Securimed derde betaler
  • Eerste tariferingsdienst van derde-betaler voor geneesheer-specialisten en tandartsen
  • Nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten
  • Juridische bijstand in geval van vervolging door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV)
  • Opvolging van betalingen door de VI

ddNieuwe GVVH (mod. A of E) in derdebetalera) Identificatie van de zorgverlener

Er moet worden opgemerkt dat de layout van de nieuwe modellen GVVH voor geneesheren (mod. A) of tandartsen (mod. E) identiek zijn voor de zorgverleners die hun erelonen in eigen naam ontvangen als voor hen die hun erelonen innen via een rechtspersoon (vennootschap of VZW).

Het is in elk opzicht dwingend om u te identificeren als zorgverlener als u getuigschriften gebruikt in het kader van een rechtspersoonlijkheid, evenzo wat betreft de nieuwe GVVH mod. ” A of E “, ook al bent u de enige zorgverlener (en zelfs al is het voorgedrukt RIZIVnr door SPEOS het uwe) !

Het RIZIV nr. van de persoon die de GVVH bestelt mag niet verward worden met dat van de zorgverlener die werkt te midden een structuur (vennootschap of VZW) ; deze vermelding is het gevolg van een manifeste conceptiefout bij MEDATTEST/SPEOS : het is het BCE nr. dat logischerwijs had moeten prijken op het hoofdgedeelte van de GVVH (thans komt dit BCE nr. alleen voor op het ontvangstbewijs…).

We verwijzen u dienaangaande naar ons News van 2 december 2015 : http://www.securimed.eu/nl/archives/604

b) Termijn van indiening

Wij herinneren eraan dat de termijn van indiening van GVVH - zowel in contante afrekening als in derdebetaler - twee maand bedraagt, eind van de maand : http://www.securimed.eu/nl/archives/14

Dat betekent bijvoorbeeld dat de verstrekkingen van 2 januari ten laatste op 31 maart in rekening gebracht mogen worden.

Deze termijn geldt ook voor het contante stelsel, ook al heeft de patiënt niets betaald op het moment van verzending of van uitreiking van het GVVH !

De Dienst voor controle legt tegenwoordig zware administratieve sancties op in geval van overtreding (in de grootteorde van 2.500 euro).

In het kader van een redelijke toepassing van de RIZIV reglementering worden de “kleine” vertragingen en/of vertragingen met betrekking tot kleine hoeveelheden GVVH waarschijnlijk niet geviseerd ; ook de vertragingen die onder de verantwoordelijkheid van de patiënt vallen worden niet geviseerd.

Anderzijds, het ophopen van honderde getuigschriften gedurende zes maand of meer is risicovol…

c) Vak KB en ontvangstbewijs van de nieuwe modellen getuigschriften

Dit onderwerp werd uitvoerig behandeld op onze website :

http://www.securimed.eu/nl/archives/588

http://www.securimed.eu/nl/archives/589

http://www.securimed.eu/nl/archives/593

http://www.securimed.eu/nl/archives/595

http://www.securimed.eu/nl/archives/597

Fundamenteel principe : het is onmogelijk om bedragen van één GVVH over te dragen op een ander (bijv. van het GVVH met de technische codes naar het GVVH met de raadpleging).

De nieuwe groene GVVH mod. A hebben een niet afscheurbaar ontvangstbewijs, terwijl de nieuwe witte GVVH mod. A een afscheurbaar ontvangstbewijs hebben (sic) : MEDATTEST/SPEOS lijkt een oude groene papierreserve te gebruiken voor de GVVH mod. C die niet voorzien is van perforaties (de nieuwe groene A waren er voor de nieuwe witte A…).

Vreemd genoeg dragen de nieuwe ontvangstbewijzen, indien ze het BCE nummer uitwijzen van de innende instelling (wier nummer logischerwijs zich ook had moeten bevinden in het bovenste gedeelte van het GVVH in plaats van het RIZIV nr. van de persoon die de GVVH besteld heeft…), geen getruigschriftnummer, in tegenstelling tot de oude GVVH mod. A en E ! De gevolgen van deze tekortkoming zijn vermakelijk*.

In het derdebetalersstelsel moet men het ontvangstbewijs alleen invullen als de patiënt effectief zijn RG vereffend heeft.

Het ontvangstbewijs mag afgescheurd en overhandigd worden aan de patiënt, zelfs in geval van toepassing van derdebetaler (maw, de VI zullen nooit een GVVH verwerpen zonder het aangehecht ontvangstbewijs).

Ter herinnering : http://www.securimed.eu/nl/formules/op-vraag-kan-securimed-het-totaal-van-de-remgelden-vermeld-op-uw-getuigschriften-berekenen

Men mag nooit uit het oog verliezen dat de vermeldingen in het vak KB het vaakst in overeenstemming zijn met die van het ontvangstbewijs.

Overeenstemming tussen het vak “KB” en de vermeldingen op het ontvangstbewijs in het kader van het derdebetalerstelsel :

JA -> het vaakst zal een RG aangegeven worden op het ontvangstbewijs (uitzonderingen : RG betaald via de bank of RG = 0, maar in dit laatste geval is NEEN te verkiezen)

NEEN -> het vaakst de kwijtschelding van het RG (theoretische uitzondering : de verzorging wordt aan 100% terugbetaald, vanwaar RG = 0)

Indien JA noch NEEN moet men zich behelpen met cijfers : “tussenbedrag”.

Er dient te worden opgemerkt dat de fiscus niet op de hoogte is van het statuut (RVV of GV) van uw patiënten.

____________________

* Een zorgverlener met slechte bedoelingen zou aldus voor verzorging in het jaar 2021 lege ontvangstbewijzen - en dus GVVH - van 2016 kunnen gebruiken, zonder het risico te lopen om door te fiscus te worden lastiggevallen !

Brieven van VIGezien het stijgend volume brieven die op onze DIenst toekomen en de herstructurering van De Post - thans bpost -, hebben wij een specifiek Ontvangstcentrum gecreëerd voor alle briefwisseling die geen handtekening of menselijk contact behoeven : het gaat dus in essentie om gewone brieven toevertrouwd aan bpost.

Deze briefwisseling moet als volgt geadresseerd worden :

SECURIMED NV - CRC
Maarschalklaan 5
1180   BRUSSEL

Dit adres prijkt thans onderaan onze facturatiedocumenten, onder de vermelding : “Gelieve alle briefwisseling of stuk te willen richten aan SECURIMED - CRC…”

Anderzijds, de eventuele aangetekende schrijven moeten naar onze hoofdzetel gericht worden :

SECURIMED NV
Zuidlaan 25 bus 1
1000   BRUSSEL

Dit adres is opgenomen in de hoofding bovenaan onze facturatiedocumenten, met ons telefoonnummer.

De VI zijn bereid om hun correspondentieadres aan te passen in hun database. Dank u.

Deponering en verzending van uw GVVHA. BRIEFWISSELING

Gezien het groeiend volume van postbestellingen die onze Tariferingsdienst ontvangt, en de hervorming bij De Post - thans bpost -, hebben wij een specifiek Receptiecentrum van GVVH op poten gezet voor alle verzendingen die geen handtekening noch een persoonlijk contact vereisen : het gaat dus in essentie om gewone brieven die aan bpost toevertrouwd werden, alsook van de normale Taxipost of bpack (niet “Secur”) en van de Postpac (gestoffeerde enveloppen en kartonnen dozen).

Deze briefwisseling wordt als volgt geadresseerd :  :

SECURIMED NV - CRC
Maarschalklaan, 5
1180   BRUSSEL

Anderzijds dienen alle zendingen die een handtekening of een persoonlijk contact vereisen naar onze maatschappelijke zetel verzonden te worden : het gaat om aangetekende zendingen, Taxipost of bpack Secur, enz.

Deze briefwisseling wordt als volgt geadresseerd :

SECURIMED NV
Zuidlaan, 25 bus 1
1000   BRUSSEL

Opgelet : gelieve wel degelijk “laan” te schrijven en niet “straat”, want er bestaat ook een “Zuidstraat” in 1000 BRUSSEL, en geen aangetekende zendingen of dergelijke te sturen naar de CRC te Ukkel.

B. DEPONERING

Voor de rechtstreekse deponeringen door de zorgverstrekker of een familielid mogen de brievenbussen van beide adressen gebruikt worden.

In geval van onze maatschappelijke zetel gelegen in de Zuidlaan is het te verkiezen om aan te bellen op de 8ste verdieping (openingsuren : van 9 tot 16uur zonder onderbreking).

C. RAADGEVINGEN

Samengevat, u hoeft uw gewoonten niet te veranderen inzake verzending van GVVH, tenzij u gewone post en soortgelijke naar de Zuidlaan stuurt.

Het volstaat om te onthouden :

- gewone brievenpost –-> Securimed CRC Maarschalklaan - 1180 BRUSSEL

- aangetekende zendingen en soortgelijke –-> Securimed Zuidlaan - 1000 BRUSSEL

De CRC is trouwens zeer goed gesitueerd en misschien zelfs praktischer voor u om er uw GVVH te deponeren dan ze met de post op te sturen.

In het algemeen raden wij u aan om uw stempel te zetten op uw enveloppe : deze eenvoudige handeling laat ons toe om uw zending onmiddellijk in onze boeken in te schrijven, zonder hem eerst te moeten openen alvorens hem te verwerken ; daarenboven, voor de aangetekende zendingen is het een verplichting vanwege bpost dat de verzender zich kenbaar maakt.

Vermijdt in het mate van het mogelijke talrijke omslagen, of het nu gaat om deponering of - en vooral - gewone post : spreiding van GVVH over zes of zeven kleine enveloppen is uiteindelijk contraproductief.

Tenslotte kan U gemakshalve voor al Uw briefwisseling met SECURIMED de downloadbare adresklevers gebruiken (zie hieronder). Indien U deze afdrukt of fotokopieert op zelfklevend papier dient U het formaat A4 met 16 etiketten per blad - 2 kolommen van 8 - te gebruiken, zoals bijvoorbeeld de referentie MONTI A4-LABELS 167158 (16 etiketten van 105 x 36 mm) of 167138 (16 etiketten van 99,1 x 34 mm).

Mocht u meer inlichtingen wensen over de hierboven beschreven modaliteiten, dan kan u ons contacteren via het GSM nummer 0477 534 777 of via ons Email adres info@securimed.eu

Download : Securimed Zuidlaan Etiketten.pdf

__________Securimed CRC Maarschalklaan Etiketten.pdf

Banner
Securimed biedt u een bijkomend Email adres aan (DuoMail)Eens te meer hebben de informatici van Securimed goed werk geleverd…

Tot hiertoe kon elke ontvangende partij de verscheidene door ons opgemaakte documenten (listing, kopie factuur VI, lijst Remgeld) in pdf formaat bekomen op het Emailadres van haar keuze; dit adres was echter uniek.

Maar steeds meer is de behoefte ontstaan om over een tweede Emailadres-ontvanger te kunnen beschikken.

