Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

De P waarden zijn terug… of de verplichting voor elke tandarts om uitgebreid verlof te nemen !

12/06/2015 by Dr R. BOURGUIGNON

Het vorig koninklijk besluit getekend door Laurette op 17 januari 2013 werd op vraag van Securimed en haar partners geannuleerd door de Raad van State. Vandaag 12 juni 2015, hetzij twee jaar later, zorgt Maggie voor een herwerkte variant.

Er zijn enkele nieuwigheden : om de juridische onvoorzienbaarheid, eigen aan de periode van minstens 30 dagen tegen te gaan, waarbij de periode als basis dient voor de berekening van het dagelijks gemiddelde van 200 P (sic) en om te vermijden dat men het arrest zou omzeilen door op zaterdag en zondag enkele verstrekkingen te attesteren, is er nu een drievoudige « kalender » gebonden begrenzing :

– per kalendermaand : 5.000 P

– per trimester met aanvang op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober : 13.000 P

– per kalenderjaar : 46.000 P*

Men ziet van meet af aan dat het niet gaat om meervouden : zoals zeer juist uitgedrukt door een tandarts die wij goed kennen : « men mag meer per maand werken dan per jaar », hetgeen een waarachtige economische en juridische aberratie is !

Elke tandarts zal voortaan verplicht zijn om lange vakanties** te nemen, vermits de jaargrens aanzienlijk lager uitvalt dan twaalf keer de maandgrens (60.000 P) en lager dan vier keer de trimestriële grens (52.000 P), die op zijn beurt minder is dan drie keer de maandgrens (15.000 P).

Maar dit laat Maggie ten minste toe om zich te ontdoen van de beschuldigingen van xenofobie ten aanzien van de Portugese of Roemeense tandartsen, die tijdens regelmatige intervallen gedurende beperkte periodes in België verblijven en die dus al hun afspraken groeperen tijdens twee weken : zij werden iets te openlijk geviseerd door het arrest van Laurette (de periodes van hun verblijf in hun thuisland telden niet mee) !

Het zal u niet ontgaan zijn wie dit mooi project gesteund heeft… maar mocht u toch twijfelen (het is belangrijk dat u dat weet) : Het tandem met voorop Hanson (VVT) en achteraan Devriese (SMD).

Echter, de zelfde vragen als in 2013 stellen zich vandaag ook nog :

– wat zijn de sancties bij een overschrijding van de geciteerde waarden en wie gaat ze toepassen (ziekenfondsen of DGEC) ?

– hoe zien de sancties er uit : gewone recuperatie van het ten onrechte uitbetaalde bedrag, of een administratieve geldboete bovenop ?

– hoe worden de P waarden in euro’s omgezet gezien de P waarde varieert in functie van de aard van de verstrekking (raadpleging, rx, prothese, vulling, enz.) ?

– wat als de patiënt (of de tandarts) zijn GVVH te laat binnen brengt (de wet voorziet twee jaar) ?

– wat moet een succesvolle tandarts doen die geconfronteerd wordt met een urgentie terwijl hij reeds de maandgrens bereikt heeft, of de trimestriële,… of de jaargrens ?

Een belangrijke zaak lijkt echter Maggie te zijn ontgaan : het huidige systeem is een manifeste aanzetting tot fraude in de tandheelkunde, omdat de fraudeur erop zal toezien zich onder de door het arrest vooropgestelde grenzen te houden — hetgeen niet moeilijk is voor een fraudeur… vermits zijn verstrekkingen denkbeeldig zijn — hij riskeert helemaal niets !

Eerst Laurette, en Maggie op haar beurt zijn erin geslaagd – op aandringen vanuit bepaalde syndicale hoek – om een anti-fraude systeem op punt te stellen (het mag gezegd worden…) dat de fraudeurs zal aansporen en alle andere tandartsen schade zal berokkenen.

Trouwens, het lijkt erop dat de tandheelkundige OIFNS zal verdwijnen vanaf 1 juli 2015, maar dat arrest werd nog niet gepubliceerd.

Er is ook sprake om de erelonen van de geconventioneerde tandartsen te beperken… voor de niet terugbetaalde handelingen (bijv. een kroon : maximum 500 euro) : er zou dus een RIZIV tarief zijn voor handelingen buiten RIZIV !
____________________
* Het vorig arrest van 2013 voorzag een jaargrens van 230 x 200, hetzij 46.000 P… in de veronderstelling dat de tandarts zijn werkritme afstemt op dat van loontrekkenden, 5dagen/week.
** Bijna drie maand (sic) verlof voor de bedrijvigsten, vermits 60.000 – 46.000 = 14.000 P !

