Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

Bijna 15 pct Belgen heeft inkomen onder de armoedegrens

06/12/2010 by admin

(Belga) Ongeveer een op de zeven Belgen of 14,6 pct moest in 2008 rondkomen met een inkomen onder de armoedegrens. Zij hebben dus « een verhoogd risico op armoede ». Het gaat om een lichte daling (2007: 14,7 pct), zo blijkt maandag uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie.

Voor de jaarlijkse EU-SILC-enquête werden in 2009 meer dan 6.000 gezinnen of 11.000 personen bevraagd. Het gaat om cijfers over de inkomsten van 2008: de crisis is nog niet of gedeeltelijk merkbaar in de cijfers. Voor een alleenstaande ligt de armoededrempel op 966 euro per maand of ongeveer 7,5 pct hoger dan het voorgaande jaar. Dat is « met voorsprong » de grootste stijging sinds 2004. De drempel is vastgelegd op 60 pct van het mediaan beschikbaar inkomen op individueel niveau. Het hangt dus samen met de hoogte van de inkomens, die « sterk stegen ». In Wallonië ligt met 18,4 pct het armoedecijfer een pak hoger dan in Vlaanderen (10,1 pct). Het verschil bleef constant. Voor Brussel was de steekproef te klein voor een significant resultaat. Het armoederisico is onder meer groter bij vrouwen (15,7 pct), 65-plussers (21,6 pct) en alleenstaande ouders (36,9 pct). Indien de « sociale transfers » (uitkeringen) uitgezonderd de pensioenen afgeschaft zouden worden, zou 26,7 pct van de bevolking onder de armoedegrens belanden. Als ook de pensioenen voor de bijl zouden gaan, wordt dit 40,7 pct. 21,1 pct van de Belgen gaf aan aan « moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen ».

Deze cijfers zijn nogal beangstigend, omdat ze de verschillende sociale uitkeringen mee in zich opnemen : aldus is een koppel met twee kinderen waarvan de echtgenoot bruto 3.800 euro per maand verdient – hetgeen tenslotte niet niks is -, terwijl de vrouw voor het huishouden zorgt, arm.

De hoge huurprijzen en vooral de kafkaëske Belgische fiscaliteit zijn de twee belangrijkste redenen voor het verdwijnen van een deel van de middenklasse. Daaraan dient men de prijs toe te voegen van diensten die een tiental jaar geleden nog helemaal onbekend waren, zoals de GSM communicatie, waar sommigen overdreven gebruik van maken.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.