- de verstrekker beschikt over twee Emailadressen (bijv. één privé en een ander van het ziekenhuis) ;

- in het kader van een structuur, dienen de documenten zowel aan de zaakvoerder als aan de practicus te worden bezorgd ;

- de zorgverstrekker wenst dat bepaalde documenten (listing en lijst Remgeld) ineens ook aan zijn boekhouder* worden verzonden ;

Vanaf heden 23 januari 2012, is het met Securimed mogelijk om alle documenten op een tweede Emailadres te ontvangen.

Gelieve ons dus gauw het gewenste tweede Emailadres mee te delen, zodat we het kunnen integreren aan uw klantenkaart.
__________________
* Opgelet : in dit laatste geval dient men te weten dat het medisch geheim in principe niet toelaat om kopies in extenso van facturen bestemd voor de ziekenfondsen (met de naam van patiënten en de vertstrekkingscodes) aan derden.te bezorgen.

Algemene voorwaarden1. De zorgverlener verbindt zich ertoe om de RIZIV reglementering te respecteren, hoegenaamd inzake de indieningstermijn.

2. Behoudens andersluidende modaliteiten, zijn de facturen van Securimed te betalen binnen de termijn van tien dagen.

Voor elke laattijdige betaling van onze beheerskosten, zullen kosten worden aangerekend voor het weer op gang brengen van uitbetaling :

1ste herinnering 9.00 euro (excl.btw)

2de herinnering 28.00 euro (excl.btw)

3de herinnering 50.00 euro (excl. btw)

3. Securimed behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder vooropzeg, noch ingebrekestelling alle of een gedeelte van zijn prestaties te staken in geval van wanbetaling.

4. Voor elk duplicaat zal 10.00 euro (excl.btw) worden aangerekend per document als de vraag komt binnen het jaar, en anders 15.00 euro (excl.btw).

5. 5. Securimed overhandigt de zorgverlener — met de volgende listing, zie artikel 1 hierboven — de verworpen en/of de GVVH die niet heringevoerd kunnen worden ; echter, Securimed archiveert deze GVVH niet langer dan zes maand in geval dat de zorgverlener stilzwijgend een einde maakt aan de tariferingsrelatie.

BankdomiciliëringU kan makkelijk een B2B domiciliëringsopdracht ten gunste van Securimed afsluiten bij uw bankinstelling.

Het volstaat om het downloadbaar document onderaan deze pagina in te vullen en te ondertekenen, door Uw bank te laten bevestigen, en vervolgens op te sturen naar Securime

U hoeft zich dan niet meer de moeite getroosten om via overschrijving te betalen !

Enkele preciseringen :

a) In het veld “Mandaatreferte” vermeldt U NM gevolgd zonder spatie door de datum van de dag in formaat DDMMJJ (bijv. NM240414) of volg de instructies van Uw bank.

b) Gelieve in het veld “Nr. van onderhevig kontrakt” Uw RIZIV nr. of het KBO nr. van Uw burgerlijke vennootschap te vermelden.

c) Het volstaat dan om dit B2B mandaat bij uw bank te bevestigen.

Dit kan op twee manieren :

- hetzij via de elektronische toepassing van Uw bank (”PC banking), in de module “Beheer van domiciliëringen” ;

- hetzij in Uw bankagentschap, middels het voorleggen van uw ondertekend mandaat (of een kopie ervan) om uw bevestiging te laten registreren ;

d) Tenslotte, vergeet niet om het mandaat naar Securimed op te sturen !

Download : Mandaat B2B.pdf

SECURIMED zorgt voor de redactie van uw GVVHVeel geneesheren en tandartsen hebben simpelweg geen tijd meer om hun GVVH uit te schrijven..

Vaak sluipen er fouten in de GVVH (hospitalisatie- ipv ambulante codes, missingen, schrappingen, niet gerespecteerde leeftijdsbeperkingen, enz) ; bovendien is er de fameuze regel van twee maanden om een GVVH in te dienen.

Securimed bevrijdt u van deze karwei : het volstaat om ons een voorgetekende stapel boekjes GVVH te bezorgen. Nadien hoeft u ons enkel nog op geregelde tijd de kleefbriefjes van uw patiënten te bezorgen, met aan de achterkant opgetekend de NGV prestatiecodes alsmede de datum van verstrekking…

Onze Dienst neem de last van de redactie op zich en vult uw GVVH in !

Van zodra de GVVH door ons opgemaakt zijn, zullen ze getarifeerd en gefactureerd worden aan de VI, zonder het minste tijdverlies !

En tenslotte krijgt u uw getuigschriften terug.

Voordelen :

- tijdswinst, besparing secretariaatskosten

- GVVH zonder missers (Securimed kent goed de RIZIV reglementering…)

- onmiddellijke facturatie aan de diverse VI en zeer snelle betaling

Deze dienst behelst natuurlijk enkel de derdebetalers en impliceert dat u ons de nodige instructies geeft aangaande het remgeld (ontvangen of laten vallen) : indien het remgeld ontvangen is, krijgt u een lijst met de sub-totalen per datum en het totaal per periode ; zie dienaangaande Op vraag kan SECURIMED het totaal van de remgelden vermeld op uw getuigschriften berekenen

Directeur aankoopDe kandidaat leveranciers worden vriendelijk verzocht om zich uitsluitend te richten tot dhr Jacques DES ROUSSEAUX, directeur aankoop, en dat voor alle aangeboden producten en diensten.

De directeur aankopen is te bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 11 uur, enkel via het nummer 0471 28 28 24 of via Email jacquesdesrousseaux@securimed.eu

Creatie van een tandheelkundige praktijkIn samenwerking met een befaamd consultant, creëert SECURIMED voor u een volledig functionele tandheelkundige praktijk.

Deze dienst behelst de volgende fasen, allemaal gerealiseerd op basis van uw instructies en/of na uw goedkeuring van ons project :

- selectie van de geografische zone in functie van uw wensen en de tandheelkundige demografie ;

- selectie van de beschikbare objecten te koop of te huur (of eventueel de aankoop van een reeds bestaande praktijk) ;

- conceptie van het geheel ;

- binnenhuis decoratie ;

- installatie van de tandheelkundige units
en het perifeer materieel* ;

- keuze van tandheelkundige* software voor praktijkbeheer* ;

- bestelling en installatie van de hardware ;

- afhandeling van de formaliteiten bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)* ;

- rekrutering van tandartsen en verwerving van de evenwaardigheid van diploma* ;

- rekrutering en scholing van uw tandheelkundig / secretariaat assistent* ;

- het online plaatsen van uw tandheelkundige website ;

- facturatie in RBD en rechtsbijstand ;

De stappen aangeduid met een asterisk (*) worden gerealiseerd door onze gespecialiseerde consultant, zelf tandarts en ontwerper van tandheelkundige praktijken.

SECURIMED beveelt officieel aan : SIRONA (ex-SIEMENS), FLEXSOFT (TITANIUM), DPI en SWEET UNITY.

NOTA : het is mogelijk om tweedehands materieel aan te schaffen.

Verdediging tandartsen NCTZ RDBSECURIMED verdedigt de belangen van de tandartsen die vervolgd worden door de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen (NCTZ) wegens verdacht op misbruik van de derdebetalersregeling, en dat voor de forfaitaire prijs van 500 euro excl.btw, hetzij 605 euro te storten op rekeningnummer 210-0505228-07.

Het is ook mogelijk om een “package” te bespreken voor de regularisatie Tarifering RDB + Verdediging DGEC.

Voorkeursregeling voor Brusselse ziekenhuizenOnderhandelde voorkeursregeling voor de volgende Brusselse ziekenhuizen en klinieken :

a) Universitair ziekenhuis UMC Sint-Pieter

b) Universitair ziekenhuis UVC Brugmann

c) Algemene kliniek Sint-Jan

d) Kliniek Sint-Anna

Werkt u in één van deze ziekenhuizen ?

SECURIMED zorgt voor de afwikkeling van al uw GVVH in RDB bij ambulante patiënten, middels de volledig forfaitaire som van 5.000 euro per periode van twaalf maand, voor de volledige staf van de ziekenhuisdienst - ongeacht het aantal geneesheren.

Deze ultra-snelle afwikkeling is mogelijk dankzij het nieuwe softwareprogramma Chorus van SECURIMED, middels verzendingen via het internet.

Deze forfaitaire prijs per ziekenhuisdienst houdt volgende diensten in :

- bijstand bij het nazicht van de verzekerbaarheid van de patiënten ;

- de triage, de tarifering en de facturatie van uw GVVH in het RIZIV regime ;

- het volledig beheer van de “retours” (mutaties, niet in regel, periodiciteit, enz.) ;

- het nazicht van de betalingen door de VI met berekening van het schuldsaldo ;

- de waarborg VERDEDIGING DGEC (Dienst geneeskundige controle van het RIZIV) ;

- de berekening van het werkelijk ontvangen remgeld ;

- in bepaalde gevallen, de gegroepeerde ophaling van GVVH een keer per maand (SECURIMED bevindt zich nabij het UMC Sint-Pieter en Sint-Jan) ;

Het is vanzelfsprekend dat SECURIMED globale of gesplitste facturen per geneesheer kan opmaken: de betalingen door de VI worden rechtstreeks op de rekening van de pool of op naam van elke zorgverstrekker gestort.

Voorts, kan SECURIMED u helpen met de interne verdeling van het jaarlijks forfait van 5.000 euro.

Definitie van “Ziekenhuisdienst” :

Hiermee wordt het geheel van geneesheren bedoeld, die raadplegingen geven aan ambulante patiënten in het kader van een ziekenhuis of haar geaffilieerde diensten (poliklinieken) en als dusdanig opgenomen zijn op de webstek van het ziekenhuis.

Het is echter niet noodzakelijk dat alle geneesheren van de dienst RDB toepassen.

Voorbeeld :

De geneesheren A, B, C, D, E en F maken deel uit van de dienst cardiologie van de algemene kliniek Sint-Jan te Brussel.

Vroeger betaalden ze excl. BTW het volgende :

Dr A : 1.500 euro/jaar

Dr B : 2.800 euro/jaar

Dr C : geen RDB

Dr D : 750 euro/jaar

Dr E : 3.200 euro/jaar

Dr F : 1.750 euro/jaar

TOTAAL : 10.000 euro/jaar… te vergelijken met 5000 euro/jaar voor de forfaitaire formule van SECURIMED !

Nota :

De hierboven vermelde prijzen zijn excl. btw.

Tarief voor polikliniekenMet “polikliniek” bedoelen we hier een structuur samengesteld uit minstens vijf zorgverstrekkers van minimum twee verschillende disciplines (bijv. geneesheer en tandarts).

Indien u een dergelijke structuur beheert, gelieve dan contact op te nemen met de directie van SECURIMED met het oog op een gepersonaliseerde offerte (minst. 3%), rekening houdend met verschillende parameters zoals : zakencijfer, totaal aantal zorgverstrekkers, maandelijks volume aan te verwerken GVVH, benodigde documenten, enz.

Het tarief voor poliklinieken verstaat zich altijd inclusief de verdediging DGEC en de berekening van eventuele remgelden.

Zijn pensioen voorbereiden met SECURIMEDHet is geen geheim : de grootste onzekerheid heerst over de pensioenen die de Staat zal kunnen uitkeren, vooral aan zelfstandigen : vandaar is het noodzakelijk om zich zelf van een “appel voor de dorst” te voorzien.