NL FR

einde

Publicatie : 2015-06-12
Numac : 2015022180

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

2 JUNI 2015. – Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 27 april 2005, 13 december 2006, 27 december 2012, 19 maart 2013 en 26 december 2013 en § 2, eerste lid, 2° gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 25 april 1997 bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische tandheelkundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 22 januari 2015;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering gegeven op 22 januari 2015;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen van 27 januari 2015;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole gegeven op 11 februari 2015;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 23 februari 2015;
Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 16 maart 2015;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 3 april 2015;
Gelet op advies 57.411/2 van de Raad van State, gegeven op 11 mei 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 september 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° bij de verstrekkingen 371011-371022, 371092-371103, 371114-371125, 371070-371081, 371556-371560, 371571-371582, 371254-371265, 374371-374382, 374872-374883, 379050-379061, 379072-379083, 377016-377020, 301011-301022, 301092-301103, 301114-301125, 301070-301081, 301254-301265, 304371-304382, 304872-304883, 304916-304920, 309050-309061, 309072-309083, 307016-307020, 305616-305620, 305653-305664, 305734-305745 en 389616-389620, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 3 » toegevoegd;
2° bij de verstrekkingen 371033-371044, 374850-374861, 374754-374765, 301033-301044, 301276-301280, 301291-301302, 301313-301324, 301335-301346, 301350-301361, 304850-304861, 304894-304905, 304754-304765, 305550-305561, 305572-305583 en 305830-305841, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 4 » toegevoegd;
3° bij de verstrekkingen 371055-371066, 372536-372540, 373590-373601, 373612-373623, 374953-374964, 379094-379105, 379116-379120, 377053-377064, 301055-301066, 303590-303601, 303612-303623, 304953-304964, 309094-309105, 309116-309120, 307053-307064 en 389653-389664, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 1 » toegevoegd;
4° bij de verstrekkingen 372514-372525, 371792-371803, 371814-371825, 371836-371840, 371851-371862, 371873-371884, 371696-371700, 371711-371722, 371733-371744, 371755-371766, 371770-371781, 374931-374942, 379013-379024, 379035-379046, 377031-377042, 301696-301700, 301711-301722, 301733-301744, 301755-301766, 301770-301781, 302153-302164, 302175-302186, 302190-302201, 302212-302223, 302234-302245, 301976, 304931-304942, 309013-309024, 309035-309046, 307031-307042, 305911-305922, 305852-305863 en 389631-389642, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 2 » toegevoegd;
5° bij de verstrekkingen 373811-373822, 373892-373903, 374393-374404, 374356-374360, 374776-374780, 377112-377123, 304393-304404, 304776-304780 en 307112-307123, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 5 » toegevoegd;
6° bij de verstrekkingen 373833-373844, 373914-373925, 374415-374426, 377090-377101, 377274-377285, 379131-379142, 379153-379164, 304415-304426, 307090-307101, 307274-307285, 309131-309142 en 309153-309164, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 6 » toegevoegd;
7° bij de verstrekkingen 373855-373866, 373936-373940, 374430-374441, 374533-374544, 301593-301604, 304430-304441, 304533-304544, 305631-305642 en 305675-305686, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 8 » toegevoegd;
8° bij de verstrekkingen 373951-373962, 374452-374463, 304452-304463 en 389594-389605, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 9 » toegevoegd;
9° bij de verstrekkingen 373973-373984, 373575-373586 en 303575-303586, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 11 » toegevoegd;
10° bij de verstrekkingen 374474-374485, 374555-374566, 304555-304566, 305955-305966 en 389572-389583, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 12 » toegevoegd;
11° bij de verstrekkingen 374312-374323, 377134-377145, 304312-304323 en 307134-307145, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 7 » toegevoegd;
12° bij de verstrekkingen 374570-374581, 373656-373660 en 304570-304581, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 16 » toegevoegd;
13° bij de verstrekkingen 378954-378965, 378976-378980, 306832-306843, 306854-306865, 306876-306880, 306891-306902, 306913-306924 en 306935-306946, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 38 » toegevoegd;
14° bij de verstrekkingen 377230-377241, 307252-307263 en 307230-307241, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 17 » toegevoegd;
15° bij de verstrekking 301372-301383, wordt onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 15 » toegevoegd;
16° bij de verstrekkingen 307731-307742, 307753-307764, 307775-307786, 307790-307801, 307812-307823, 307834-307845, 307856-307860, 307871-307882, 307893-307904 en 307915-307926, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 24 » toegevoegd;
17° bij de verstrekkingen 307930-307941, 307952-307963, 307974-307985 en 307996-308000, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 26 » toegevoegd;
18° bij de verstrekkingen 308011-308022, 308033-308044, 308055-308066 en 308070-308081, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 28 » toegevoegd;
19° bij de verstrekkingen 308092-308103, 308114-308125, 308136-308140 en 308151-308162, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 33 » toegevoegd;
20° bij de verstrekkingen 308512-308523 en 308534-308545, worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal telkens de woorden « P 77 » toegevoegd;
21° bij de verstrekking 305874-305885 worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal de woorden « P 0 » toegevoegd;
22° bij de verstrekkingen 373634-373645 en 305933-305944 worden onder de sleutelletter en het coëfficiëntgetal de woorden « P 10 » toegevoegd.
Art. 2. Artikel 6 van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 oktober 2014, wordt aangevuld met een paragraaf 19, luidende:
« § 19. Aan elke verstrekking van artikel 5 wordt een wegingscoëfficient P toegekend, die het deel van de acte (onderzoek of behandeling) omvat waarvoor de bekwaming van een tandheelkundige noodzakelijk vereist is. De coëfficiënt P geeft niet de tussenkomst van een derde die geen tandheelkundige is, noch de kost van het gebruikte materiaal, noch de afbetaling van de gebruikte middelen weer.
De verzekeringstegemoetkoming is onderworpen aan de volgende voorwaarde, het totaal van de P waarden mag per tandheelkundige niet groter zijn dan:
-5000 P voor een gegeven periode van één kalendermaand;
– Of 13000 P voor een gegeven periode van een trimester, de eerste dag van het trimester is 1 januari of 1 april of 1 juli of 1 oktober;
– Of 46000 P voor een gegeven periode van één kalenderjaar. »
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2015.
Art. 4. De minister die Sociale Zaken onder haar bevoegdheden heeft is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 2 juni 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK

begin

Publicatie : 2015-06-12
Numac : 2015022180

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.