door de DGEC nep is : de geneesheer-inspecteur heeft alle voordelige gevallen uit de selectie verwijderd, en voorgehouden dat de selectie « willekeurig » was, met andere woorden, het resultaat van toeval.

Uitkomst ?

Na drie zittingen in de Kamer van beroep van het RIZIV (2011, 2012 en 2015) en een administratieve cassatie door de Raad van State (2014), hoeft de tandarts nog maar 12.000 euro te betalen, hetzij honderdachtenzestig duizend euro minder.

Inmiddels heeft de SMD zijn lidmaatschap geschrapt… waarschijnlijk omdat hij zich een beetje te goed verdedigde.

Trouwens, bij de SMD verkeert men nauwelijks in zekerheid : wij kennen zeer goed een tandarts die zich in 2012 heeft aangesloten, zijn lidmaatschapsbijdrage (335 euro) heeft betaald en zijn lidkaart had ontvangen met het nummer 2616… en dan heeft Michel Devriese hem aangeschreven met de melding dat hij uitgesloten werd** !

Natuurlijk heeft de SMD van Michel Devriese*** het geld bewaard… en heeft de uitgesloten tandarts in 2013 zelfs een fiscaal attest toegestuurd !
___________________
* Het minste wat een persoon kan doen aan wie een gedaagde ontboezemingen heeft gedaan, is zich als rechter te onttrekken aan de zaak.
** Deze documenten zijn in ons bezit.
*** Michel Devriese — u herinnert zich nog — is tevens de bedenker van de fameuze « P-waarden » die bedoeld zijn om de inkomsten van tandartsen te kortwieken… tenminste van diegenen die van het RIZIV afhangen voor hun broodwinning.

Download : Fiscaal attest.pdf

No Comments »

Protégé : Maggie De Block wil de Belgische huisarts omvormen tot “geneesheer der armzaligen”

29/04/2015 by Dr R. BOURGUIGNON

Cette publication est protégée par un mot de passe. Pour la voir, veuillez saisir votre mot de passe ci-dessous :

Saisissez votre mot de passe pour accéder aux commentaires.

Nieuwe getuigschriften voor verstrekte hulp : wanneer bestellen ?

29/04/2015 by admin

VRAAG :

Goedendag Dr Bourguignon,

Ik las op uw site dat het RIZIV de (groene) getuigschriften voor vennootschappen zal aanpassen, en ik was net van plan om er te bestellen.

Wat raadt u mij aan ?

ANTWOORD :

De nieuwe GVVH zijn voorzien van een ontvangstbewijs ; u kan ze bestellen en gebruiken met ingang van 1 juli 2015 (beslist een noodlottige dag…).

Een overgangsperiode van zes maanden is voorzien, tijdens dewelke u nog uw oude C of F modellen mag opgebruiken, het criterium is de datum van de verzorging.

Als u niet van ontvangstbewijzen houdt, bestel dan enkel het minimum (of iets meer) om het te kunnen rekken tot 31 december 2015…

Download : GVVH 2015.pdf

No Comments »

Dr Maggie en Mevr. De Block ?

28/04/2015 by Dr R. BOURGUIGNON

Met een geneesheer aan het roer van het ministerie van Volksgezondheid — iets wat we al lang niet meer hebben meegemaakt —, is het een beetje alsof een divisiegeneraal minister van Defensie werd : hij gedraagt zich niet meer als een denker die over een zekere afstand beschikt ten aanzien van de kwesties in zijn sector, maar als specialist, als technicus, als expert…

En daar schuilt net het gevaar : de technicus zal al zijn kunnen inzetten ten bate van de regering, en in mindere mate voor de bevolking !

Laat ons even nadenken : wat is het eerste objectief van de regering Michel ?

De vraag stellen is ze beantwoorden : de publieke uitgaven terugdringen — vooral daar waar ze « uit evenwicht » zijn tussen het noorden en het zuiden van het land —, of als men de zaken anders wil zien, de strijd aanbinden met de sociale en fiscale fraude (zwaarder ten zuiden van de taalgrens).