Maar waarin zijn geld beleggen, dwz wat er overblijft van onze erelonen na de onoverkomelijke fiscale en sociale afhoudingen ?

SECURIMED INVEST kan u hierbij helpen.

Men zegt soms dat bankiers de minst goede raadgevers zijn inzake investeringen op lange termijn, omdat ze de neiging hebben om hun eigen producten “aan de man te brengen”… en dan vooral, onder deze laatste, de meest rendabele voor hen !

Het is dus nuttig om over een andere mening te beschikken, zelfs al zijn bepaalde instrumenten voorgesteld door de grote banken uitmuntend.

Het eerste wat men dient te doen is het “profiel” bepalen van de investeerder - een procedure die verplicht wordt door de Europese beleggingsrichtlijn over de Financiële Markten (MiFID) - en tevens de noden op korte termijn te evalueren alsook de tolerantie ten aanzien van het risico (inzake investeringen telt de psychologie enorm mee).

Men heeft een brede waaier aan beleggingsmogelijkheden : aandelen, obligaties, onroerend goed, goud, grondstoffen…

Het is bewezen, dat op lange termijn (ongeveer 30 jaar), de aandelen beter presteren dan alle andere beleggingen ; niettemin, de voorzichtigheid gebied om de volgende regel te hanteren :

100 - Uw leeftijd = percentage van Uw vermogen belegd in aandelen

En tenslotte, is er  - last but not least - de fiscaliteit, wiens impact bepalend kan zijn !

LidgeldDe aansluiting bij SECURIMED gebeurt middels betaling van een lidgeld.

De basisbijdrage bedraagt 245 euro, te storten op rekeningnummer 210-0505228-07 (IBAN BE74 2100 5052 2807 - BIC GEBABEBB).

Het lidgeld dient betaald te worden voor elke aangesloten zorgverlener en blijft twaalf maanden geldig te rekenen vanaf de eerste dag van de maand waarop het lidmaatschap aanvat ; het bedrag kan jaarlijks worden herzien.

SECURIMED behoudt zich echter het recht om de aansluiting van een zorgverlener te weigeren zonder de reden ervan te hoeven motiveren : de weigering zal ten laatste vijftien dagen na de betaling van de bijdrage kenbaar gemaakt worden.

De aansluiting wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd bij het verstrijken van elke periode van twaalf maand, tenzij een uitdrukkelijke opzeg bij wijze van aangetekende brief, ten minste twee maanden voor de vervaldag.

De lidgeldbijdrage geeft recht op volgende prestaties :

a) alle formaliteiten eigen aan de opening van een RDB dossier bij de NIC en de diverse VI ;

b) rechtstreekse fakturatie van de GVVH aan de VI ten belope van een bedrag van max. 4.000,00 euro, over een periode van twaalf maand ;

c) de eerste drie studie-uren en bijhorend advies met betrekking tot een DGEC onderzoek, Profielencommissie of Commissie van RDB controle voor tandartsen indien, ten tijde van de feiten die aan de oorsprong liggen van het onderzoek, de zorgverlener niet aangesloten was bij SECURIMED ;

d) de integraliteit van de verdediging van de zorgverlener, tot en met de Kamer van beroep van het RIZIV indien, ten tijde van de feiten die aan de oorsprong liggen van de procedure, hij aangesloten was bij SECURIMED en zijn aansluiting sindsdien noch opgezegd, noch te laat betaald werd ;

e) een abonnement op de News van SECURIMED, verspreid via elektronische post ;

De rechten op de hierboven beschreven prestaties worden opgeschort zolang de zorgverlener zijn basislidgeld niet vereffend heeft.

Daarenboven is er rechtens een compensatie verschuldigd van 50 euro bij late betaling.

Het lidgeld is fiscaal aftrekbaar ten titel van professionele uitgave.

Bijstand bij de controle van de verzekerbaarheid van uw patiënten (BNVP)Securimed beschikt thans over een rechtstreekse toegang, in realtime, tot de verzekerbaarheidsgegevens van patiënten (via MyCareNet).

De basisinformatie is het INSZ, met name het inschrijvingsnummer bij de Sociale zekerheid (aka het nationaal nummer of NN…).

De verzekerbaarheidsgegevens zijn : de naam, de voornaam, de VI, de CG1/CG2 en het eventuele inscrhijvingsnummer ; tevens vermeld, mits van toepassing, het recht op derdebetalers alle verstrekkingen en het bestaan van een contract met een medisch huis.

De geneeskundige gegevens (periodiciteit van uitstrijkjes of prothesen, inhoud van GGD, enz.) zijn niet toegankelijk.

Securimed gebruikt deze toegang online in de volgende gevallen :

a) het GVVH vermeldt louter het INSZ ;

b) u vraagt ons via telefoon of email secr@securimed.eu om de verzekerbaarheidgegevens van een patiënt na te zien op basis van zijn INSZ ;

c) het GVVH werd geweigerd (soms foutief !) door een VI voor verzekerbaarheidsredenen (mutatie, NIR, enz.) ;

Het is vanzelfsprekend mogelijk om de verzekerbaarheid te controleren voor een datum in het verleden : vergeet dus niet de datum van de verzorging te vermelden mocht deze niet tijdens het lopende kwartaal plaatsgevonden hebben (zo niet baseren wij ons op de datum van de dag).

Theoretisch is het mogelijk om een raadpleging te doen op basis van het inschrijvingsnummer toegekend door een VI, maar in praktijk is het INSZ nummer uitermate meer betrouwbaar.

In tegenstelling tot de ziekenhuizen en de apothekers krijgen de geneesheren en tandartsen geen nummer van verbintenis tot betaling (zinvol met de SIS kaart, maar zinloos met MyCareNet…).

Deze dienst is enkel inbegrepen in het basislidgeld als een facturatie in derdebetalers gebeurt.

30.12.2013

Op uw vraag berekent SECURIMED het totaal van de remgelden op uw getuigschriftenIndien U een remgeld - al ware het sporadisch - invult in het vak “KB 15.07.2002″, dient u ervan aangifte te doen bij de fiscus.

Laat ons hierbij eraan herinneren dat de ontvangst van het remgeld facultatief is.

“Ja” betekent : “Ik heb het remgeld in zijn totaliteit ontvangen” en “Neen” betekent : “Ik heb het remgeld in zijn totaliteit laten vallen”. Indien de patiënt een tussenbedrag betaalt liggend tussen nul en het theoretische remgeld, dient men cijfers* te hanteren.

Om U het leven te vergemakkelijken kan SECURIMED voor elk van uw zendingen via RDB, en enkel via e-mail, een lijst communiceren met de volgende gegevens :

a) datum van uitreiken GVVH ;

b) nummer GVVH ;

c) remgeld per GVVH (dwz, het totaal van de remgelden voor de prestaties die op het GVVH figureren) ;

d) totaal aan remgelden per uitreikingsdatum, van alle GVVH bij elkaar;

e) totaal aan remgelden per zending ;

Deze berekening is tevens mogelijk voor tussenbedragen (tussen nul en het theoretisch remgeld); cfr. hierboven.

Betreffende uw fiscale aangifte, wordt het werk voor uw boekhouder vergemakkelijkt : hij beschikt reeds over het totaal aan remgelden per zending, per datum en per GVVH !

Deze optie** brengt geen enkele meerkost met zich mee !
___________
* men mag ook cijfers gebruiken in plaats van de vermelding “Ja”, maar deze cijfergegevens zijn delicater in beheer…
** beschikbaar vanaf 26.10.09

De verdediging DGEC als onderdeel van derde betaler SECURIMED met ingang van 1 juli 2009 !Het Europese Hof (arrest van 23 april 2009) heeft beslist dat het verbod op koppelverkoop vervat in de Belgische wet (Wet op de handelspraktijken van 14.7.1991) in strijd was met het communautair recht en heeft België aangemaand om haar wetgeving aan te passen in deze kwestie. België was trouwens het enige land van de Europese Unie om koppelverkoop te verbieden…

Waarover gaat het ?

Als verschillende producten of diensten samen worden verkocht, spreekt met over “koppelverkoop” : bijvoorbeeld, een GSM toestel en een abonnement op mobiele telefonie. In België - hoe merkwaardig het ook moge lijken - was deze praktijk verboden, terwijl een Europese richtlijn (2005/29/CE) dit in het belang van de consument toestond.

Het is de Handelsrechtbank van Antwerpen die deze prejudiciële vraag gesteld heeft aan het Europese Hof : Het is bij eerstgenoemde dat deze zaak aanhangig werd gemaakt door een klacht van VTB, een firma actief op het gebied van pechverhelping, tegen Total België, die al zijn klanten die houder van een Total Club kaart waren, drie maanden pechverhelping aanbood voor elke tankbeurt van minimum 25 liter per wagen.

Het vernoemde verbod heeft SECURIMED er lang van weerhouden om in zijn dienstverlening derde betaler de verdediging DGEC op te nemen, die er nochtans de logische verlenging van is : welke zin heeft het om zijn erelonen aan de ziekenkassen te faktureren om naderhand te zien hoe ze gerecupereerd worden door het RIZIV, aan het einde van een procedure waar de zorgverlener niets van begrijpt ?

Met ingang van 1 juli 2009 zal de verdediging DGEC - en voor de tandartsen ook de verdediging voor de Commissie DB van de NATZ - door de tarificatiedienst derde betaler opgenomen worden. Hieronder vallen enkel de prestaties waarvan SECURIMED met de tarificatie belast is, en dat met een carensperiode van zes maanden voorafgaand aan de ontvangst van het eerste PVV (of de oproep voor de Commissie DB) te verschijnen.

Als men weet dat tussen 2003 en 2007 het RIZIV 1.391 geneesheren heeft gecontroleerd (waarvan 1.055 specialisten) en 160 tandartsen - en dat het niet minder dan 3.215 onderzoeken heeft afgesloten - kan men een dergelijk initiatief enkel naar waarde schatten, temeer dat de verdediging DGEC bijzonder efficiënt is.

SamengevatFacturatie derde betaler : SECURIMED is de eerste nationale tariferingsdienst voor tarificatie-facturatie van getuigschriften voor verstrekte hulp (GVVH) via RIZIV medische derde betaler voor : huisarts, geneesheer-specialist, tandarts, medisch en tandheelkundig centrum, groepspraktijk en polikliniek.

Partner ziekenfondsen (”mutualiteiten”) : de Landsbonden (LCM, NVSM, HZIV, enz.) en hun diverse federaties (of “VI”) in Brussel en in Vlaanderen (de provincies Vlaams Brabant, Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen en Limburg) en Franstalig België ; tevens Brugge, Gent en Hasselt.

Aanvraag contract “derde betaler” met het Nationaal Intermutualistisch College (NIC), nazicht van de verzekerbaarheid van patiënten en opvolging van betalingen van de medische erelonen.

Anderzijds kan Dr Robert BOURGUIGNON U ook bijstaan in geval van controle door een geneesheer-inspecteur van de DGEC die zich richt op het eerbiedigen van de Nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen en de RIZIV tarieven.

Adres : Securimed Facturatiedienst - Zuidlaan, 25 bus 1 te 1000 BRUSSEL.

DefinitieDerde betaler* is het rechtstreeks factureren van de honoraria aan de ziekenkassen…

De “ziekenkas” is de derde - ten aanzien van de relatie verzorger-verzorgde die de honoraria betaalt, vanwaar de naam : derde betaler stelsel.

Het “systeem” of “stelsel” van RDB staat ingeschreven in de wet sinds 1963 en is gewaarborgd door de federale Staat.

Het ontvangen van de erelonen in contanten verplicht enigerwijs de patiënt tot het voorfinancieren van de uitgaven van het RIZIV : voor de kleine bedragen is dit aanvaardbaar maar het merendeel van de patiënten hebben vanzelfsprekend niet de middelen om gespecialiseerde verzorging voor te financieren (en nog minder een verblijf in het ziekenhuis).

Ten tijde van een economische crisis kunnen de patiënten niet meer hun geneesheer of tandarts in contanten verlonen : ze rationeren of oriënteren zich naar verstrekkers of centra die RDB toepassen (al ware het niet ronduit naar de spoeddienst van een ziekenhuis !).

Nochtans, als men erover nadenkt is deze rationering van de gezondheidsuitgaven absurd in dien mate dat deze ten laste zijn van het RIZIV en niet van de patiënt.

Enkel het remgeld (of “persoonlijk aandeel van de rechthebbende”) is ten laste van de patiënt ; de vergelijking luidt dus :

RIZIV honorarium = Terugbetaling RIZIV + Remgeld

Het Remgeld is minder zwaar, of nihil, voor bepaalde categorieën van patiënten, maar het RIZIV honorarium is hetzelfde voor iedereen, het is dus de tussenkomst van het RIZIV die hoger uitvalt, vanwaar de term “rechthebbende met verhoogde verzekeringstegenmoetkoming” (RVV).

Door een eenvoudig psychologisch fenomeen legt de patiënt niet de link tussen de uitgave bij de zorgverstrekker en de terugbetaling door de ziekenkas : indien de geneesheer 40 euro vraagt waarvan 35 worden terugbetaald onthoudt de patiënt : “het heeft mij 40 euro gekost”, terwijl in werkelijkheid het hem enkel 5 gekost heeft !

Sedert 1986 wordt RDB in drie grote categorieën onderverdeeld :

a) verplicht bij gehospitaliseerde patiënten ;

b) facultatief voor de technische prestaties bij ambulante patiënten ;

c) verboden voor de intellectuele prestaties (consultaties en bezoeken) bij ambulante patiënten ;

De logica achter deze onderverdeling is dat de intellectuele prestaties beantwoorden aan een initiatief van de patiënt terwijl de technische beantwoorden aan een initiatief van de practicus.

Niettemin zijn er veelvuldige uitzonderingen op het verbodsprincipe van RDB voor de intellectuele prestaties : de RVV-OMNIO patiënten, de financiële noodsituatie, werklozen, enz… de lijst is lang !
_________
* oftewel “derde betalende”, “betalende derde”, “derdebetaler”, enz. en in het Frans “tiers-payant”.

CG1/CG2Hieronder volgt een lijst van de meest voorkomende verzekerbaarheidscodes CG1/CG2.

De internationale verdragen aangegaan door België hebben een overvloed verzekerbaarheidscodes gegenereerd beginnend met CG1 180, 181, 480 of 481, terwijl de CG2 in het onderhavige geval de reden van de dekking in België aanduidt (grenswerkers, tijdelijk verblijf, ongeval, schippers, enz.) alsook het land van herkomst : gezien de mogelijke combinaties is het aantal verschillende CG2 zeer hoog. Wij hebben ze dus niet vermeld wegens de uitzonderlijkheid van elke CG1/CG2 !

Sinds 1.1.2008 speelt de CG2 geen enkele rol meer in de tarificatie en dus heeft het verschil tussen het algemeen stelsel en dat van de zelfstandigen praktisch al zijn belang verloren (Omzendbrief VI nr 2007/436 van 26 november 2007).

Deze “uitwissing” van de CG2 impliceert de verdwijning van het onderscheid tussen grote en kleine risico’s - of juister nog, de gelijkschakeling van de hoedanigheid van de titularis voor de KR met die van de GR. Aldus zijn de asymmetrische verzekerbaarheidscodes (bijv. voorkeursgerechtigde voor de GR en gewoon verzekerde voor de KR) onmogelijk geworden.

GR = grote risico’s
KR = kleine risico’s

Download : Codes gerechtigden.pdf

De RIZIV omzendbrief VI nr 2007/436 van 26 november 2007 geeft een transformatietabel van oude naar nieuwe CG1/CG2 :

Download : Conversietabel.pdf

ConcluderenDaar waar de procedures voor de leidend-ambtenaar de zorgverstrekker geen verplichting opleggen om zijn middelen van verdediging onder een bepaalde vorm of schema (deze akte kan dus de vorm van een eenvoudige gedateerde en ondertekende brief aannemen) voor te leggen, geldt dit principe niet voor de Kamers van hoger beroep.

Zowel de conclusies alsook de verzoekschriften voor hoger beroep dienen een bepaald minimum aantal inlichtingen te bevatten en te beantwoorden aan een genormaliseerd plan.

De conclusies zijn een procedurehandeling - het vaakst schriftelijk - die een uiteenzetting van de middelen van verdediging van de partij die ze neerlegt, alsook een inventaris van de stukken hernemen. Ze worden op de griffie van het aangestelde rechtscollege neergelegd.

Niet alleen stellen ze de partij die ze heeft neergelegd in staat om haar argumenten schriftelijk te “vast te leggen”, maar ze geven de tegenpartij ook de mogelijkheid om deze in alle rust te bestuderen, en op haar beurt door middel van conclusies te beantwoorden.

De debatten voor de hogere rechtscolleges ingesteld bij het RIZIV (Kamers van eerste aanleg en Kamers van beroep) zijn dus tegenspreekbaar in dien mate dat elke partij kennis mag nemen van de middelen in feite en in rechte van zijn tegenstander en erop antwoorden.

Ten titel van “gelijkheid van wapens” bepalen de arresten van uitvoering van de GVU-wet zelfs de kalenders van het neerleggen van conclusies die ook voor de DGEC gelden (zie News van 20 augustus 2008 : KB van 9 mei 2008 dat de werking van de Kamers van eerste aanleg en Kamers van beroep regelt is verschenen in het BS van 20 juni 2008 ).

De klassieke sequentie voor een procedure opgestart bij de Kamer van eerste aanleg is dus :

- neerleggen van de klacht van de DGEC (= aanstelling van het rechtscollege) ;

- neerleggen van de hoofdconclusies voor de zorgverlener ;

- neerleggen van de hoofdconclusies voor de DGEC ;

- neerleggen van aanvullende conclusies als repliek voor de zorgverlener ;

In bepaalde, weinig frequente, gevallen blijft het neerleggen van aanvullende conclusies volgen (zie News van 20 augustus 2008 : DGEC en kwaliteit van prestaties, voorbeeld c) en .pdf in fine te downloaden).

We zien dat beide partijen een identiek aantal conclusies neerleggen, en dat in het voorbeeld hieronder de vervolgde zorgverstrekker het recht heeft om als laatste te conclueren… dwz, het “laatste woord” te hebben”.

Het neerleggen van deze verschillende conclusies laat het aangestelde rechtscollege tenslotte toe om over een geschreven basis te beschikken als zij de argumenten van de respectievelijke partijen zal afwegen : in de complexe gevallen - en de gevallen bij de rechtscolleges ingesteld bij het RIZIV zijn het met zekerheid - is het neerleggen van (geschreven) conclusies dus noodzakelijk, zelfs al bestaat er daartoe geen wettelijke verplichting.

Bij SECURIMED hechten wij dus het allergrootste belang aan “perfect” geredacteerde conclusies (centrale strategische idee, antecedenten, ontwikkelingen in feite en in rechte, referenties naar de adviezen van de GTR en TTR, de rechtspraak, enz.) aangevuld met een inventaris van genummerde stukken. Werkelijk elk pertinent document mag als stuk voor de rechtscolleges ingesteld bij het RIZIV voorgelegd worden (inbegrepen voor de leidend-ambtenaar) : geschreven getuigenis van een patiënt of confrater, mening van een academische autoriteit, vaststelling door deurwaarder, PV van strafrechterlijke klacht tegen een inspecteur van de DGEC, enz.).

VerwittigingOp deze site vindt U een uiteenzetting over de werkwijze van de DGEC, de dienst voor geneeskundige controle en evaluatie van het RIZIV.

Vroeger wist het merendeel van de (tand)artsen niet hoe een proces-verbaal opgesteld door een inspecteur van deze dienst er uitziet, en dan hebben we het nog niet over de Synthesenota.

Dat was geen normale situatie…

De DGEC - weinig transparant, zelden zichtbaar - was een soort vogelverschrikker geworden die door zijn bestaan alleen en de mythe over zijn wreedheid de practici liet huiveren (hetgeen hem een spotnaam opbracht die we hier niet durven vermelden…). Tenslotte is het gebruik van afschrikking middels terreur een techniek als een ander, vooral als men onderbemand is !

Zich verdedigen tegen de rechtscolleges ingesteld bij de DGEC leek een utopie : de zorgverstrekker zelf begreep niets van de GVU-wet - hoe zou hij ook een dergelijk monument met een fluctuerend surplus van meer dan 200 pagina’s “door zijn strot krijgen” ? - bovendien kende hij niets van de door de DGEC gevolgde procedure.

En dus ondergingen de practici lijdzaam. Uitzonderlijk kwamen ze in opstand, individueel of in groep.

Het is een tandarts uit de Luikse regio, Guy COTTON, die als éérste het idee had om het internet te gebruiken om er stuk per stuk “zijn” DGEC-dossier te onthullen, hetgeen geenszins verboden is…

Wij zijn er ons goed van bewust dat aan de hand van de tentoonspreiding van de methodes en de documenten van de DGEC en vooral met de aantoning dat deze laatste overmeesterd kan worden met behulp van wettelijke middelen we hem enigszins ontheiligen.

Maar is dit tenslotte geen welgekomen vernieuwing voor iedereen, inbegrepen de DGEC zelf ?

In een democratie is het recht op verdediging heilig maar vermits de opponenten van de DGEC altijd practici waren die de geneeskunde beoefenden zonder kennis van de GVU-wet, of juristen die de recht beoefenden zonder de geneeskunde en haar gebruiken te kennen, won de DGEC praktisch keer op keer ;  het principe van de “strijd met gelijke wapens” werd te vaak geweld aangedaan.

We hebben DGEC-dossiers gezien die voordien door juristen werden behandeld : men kan er het gebrek aan inzicht in aflezen van de juridische wereld voor de medische wereld… Er bestaat, met betrekking tot geschillen onderhevig aan de rechtscolleges van het RIZIV, geen zaligmakende juridische gedachtegang met uitzondering van de verjaring.