Daarom heeft Dr Maggie, naar haar gewone manier, in alle stilte, een reeks maatregelen « uitgedokterd » met als doel deze doelstelling te bereiken :

a) de getuigschriften voor verstrekte hulp voor vennootschappen (of VZW) zullen voortaan een deel « ontvangstbewijs » hebben, gewis minder zwaar dan dat van ons GVVH Mod. G (voor « gag ») van 1 april : een oud zeer wordt aldus weggewerkt ;

b) de OIFNS van tandartsen zullen verdwijnen (wat zullen de 2 of 3 miljoen Belgen doen die niet in staat zijn om 100 of 200 euro voor te schieten ?) ;

c) de HA zullen omgevormd worden tot gezondheidsofficieren ten dienste van de behoeftigen (verplichte derdebetaler) ;

Al deze maatregelen zijn geacht om in voege te treden op een zeer speciaal tijdstip van het jaar : 1 juli, de eerste vakantiedag : met de bevolking op reis zijn er geen manifestaties noch rellen te vrezen, noch aan het RIZIV, noch in de Wetstraat !

In klare taal

Een ietwat verlichte geest zal onmiddellijk de enorme tegenstrijdigheid van dit « plan » opmerken : wat is het nut om « behoeftigen » geen schamele 20 of 25 euro* te laten voorschieten bij de HA als men ze verplicht — onder het voorwendsel van bestrijding van sociale fraude — honderden euro’s op te hoesten bij de tandarts ?

De bedoeling is om Dr Maggie – en dus aan de regering Michel – toe te laten om een schandalig en dus onmogelijk toe te geven feit politiek te verdoezelen : de Belgen zullen geen toegang meer krijgen tot het derdebetalerstelsel wat betreft conserverende tandverzorging (behalve minderjarigen of RVV).

Om duidelijk te zijn : Mevr. De Block kent een symbolisch voordeel toe (men hoeft geen 20 euro voor te schieten bij de HA als men RVV is) in ruil voor een quasi volledige voogdij over de HA en een drastische daling van het budget tandheelkunde.

Zij ontzegt het zich inderdaad niet om op alle televisiekanalen uit te roepen dat de toegankelijkheid van de gezondheidszorg vergemakkelijkt zal worden omdat de RVV-OMNIO verplicht recht zullen hebben op de derdebetalersregeling !

En wie zegt derdebetaler zegt ook eerbied voor het conventiehonorarium…

De nieuwe verplichtingen

a) algemeen gesteld zullen geneesheren en tandartsen onderworpen zijn aan de nieuwe « financiële transparantie » (en dat is nog maar het begin !) ;

b) een wet zal de HA verbieden om nog een patiënt te weigeren met het motief dat hij RVV-OMNIO is : aldus is de cirkel rond, zoals in 1986 ;

c) de algemene geneeskunde is op weg om Staatsgeneeskunde te worden ;

Men zou in de maatregelen van Dr Maggie/Mevr. De Block een soort echelonnering kunnen zien langs de weg van financiën, de portefeuille, maar is dat wel zo ?

Welke manoeuvreerruimte is er nog, over welke vrijheid zal een van rechtswege geconventioneerde HA nog beschikken als hij de derdebetalersregeling zal moeten toepassen bij mensen die hij niet wenst te verzorgen ?

En geen sprake om de 20 euro te overschrijden, noch om het RG in ‘t zwart te innen, wees gegroet nieuw GVVH !
_____________________
* De bescheidenheid van het bedrag verbluft… vooral dan dat het zich niet handelt om een uitgave, maar om een gewoon voorschot gedurende enkele uren of dagen… en als men ziet dat de « behoeftigen » hun geld weggooien aan sigaretten, alcohol en benzine, dan kan men zich inderdaad de vraag stellen of men hen ermee een dienst bewijst !

Download : GVVH 2015.pdf

No Comments »

« Previous Entries Next Entries »