Deze diverse medische rechtscolleges gedragen zich allergisch ten aanzien van het juridisme, dwz, het terugvallen op pure juridische argumenten (overschrijding van de redelijke termijn, afwezigheid van een handtekening of datum op een Synthesenota, enz.) bij gebrek aan medische argumentatie. (Anderzijds zijn er veel gevallen waar een medische redenering de zaak tot een gunstige afloop voor de zorgverstrekker had kunnen leiden.)

Dit was geen gezonde situatie, en de DGEC - in zijn hoedanigheid van corps - heeft tijdens de zaak MASSAUT van 2006 getracht om zich in stilte te hullen, waarover een uitvoeriger uiteenzetting op de pagina Verdediging DGEC.

Bij deze gelegenheid heeft ook de GVU-wet veranderingen ondergaan : op 17 mei 2007 heeft een - voor een democratische samenleving - amper te geloven rechtscollege het levenslicht aanschouwd. Ze is samengesteld uit één enkele persoon - een geneesheer - die aldus tegelijkertijd : de baas is van de DGEC, optreedt als de vervolgende partij,  hiërarchische overste is van de verbalisant en de rechtbank vormt die gelast is met de rechtspleging…

Vreemd genoeg werkt dit systeem op gebied van de opgelegde sancties minder slecht dan men zou kunnen vrezen daar de eerder genoemde “rechtbank” geneigd is om meer genadigheid aan de dag te leggen dan een onafhankelijk rechtscollege. Anderzijds is het een regelrechte ramp op gebied van tegenstrijdigheden : de zorgverstrekker heeft enkel recht om een schrijven, eventueel aangevuld met bijlagen, te richten aan een rechter die hij nooit te zien zal krijgen…en die aan de PV’s van zijn ondergeschikten een groter gewicht zal toekennen dan feitelijk door de wet is voorzien.

Maar de eigenlijke vernieuwing van de DGEC vindt zijn oorsprong buiten zijn eigen rangen : de DGEC zou natuurlijk zelf niet zijn fabricagegeheimen alsook zijn andere recepten om de zorgverstrekkers te vermurwen prijsgeven, evenals dat hij de weg niet naar de Technische Raden zou wijzen - deze “jokers” van de vervolgde zorgverstrekker.

In dien mate dat de eerlijke zorgverstrekkers zich vanaf nu kunnen documenteren en hun rechten doen gelden ten aanzien van de DGEC, zullen de beslissingen van de administratieve rechtscolleges van het RIZIV beter aanvaard worden door de medische opinie.

Dit gezegd zijnde vinden we het volkomen normaal en legitiem, dat er in ons land een dienst belast is met de controle op de realiteit en de conformiteit van de verstrekkingen aangerekend aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering : in het tegenovergestelde geval kan men evengoed de sociale zekerheid dood wensen !

Laat ons ook beklemtonen dat er geen enkele correlatie bestaat tussen RDB en DGEC : integendeel, de grootste zaken die wij hebben behandeld betroffen verstrekkingen die in contanten werden afgerekend.

Dit lijkt misschien verbazingwekkend maar het geeft wel een idee van de capaciteit van de Belgen om hun (tand)arts te verlonen ! In bepaalde gevallen lag de patiënt namelijk zelf aan de basis van de klacht bij de DGEC, terwijl in RDB hij zich niet gemanifesteerd zou hebben…

WebdesignerLaurent & Co
Avenue des Paveurs, 33A
1410 WATERLOO

Tel 02 351 12 74

Website sweetunity.com

VerantwoordelijkeDr R. BOURGUIGNON

OGBt 8789

Maarschalklaan, 5

1180   BRUSSEL (UKKEL - Fort Jaco)

-

Tel : 02/374 26 93

GSM : 0477 534 777 (gemaskeerde oproepen worden niet beantwoord)

DisclaimerDe inlichtingen op deze site worden enkel op indicatieve basis gegeven, en kunnen de verantwoordelijkheid van SECURIMED niet betrekken.

De artikels en commentaren gepubliceerd in de redactionele sectie “News” zijn opiniestukken van hun auteurs en niet die van SECURIMED ; zij beroepen zich op de persvrijheid of op de vrije meningsuiting, en hun inhoud is niet bindend voor SECURIMED.

OpeningsurenVan maandag t/m vrijdag, van 8 tot 16uur doorlopend

Telefoon02/513 49 35

0477 534 777

PostadresSECURIMED

Zuidlaan 25 bus 1

1000   BRUSSEL

-

Meer info ?De News bevatten, buiten informatie van algemene aard of met betrekking tot RDB, een serie artikels over juridische aandachtspunten eigen aan de sector van de gezondheidszorgen : analyse van de rechtspraak, discussie van nieuwe gevallen, commentaar over de veranderingen van de GVU-wet, enz.

U zal ook artikels terugvinden over de bevoegdheden van de geneesheer-inspecteurs van de DGEC, en over de aan te nemen houding in geval van controle (en in het bijzonder de vraag of men al dan niet moet aanvaarden om spontaan het bedrag van de ten onrechte uitbetaalde verstrekkingen terug te betalen zoals berekend door de inspecteur).

Verder zijn er verscheidene artikels die de organisatie van de administratieve rechtscolleges ingesteld bij het RIZIV bespreken, actueel drie in aantal : leidend-ambtenaar, Kamers van eerste aanleg en Kamers van beroep.

Om deze artikels te raadplegen kan U de functie “Search” gebruiken of op de knop News klikken.

Indien U snel geholpen wenst te worden kan U Dr BOURGUIGNON contacteren op 02/513 49 35 of via e-mail : info@securimed.eu

Zich doeltreffend verdedigenDe meeste - indien niet alle - practiserende geneesheren en tandartsen zijn sterk van hun stuk gebracht bij een controle door de DGEC.

Zich ten aanzien van een geneesheer-inspecteur te “positioneren” - en zelfs ten aanzien van de DGEC in zijn geheel - is ook niet bepaald gemakkelijk : handelt het zich om een onfeilbare agent van de Staat, of in tegendeel van de “tegenpartij”, dwz een tegenstander ?

Zich - intelligent - verdedigen tegen de DGEC is niettemin de meest aanbevolen optie : de ervaring leert ons dat de zorgverleners die de DGEC niet meer of minder dan het equivalent van een tegenstander tijdens een burgerlijke procedure beschouwen, diegenen zijn die er het best vanaf komen, vanuit alle oogpunten.

Want er is ook nog het “moreel” aspect - in de zin van het “moreel der troepen” : een onderzoek van de DGEC, en dan vooral de klacht bij de administratieve rechtscolleges “ingesteld bij de DGEC” zijn bijzonder traumatiserende gebeurtenissen (en zelfs potentieel destructief) in het leven van een geneesheer of een tandarts.

Ze raken daadwerkelijk het professionele leven in het hart, spreiden zich over jaren heen en geven de zorgverlener het gevoel persoonlijk geviseerd te zijn.

Vandaar dat het belangrijk is om niet alleen te staan, zonder professioneel advies, tijdens een controle door de DGEC, en in de jurisdictionele fase die daarna kan volgen.

De ideale verdediger moet niet alleen een uitstekende kennis hebben van de geneeskunde en van de medische gebruiken, maar tevens de nodige ervaring en de nodige bedrevenheid.

Rekening houdend met de bijzonder bewijskracht van de PV van geneesheer-inspecteurs van de DGEC - en dus met de omkering van de bewijslast die daaruit volgt - dient deze verdediger tevens de stukken te bepalen bij het aanvoeren van het tegenbewijs. Vanuit “moreel” standpunt, dient hij ook zijn cliënt te beschermen… en hem zelfs te sterken.

Maar een van de meest fascinerende verschillen tussen de procedures voor de administratieve rechtscolleges van het RIZIV en andere procedures, bijvoorbeeld voor de gewone rechtscolleges, is de mogelijkheid om bijna te allen tijde van de procedure een orgaan van de Dienst Gezondheidszorgen van het RIZIV te raadplegen - de GTR of de TTR - wiens advies opwerpbaar is aan het rechtscollege van datzelfde instituut, en voor de rest duidelijk vaker in lijn is met de mening van de zorgverstrekkers…

Inderdaad, voor zover de Technische Raden belast zijn met de interpretatie van de Nomenclatuur worden hun adviezen een extensie daarvan, een beetje zoals bepaalde arresten van Cassatie die zeggen hoe een wet moet begrepen worden - en dus toegepast.

Het is onder andere hier dat duidelijk wordt in welke mate een verdediging voor de rechtscolleges ingesteld bij het RIZIV zowel een medisch als een juridisch werk is : grote overwinningen zijn dan mogelijk !

NGV met stricte interpretatie en bewijskrachtige PV behoudens tegenbewijsDe gecoördineerde GVU-wet van 14 juli 1994 is een bijna monsterlijke tekst die onophoudelijk veranderingen ondergaat en onbegrijpelijk is geworden voor iemand die niet zowel over een juridische geest alsook over concrete ervaring beschkt in zijn toepassing.

Dit komt erop neer te zeggen, dat het aantal ingewijden - de agenten van de DGEC niet meegerekend - beperkt is…

De Nomenclatuur (NGV) - of beter gezegd de manier om haar te interpreteren - bevindt zich vaak aan de antipoden van de intellectuele redenering van een gezondheidswerker op het werkterrein voor wie de patiënt centraal staat - en in sommige gevallen zelfs het leven van deze laatste. Vooral omdat de NGV van publieke orde is en dus strikt geïnterpreteerd dient te worden en niet analoog of teleologisch !

Daarom is, indien een gebitsprothese volgens de NGV in zes fasen moet gerealiseerd worden, geen enkele analoge redenering (bijv. een gelijkaardige prothese kan in vijf fasen vervaardigd worden) of teleologische (bijv. hetzelfde eindresultaat is evengoed bereikt in vijf fasen) toelaatbaar.

Een andere eigenschap van deze administratieve procedures is de omkering van de bewijslast die gehanteerd wordt in dien mate dat de bijzondere bewijskracht van het PV progressief “glijdt” van zuiver materiële vaststellingen persoonlijk gemaakt door de geneesheer-inspecteur van de DGEC naar zo ongeveer alles wat vervat is in het vernoemde PV.

Dit fenomeen wordt terecht afgekeurd door talrijke bemiddelaars maar zonder dat ze werkelijk de nagel op de kop weten te slaan : het juridisch probleem is niet dat de materiële vaststellingen van een wettelijk vermoeden genieten (gelukkig weerlegbaar…) - hetgeen trouwens het geval is voor andere processen-verbaal, bijvoorbeeld in het verkeer !

Het probleem echter is dat de rechtscolleges van het RIZIV bijzondere bewijskracht toekennen aan alles wat het PV van de geneesheer-inspecteur beïnhoudt : zijn hypothesen geformuleerd op een affirmatieve toon, zijn redeneringen, enz.

En de bevordering van de leidend-ambtenaar van de DGEC, Dr Bernard HEPP, in de rang van een rechtscollege werkt met zekerheid versnellend op dit fenomeen…

Of nog, de verklaringen van patiënten (zelfs zeer bejaarde…) aan een inspecteur van de DGEC worden naar voor gebracht als evangeliën : tot op een punt dat als een zorgverstrekker namens zijn verdediging een aantal schriftelijke verklaringen van patiënten weet voor te leggen, die de verklaringen die ze eerder aan de inspecteur zouden hebben afgelegd tegenspreken - de leidend-ambtenaar eigendunkelijk - laatstgenoemde bevoorrecht !

Download (en zie pagina 13) : 20071217N08NL.pdf

Statistieken 2004Volgens Charles VRANCKX, geneesheer-inspecteur generaal bij de DGEC, geïnterviewd door Cécile VRAYENNE :

a) jaarlijks worden 1.300 dossiers over zorgverstrekkers ingediend  door geneesheer-inspecteurs ;

b) deze zorgverstrekkers zijn 169.000 in aantal indien we bovenop de geneesheren en de tandartsen de kinesitherapeuten, de verpleegsters, de logopedisten, enz. bijtellen ;

c) 150 - 200 dossiers belanden jaarlijks bij het Comité van de DGEC (de voormalig rechtscollege van eerste aanleg) ;

De doeltreffendheid van de DGEC is dus zeer laag, vermits enkel 15% van de dossiers samengesteld door de geneesheer-inspecteurs doorgegeven worden aan het competente administratief rechtscollege…

Als men bovendien weet dat de GVU wet (art. 146 § 1er) één geneesheer-inspecteur voorziet per schijf van 80.000 inwoners - of anders gezegd een totale bezetting van ongeveer 125 inspecteurs - betekenen de cijfers hierboven dat per jaar elke inspecteur maar gemiddeld iets meer dan één zaak “rapporteert” die onderhevig is aan het rechtscollege !

VerzekerbaarheidSinds 2006 worden de patiënten niet meer geïdentificeerd aan de hand van hun inschrijvingsnummer bij de ziekenkas, eigen aan elke VI, maar door een uniek nummer toegekend “voor het leven” : het INSZ* of “identificatienummer van de sociale zekerheid”. Eigenlijk verbergt deze benaming gewoon het nationaal nummer (NN)!

Te rekenen vanaf 1 januari 2008, zijn de zelfstandige werkers van ambtswege verzekerd voor de “kleine risico’s” (KR), dermate dat de CG2 geen enkele rol meer speelt in de tarifering, en dat het opsommen van een lijst van KR geen zin meer heeft.

We maken dus een onderscheid, naargelang het inkomen van de titularis (en het aantal personen te zijner laste) :

a) de gewone rechthebbenden (GR) : deze groep bestaat hoofdzakelijk uit loontrekkende werknemers en zelfstandigen, maar ze vervat ook de “PNB” (personen niet beschermd door de verplichte verzekering) ;

b) de rechthebbenden op voorkeurstarief : RVV (ex-voorkeur WIGW) en OMNIO ; deze groep bestaat uit WIGW wiens inkomen lager is dan 13.543,71 euro per jaar (verhoogd met 2.507,30  euro per persoon ten laste), en zelfs - sinds 1 april 2007 - alle rechthebbenden wiens inkomen dit plafond niet overstijgt (geïndexeerd).

De rechthebbenden op voorkeurstarief beschikken over een CG1 eindigend op het cijfer “1″, terwijl deze van gewone rechthebbenden eindigt op een “0″, aldus betekent “110/110″ een loontrekkend GR, maar “131/131″ een RVV (in dit geval een “gepensioneerde”).

Men dient te begrijpen dat een persoon die verklaart zich in een “individuele financiële noodsituatie” (FNS) te bevinden niet noodzakelijkerwijs een RVV-OMNIO is (en andersom) : het criterium van de FNS ligt in de punctuele moeilijkheid om de zorgverstrekker contant te verlonen, terwijl het statuut RVV-OMNIO toegekend wordt op basis van het jaarlijks inkomen.

Tevens dient men te weten dat België een veelvoud aan internationale conventies heeft afgesloten met betrekking tot de ziekteverzekering die zich allemaal vertalen in specifieke codes van verzekerbaarheid.

SECURIMED kan, op eenvoudige vraag, via zijn systeem “BCVP”, de verzekerbaarheid controleren van bepaalde patiënten. Daarvoor dienen wij op zijn minst te weten bij welke Landsbond Uw patiënt aangesloten is :

100 LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN (gele kleefbriefjes)
200 LANDSBOND VAN DE NEUTRALE ZIEKENFONDSEN (groene kleefbriefjes)
300 NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN (roze kleefbriefjes)
400 LANDSBOND VAN DE LIBERALE MUTUALITEITEN (blauwe kleefbriefjes)
500 LANDSBOND VAN DE ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN (witte kleefbriefjes)
600 HULPKAS VOOR ZIEKETE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (oranje kleefbriefjes)
900 KAS DER GENEESKUNDIGE VERZORGING VAN DE NMBS HOLDING (beige kleefbriefjes)

De organisaties zoals DOSZ, NIOOO, FEDASIL, MARITIEM HUIS en de diverse OCMW worden niet geïdentificeerd door een nummer bestaande uit drie cijfers toegewezen door het RIZIV omdat ze er niet van afhangen, ook al hanteren ze voor hun gemak de NGV codes en hun tarieven.
__________
* Dit INSZ staat duidelijk vermeld op de SIS kaart, bovenaan rechts (niet te verwarren met het kaartnummer links onder !) ; dit nummer is gestructureerd als volgt : het geboortedatum in zes cijfers achterstevoren - drie cijfers (dagteller van de geboortes) - twee cijfers (check digit)

Sinds 2006…Sinds 2006 lijkt het of de DGEC een dubbele inspanning van communicatie en “rendement” heeft vervuld : daar waar de eerste te maken krijgt met een rijzend verzet uit hoofde van de zorgverstrekkers, geeft de laatste aanleiding tot ernstige “vergrijpen” van de geneesheer-inspecteurs (en zelfs van de leidend ambtenaar, zie artikel “Veroordeling van een onschuldige…”, artikel gepost op 20 juli 2008 in de sectie “News”).

Twijfelachtige processen-verbaal (een geneesheer-inspecteur van de DGEC maakt zelfs het voorwerp uit van een klacht bij een onderzoeksrechter voor valsheid in publieke geschriften !), afgeroffelde dossiers en de steeds vaker toegepaste - abusieve - techniek van extrapolatie tonen onweerlegbaar aan dat de DGEC zijn “rendement” niet kan verhogen zonder fundamenteel zijn werkmethodes en/of zijn bezetting te herzien.

We zien niet zelden dat dossiers bestaande uit een “populatie” van patiënten zogezegd “ad random” geselecteerd door de inspecteur van de DGEC geëxtrapoleerd worden op het geheel van het cliënteel (alsof we te maken hebben met klinische studie van geneesmiddelen).

In andere gevallen stuit de inspecteur van de DGEC de tweejaarlijkse verjaring middels twijfelachtige ingrepen (bijv. cumul van perfect toegelaten handelingen, die zelfs medisch wenselijk zijn, worden in de PV omschreven als zijnde zogezegde “inbreuken”…).

Niettemin, vermits de wet bijzondere bewijskracht toewijst aan de processen-verbaal van vaststelling van deze inspecteurs, is de bewijslast aldus omgekeerd, en de zorgverstrekker dient zijn onschuld aan te tonen… hetgeen natuurlijk de input van experts en veel werk vereist !

GroepspraktijkenVanuit financieel oogpunt kunnen de groepspraktijken of de poliklinieken volgens drie criteria functioneren :

a) Het geheel van honoraria wordt door de VI op een enkele rekening betaald, de verdeling gebeurt stroomafwaarts door de zaakvoerder : men spreekt dan van een “pool van erelonen”. In dit geval stelt SECURIMED een globale nota (een enkele factuur bestemd voor de VI) met vermelding van één enkele bankrekening.

De zaakvoerder van de pool krijgt dan een verzamelstaat voor het geheel der erelonen, dewelke per VI het nummer van de factuur vermeldt alsook het zelfde aantal afschriften als dat er zorgverstrekkers zijn.

b) De erelonen van elke zorgverstrekker - al dan niet in vennootschap  - maken het voorwerp van een individuele factuur en worden door de VI op zijn persoonlijke rekening gestort (of die van zijn eigen vennootschap). Anders gezegd, de verdeling wordt stroomopwaarts door de VI uitgevoerd en elke rekening is exact tot op de eurocent.

c) Derde mogelijkheid : de honoraria van de verschillende zorgverstrekkers behorende tot een groepspraktijk worden gestort op verschillende rekeningen maar allen op naam van de groepspraktijk.

Deze oplossing combineert de voordelen van de eerste optie (de gelden worden door de VI gestort op bankrekeningen gecontroleerd door de enige zaakvoerder) en de tweede (de verdeling gebeurt stroomopwaarts, bij de VI, en behoeft dus geen boekhoudkundige vereffeningsoperaties, bijv. indien een patiënt niet in regels is met zijn verzekerbaarheid).

Niettemin, deze derde oplossing impliceert dat elke VI, in plaats van één “groot” bedrag evenveel bedragen zal storten als dat er zorgverleners zijn en dus het nazicht van de overeenstemming van de gevraagde en de aanvaarde bedragen zal bemoeilijken.

De eerste oplossing is ideaal voor structuren waar de verdeling volgens een arbitraire sleutel gebeurt (bijv. : elk van de drie zorgverstrekkers krijgt een derde van het geheel aan erelonen, onafhankelijk van zijn eigen activiteitenvolume).

Het is tevens ideaal voor de structuren waar de verdeling van de erelonen gebeurt op basis van de ingevoerde bedragen en niet op basis van de aanvaarde bedragen door de VI, dwz dat de zaakvoerder borg staat voor de mankementen in verzekerbaarheid of andere problemen van periodiciteit (zwangerschapsechografieën of tandprothesen, bijv.).

In praktijk…In praktijk worden de getuigschriften voor verstrekte hulp (GVVH) bestemd voor RDB op dezelfde manier ingevuld als in het stelsel van contante betaling.

Men mag natuurlijk niet uit het oog verliezen dat de “betaler” (de VI) in dit geval tevens de “nazichter” is. Aldus zullen de prestaties die buiten de reglementaire periodiciteit liggen (bijv. zwangerschapsechografieën of tandprothesen) verworpen worden.

Het volstaat om bovenaan het GVVH het kleefbriefje te plakken dat door de VI wordt afgeleverd, of bij gebrek hieraan, het adressogram van de patiënt. Het is ook mogelijk om manueel of meccanografisch de “mutualiteitsgegevens” van de patiënt weer te geven :

- naam en voornaam van de patiënt ;

- RIZIV nr. van zijn VI (bijv. 126, 304, 526) ;

- INSZ (dwz, het nationaal nr.) van de patiënt ;

- titulariscode CG1 (sinds 1.1.2008 speelt de CG2 geen enkele rol meer in de tarificatie) ;

Het is imperatief om de naam en de voornaam van de patiënt te noteren in de rubriek “Naam van de patiënt” : deze vermelding kan overbodig lijken in het RDB stelsel (in dien mate dat het kleefbriefje de verzekerde identificeert), maar krijgt haar volste betekenis in de contante afrekening. Sommige ziekenfondsen (bijv. de 315) eisen tevens dat de hoedanigheid van de patiënt wordt aangeduid : indien men deze niet kent volstaat het om “titularis” te omcirkelen.

Het nalaten van één dezer vermeldingen, en meer algemeen de “mankementen met betrekking tot zuiver administratieve formaliteiten die de essentiële voorwaarden van terugbetaling niet in vraag stellen” is trouwens een inbreuk onderhevig, na verwittiging, aan een boete van 50 a 500 euro (art. 73bis, 7° en art. 142, 7°).

Vervolgens schrijft men de NGV codes van de technische verstrekkingen (20 posities, op data die mogen verschillen), en eventueel de intellectuele ingreep in zijn specifieke rubriek.

Het ontvangstbewijs van het GVVH model A en E (fysieke personen) heeft enkel betrekking op contante betalingen : in het RDB stelsel volstaat het dan ook om enkel het remgeld te vermelden indien het ontvangen werd. Inderdaad, de betalingen door de VI verlopen altijd via bank, dwz in giraal geld.

Het vak “KB 15.07.2002″ moet dus in elk geval in overeenstemming zijn met de vermelding op het ontvangstbewijs : indien de zorgverstrekker “JA” aanduidt, moet hij het bedrag van het remgeld aangeven ; anderzijds, indien geen remgeld werd ontvangen, vermeldt de zorgverstrekker “NEEN” en hoeft hij het ontvangstbewijs niet in te vullen. In geval dat het werkelijk ontvangen remgeld tussen nul en het theoretisch bedrag ligt dient men gebruik te maken van cijfers*.

De getuigschriften model C, D en F (boeking door rechtspersoon) hebben geen ontvangstbewijs en bijgevolg stelt dit probleem zich niet. Daarentegen, in geval van gebruik van GVVH mod. C en F, moet de zorgverstrekker zich identificeren op elk GVVH door ten minste zijn naam, voornaam en RIZIV nr. aan te geven (bijvoorbeeld door zijn stempel te zetten).

De datum van de zorgen moet ter hoogte van de NGV codes vermeld zijn op het GVVH. De datum naast de handtekening van de zorgverstrekker is de datum van de overhandiging (of redactie) van het GVVH.

De ondertekening moet altijd de olograaf van de zorgverstrekker zijn.

Indien de patiënt gehospitaliseerd is moet de corresponderende NGV code (voorlaatste even cijfer) gebruikt worden en het RIZIV nr. van de instelling gecommuniceerd worden op de plek ad hoc (de zorgverstrekker moet normalerwijze factureren via de centrale perceptie van het ziekenhuis, behalve indien hij niet tot de ziekenhuisstaf behoort).

Hetzelfde geldt indien de zorgverstrekker titularis is van een RIZIV nr. van laboratorium, ook dan moet deze op het GVVH vermeld staan op de correcte plaats.

In geval van vergissing in een of meerdere NGV codes vermeld op het GVVH worden de directe “manuele correcties” - zelfs tegengetekend - niet toegestaan : het volstaat om aan het GVVH een “correctiedocument” te voegen met de vermelding van het GVVH in kwestie (haar volgnummer) alsook van de foutieve en correcte vermeldingen, gevolgd door de handtekening van de zorgverstrekker.

De verschillende bijlagen worden gehecht aan het GVVH : gemotiveerde vraag om toelating aan de raadgevend geneesheer, bijlage 56, verklaring van financiële noodsituatie, enz.

Daar de wettelijke termijn van verjaring twee jaar bedraagt, te rekenen vanaf het einde van de maand waarin de verstrekking uitgevoerd werd, kan de DGEC altijd administratieve boetes opleggen indien het GVVH afgereikt of ingeleverd werd buiten de reglementaire termijn van twee maanden, te rekenen vanaf het einde van de maand waarin de verstrekking werd uitgevoerd. Er dient te worden opgemerkt dat de VI geen verplichting hebben om deze termijnoverschrijding bij de DGEC aan te geven…  Zie ook News van 20 juli 2008 : “Termijn voor het afgeven of inbrengen van GVVH…”.

In het geval dat een GVVH verloren gaat is het mogelijk om een tweede getuigschrift af te leveren met de vermelding “DUPLICAAT” erop ; bepaalde VI eisen daarbovenop de referentie van het origineel GVVH, alsmede een verklaring van de zorgverstrekker waarin hij erkent dat elk misbruik ervan strafbaar is.

Tenslotte kan U gemakshalve voor al Uw briefwisseling met SECURIMED de downloadbare adresklevers gebruiken (zie hieronder). Indien U deze afdrukt of fotokopieert op zelfklevend papier dient U het formaat A4 met 16 etiketten per blad - 2 kolommen van 8 - te gebruiken, zoals bijvoorbeeld de referentie MONTI A4-LABELS 167158 (16 etiketten van 105 x 36 mm) of 167138 (16 etiketten van 99,1 x 34 mm). Raadpleeg niettemin dienaangaande de rubriek Deponering en versturing van uw GVVH
________
* “JA” betekent : “ik heb het remgeld in haar volledigheid ontvangen, terwijl “NEEN” betekent : “ik heb het remgeld in haar volledigheid laten vallen” ; al deze vermeldingen (JA/NEEN, bedrag vak KB/ ontvangstbewijs) hebben enkel toepassing op de NGV-codes van één en hetzelfde GVVH : het is dus onmogelijk om de ontvangen bedragen over te brengen van het GVVH met betrekking tot de technische verstrekkingen naar het GVVH van de raadpleging…

AANDACHT : vanaf 1 maart 2009 verandert het model ter verklaring van FNS voor tandverzorging (zie NEWS) !

Download : Correctiedocument.pdf

_______ __ Verklaring FNS geneesheer.pdf

_______ __ Verklaring FNS tandarts.pdf

_______ __ Verklaring FNS patient.pdf

_______ __ Securimed Zuidlaan Etiketten.pdf

_______ __ Securimed CRC Maarschalklaan Etiketten.pdf

LidmaatschapGelieve het aansluitingsformulier hieronder in pdf formaat te willen downloaden. Het volstaat dat U het ingevuld en ondertekend terugbezorgd aan SECURIMED (bijv. per e-mail naar info@securimed.eu).

Aandacht :

a) de zorgen ingevoerd via RDB moeten binnen de geldigheidsperiode van uw NIC erkenning liggen : het is dus de datum van de verstrekkingen die telt en niet die van hun facturatie ; noteer hierbij dat de NIC erkenningen met terugwerkende kracht kan toestaan ;

b) de bankrekening die U aangeeft kan later gewijzigd worden, maar U heeft er desondanks baat bij indien deze niet meer veranderd ;

c) daar waar het NIC de geneesheren een gewone berichtgeving stuurt over hun erkenning krijgen de tandartsen een contract dat ze moeten ondertekenen : zolang het contract niet terugbezorgd wordt aan het NIC is het dossiernummer dat hun werd toegekend niet geldig ;

Inzake bankrekeningen zijn er twee benaderingen mogelijk : “RDB” op dezelfde rekening ontvangen als de andere beroepsinkomsten of een aparte rekening aanleggen, uitsluitend voor inkomsten uit RDB.

Beide benaderingen hebben zo hun voor- en nadelen, en de keuze hangt uiteindelijk af van de gevoeligheid van de zorgverstrekker…

Echter, als u kiest voor de tweede oplossing, waarom dan niet een spaarrekening gebruiken : deze rekeningen genereren kleine intresten en, vooral, ze zijn vrij van kosten !

Het principe van deze spaarrekeningen is dat men ze naar believen kan aanvullen - dat is natuurlijk het doel nagestreefd door de bank - ook met bedragen bekomen via RDB.

Anderzijds kan men in de regel niet de betalingen rechtstreeks laten uitvoeren vanaf deze rekeningen : eerst dient een bepaald bedrag overgeschreven te worden van de spaarrekening naar de zichtrekening.

d) indien u een niet-geconventioneerd geneesheer bent dient u de volgende vermelding te maken voorafgaand aan uw handtekening op de aanvraag gericht aan het NIC (of eventueel op het aansluitingsformulier) : “Ik ben niet langer geconventioneerd, maar ik verbind mij ertoe de tarieven van de Z.I.V. na te leven voor alle verstrekkingen die gedekt zijn door de regeling van de betalende derde, onder dezelfde voorwaarden als de geconventioneerde artsen.”

U kan ook electronisch het formulier in pdf formaat hieronder invullen, wat zoveel betekent dat u dient te beschikken over het programma Adobe Acrobat Pro of een minder duur alternatief bij open source zoals PDF Studio 7 van Qoppa Software ; Preview van Apple laat dit soort toepassingen ook toe.

Download : Aanvraag tot aansluiting.pdf

_______ __ Aanvraag NIC.pdf

TandartsenAl de tandheelkundige verstrekkingen - zonder uitzondering - mogen via RDB worden ingebracht (zelfs door een niet geconventioneerde tandarts) indien de patiënt rechthebbende is op het RVV-OMNIO statuut of op een uitzonderingsmaatregel, of verklaart zich in een individuele financiële noodsituatie te bevinden (FNS). De verklaring ad hoc, getekend door de patiënt of de tandarts moet gevoegd worden aan elk getuigschrift : de uitzondering is namelijk punctueel in de tijd en verschaft geen permanent recht.

Buiten deze situatie is RDB voorbehouden voor geconventioneerde tandartsen met een minimum van 32 uur/week en die ook een contract ondertekend hebben met het NIC ; deze twee voorwaarden zijn dus cumulatief.

SECURIMED zal U zo goed als onmiddellijk een dossiernummer en een contract met het NIC bezorgen dat U enkel nog hoeft te ondertekenen. Per activiteitencentrum is de zorgverstrekker in principe verplicht om RDB toe te passen op een lineaire manier, voor alle patiënten (en niet op een selectieve manier of “à la carte”).

Indien aan deze twee voorwaarden voldaan is mogen de tandartsen in RDB factureren :

a) de vervaardiging van prothesen, alsook vervangen van de basis en herstellingen, de orthodontische zittijden, de handelingen die vallen onder de parodontologie en de “chirurgische” verstrekkingen - inbegrepen de verstrekkingen van de stomatologische Nomenclatuur toegankelijk voor tandartsen - voor alle patiënten (natuurlijk in dien mate dat deze verstrekkingen terugbetaald worden door het RIZIV) ;

b) de conserverende zorgen (de vullingen) tot 18 jaar ;

c) alle zorgen - zonder uitzondering - verstrekt bij kinderen tot 15 jaar* ;

d) alle zorgen - zonder uitzondering - verstrekt aan patiënten met een RVV-statuut (ex-voorkeurs WIGW) of OMNIO, of nog genietend van de uitzonderingsmaatregel “RDB voor alle verstrekkingen” verkregen van de VI ;

e) zoals reeds hierboven beschreven, alle verstrekkingen - zonder uitzondering - uitgevoerd bij patiënten die verklaard hebben dat ze zich in een individuele financiële noodsituatie bevinden (FNS) ;

AANDACHT :

- vanaf 1 maart verandert het model ter verklaring van FNS voor tandverzorging (zie NEWS) ;

- met ingang van 1 maart 2009 is derdebetaler toegestaan tot 18 jaar voor alle verzorging en alle tandartsen, ook de niet-geconventioneerden, dus zonder de noodzaak van een NIC contract (zie NEWS) ;

- met ingang van 4 juni 2009 controleert SECURIMED de overeenstemming tussen de NGV code en de leeftijd van de patiënt zoals deze naar voor komt uit het INSZ ;

_________
* Ook al is de tandarts niet geconventioneerd volstaat het dat hij zich houdt aan de RIZIV tarieven ; een contract met het NIC is dus niet noodzakelijk. Zie News van 20 juli : “Tandheelkunde : RDB integraal tot 15 jaar !”

FormulesSECURIMED is de enige organisatie om op volledig geïntegreerde wijze voor de ontvangsten van uw erelonen via het derdebetalers stelsel in te staan, in combinatie met een volledige rechtsbijstand ten aanzien van het RIZIV, en dat tot en met uw verdediging voor de Kamer van hoger Beroep, ingesteld bij de DGEC.

En dat zowel voor geneesheren als tandartsen, zowel in het Nederlands als het Frans.

Geen enkele beroeps- en/of wetenschappelijke organisatie, verzekeringsmaatschappij noch advocatenkantoor is in staat om dergelijke, allesomvattende, en vooral doeltreffende dienst te bieden aan zijn leden.

U kan in onze Newssectie de uitzonderlijke successen nalezen die SECURIMED behaald heeft in de verdediging van zorgverleners, of het nu om stopzetting van vervolging door de DGEC handelt of om een vrijspraak door de bevoegde rechtscolleges van het RIZIV.

Deze specifieke activiteit, de rechtsbijstand van zorgverleners, vormt tevens een absoluut unieke informatiebron : processen-verbaal van de DGEC, adviezen van GTR en TTR, niet verschenen beslissingen van de administratieve rechtscolleges van het RIZIV, reacties van persoonlijkheden uit de politiek, enz.

In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, werd de verschijning van SECURIMED in 2005 in de arena van verdediging van zorgverleners goed onthaald door het RIZIV, omdat dit de rol van de DGEC aanvaardbaar maakte : namelijk, in een democratie wordt een controledienst die systematisch geneesheren of tandartsen verplettert, zonder dat zij zich adequaat kunnen verdedigen, niet bepaald goed gezien.

Als bewijs verwijzen we naar de zeer talrijke kritieken die het VBS en de BVAS* tot in 2006 formuleerden tegen de willekeur en de almacht van de DGEC,  die hoofdzakelijk uit petities bestonden en die zich - tevergeefs - richtten tot de politieke beleidsmakers.

In dien mate dat een geneesheer of tandarts zich tegenwoordig kan verdedigen met echte geneeskundige of wetenschappelijke argumenten, hebben de gevoerde debatten betrekking op de grond van het dossier dat door de DGEC werd samengesteld, en werden de loze handgrepen van de advocaten** (overschrijding van de redelijke termijn, afwezigheid van de wil om te schaden, de goede trouw en ander misplaatst gekibbel) naar de vergeetput verbannen, ten bate van een pure medische, tandheelkundige, wetenschappelijke, en technische benaderingen.

Zo heeft Dr BOURGUIGNON, zo lijkt het, als eerste verdediger een CD-ROM met radiografieën en numerieke fotografieën aan de griffie van de DGEC overhandigd, hetgeen een speciale toelating vereist van de Voorzitter van de betroffen Kamer !

Maar als men het overdenkt, is het dan niet vanzelfsprekend dat men zich op wetenschappelijke of technische argumenten beroept als men een zaak van dien aard wenst te winnen ?

En aangaande de materie - dwz, in essentie de Nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen (NGV) en zijn verscheidene interpretatieregels -, deze is vreselijk ingewikkeld… zo zeer dat soms de DGEC zelf zich eraan mispakt (zie hieromtrent het News van 18 december 2009 : Vrijspraak !).

En de trend tot complexificatie is nog lang niet aan verbetering toe !

Anderzijds is de Overheid aan het leegbloeden : door de financiële crisis heeft ze zich eind 2008 massief in de schulden gewerkt tijdens de redding van de banksector, terwijl de economische crisis haar fiscale inkomsten inperkt en tegelijkertijd de uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen verhoogt.

Een dergelijke conjunctuur is bijzonder gevaarlijk voor de zorgverlener, werkzaam - men heeft soms de neiging om het te vergeten - in een sector die gesubsidieerd wordt door de Overheid : de DGEC vermenigvuldigt dezer dagen zijn controles om aldus een maximum aan gemeenschapsgelden te recupereren.
______________
* Gezien de misbruiken in de tandheelkunde zijn de representatieve beroepsorganisaties van de tandartsen - in Vlaanderen, het Verbond der Vlaamse Tandartsen - eerder geneigd om de DGEC te steunen !
** De advocaten doen wat ze kunnen, maar ze beschikken niet over de vereiste kennis, noch hebben ze de manier van redeneren eigen aan geneesheren ; anderzijds zijn de Kamers van het RIZIV zo goed als uitsluitend samengesteld door geneesheren en tandartsen…

ContactDr R. BOURGUIGNON
Secretariaat :
Tel. 02/513 49 35 of 0477/534 777 (gemaskeerde oproepen worden niet beantwoord)
Fax (numeriek) : 02/513.49.35
E-mail: info@securimed.eu

David HATZKEVICH, Lth
Tel. 0475/500 578
E-mail: david.hatzkevich@securimed.eu

SECURIMED NV
Zuidlaan 25-27 bus 1
1000 BRUSSEL

Aanbellen op de 8ste verdieping

Open van 8 tot 16 uur (doorlopend) van maandag t/m vrijdag.

Metro Lemonnier

MEDEDELING AAN DE KANDIDAAT-LEVERANCIERS

De kandidaat-leveranciers worden vriendelijk verzocht om zich uitsluitend te richten tot dhr Jacques DES ROUSSEAUX, directeur aankoop, en dat voor alle aangeboden producten en diensten.

De directeur aankopen is te bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 11 uur, enkel via het nummer 0471 28 28 24 of via Email jacquesdesrousseaux@securimed.eu

Alle “spam” publicitaire boodschappen worden afgeblokt door onze filter SpamSieve en automatisch vernietigd : het heeft dus geen zin om er te sturen.

LinksFranstalige site van Securimed (tiers payant et défense SECM)

Site “Dentist in Belgium”

Site van het Belgisch Staatsblad

GVU-wet in Justel versie

KB van 10 oktober 1986 in Justel versie

KB van 9 mei 2008 in Justel versie

Wet van 16 november 1972 over de arbeidsinspectie in Justel versie

Site van het RIZIV :

- GVU-wet gecoördineerd op 14 juli 1994

- KB van 3 juli 1996

- Nomenclatuur van de Geneeskundige Verstrekkinge (NGV)

Honoraria

Site van Medattest (online bestelling van GVVH)

Site van de Orde van Geneesheren

Site van het VBS

Site van DAS

Site van ARAG

Site van Gras Savoye Belgium

Het boek van Dr Robert Bourguignon “Le dossier Prozac”, uitgeverij Luc Pire

Site van Flanders Dentistry

Contactsite van Dental Clinics

Site “Prothesis”

Google

Antispam

-

Logo Securimed :

Het keerpunt : de zaak MASSAUTEinde 2005 bieden zich twee inspecteurs van de DGEC aan (een geneesheer en een apotheker) bij Martine MASSAUT, een huisarts te Lierneux, een kleine gemeente van de Haute-Ardenne.

Martine MASSAUT werkt in een landelijk milieu en wordt unaniem aanzien als een nauwgezet persoon.

De inspecteurs van de DGEC verwijten haar bij drie patiënten Spiriva te hebben voorgeschreven met de vermelding DBT (”derde betaler toepasbaar”) zonder eerst de Tiffeneau test te hebben uitgevoerd, en - misbruikmakend van haar emotie - laten ze haar een proces-verbaal ondertekenen waardoor ze zich verbindt de prijs van de Spiriva aan het RIZIV terug te betalen.

Deze zaak heeft een regelrechte protestgolf uitgelokt - tenminste binnen de rangen van de huisartsen -, die zelfs tot interpellaties in de Kamer van Volksvertegenwoordigers geleid heeft.

Ze heeft aangetoond dat de administratieve regels - meerbepaald de controle a posteriori - zodanig complex geworden zijn, dat zelfs een bijzonder zorgzame geneesheer niet bij machte is om ze toe te passen… (een manifestatie voor de zetel van het RIZIV moest trouwens, in december 2006, dit fenomeen aanklagen).

De zaak MASSAUT heeft geleid tot een grondige herbeschouwing van de methodes van de DGEC, alsook tot een partiële herziening van de GVU-wet, gestemd in 2006.

Op het einde van de rit is Martine MASSAUT er eerder goed vanaf gekomen : zij kon zelf - met terugwerkende kracht* - op een Tiffeneau test teruggrijpen (die positief bleek…) en heeft tenslotte, in 2007, enkel een eenvoudige verwittiging gekregen van het Comité van de DGEC die zetelde als een rechtscollege. De DGEC heeft geen hoger beroep aangetekend tegen de beslissing…

Maar wat de zaak MASSAUT vooral illustreert, is de steeds groeiende kloof die de geïsoleerde acteur op het terrein scheidt van de administratie van het RIZIV : tegenover een praktijkvoering gebaseerd op kwaliteit van zorgen staat een koude bureaucratische logica. Beide partijen zijn er nog niet aan toe om elkaar te begrijpen…
____________
* Juridisch handelt het zich natuurlijk om een aberratie… aanvaard omwille van “politieke” redenen : de voorwaarden opgelegd voor het attesteren van een verstrekking of het voorschrijven van een geneesmiddel in DBT dienen vervuld te zijn op het ogenblik van het attesteren of van het voorschrijven ervan, en niet een jaar later !

Verdediging DGECDr Robert BOURGUIGNON staat U bij in geval van een onderzoek van Uw praktijk door de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) of tijdens een procedure bij een administratief rechtscollege van het RIZIV en dit tot en met het hoger beroep.

Het wettellijke kader is de zogeheten “GVU-wet” gecoördineerd op 14 juli 1994.

Vaak wijst zich de interpretatie van de Nomenclatuur gunstig uit voor de zorgverstrekker : op aanvraag kunnen adviesen ingewonnen worden bij de Technische Geneeskundige Raad (TGR) of bij de Technische Tandheelkundige Raad (TTR) van het RIZIV. Deze adviezen (de “interpretatieve regels”) zijn opwerpbaar ten aanzien van de controlediensten.

Nadien moeten schriftelijke verweermiddelen worden voorgelegd bij de leidend ambtenaar (voor zover het gaat om bedragen onder de 25.000,00 euro en er geen sprake is van recidief). In de procedures voor de Kamer van éérste aanleg of desgevallend voor de Kamer van beroep gaat het om schriftelijke besluiten die een genormaliseerde structuur dienen te respecteren.

Desgewenst kan Dr BOURGUIGNON bij wijze van voorzorg en buiten elke controle om Uw praktijk doorlichten op haar conformiteit met de wetgeving en diens diverse besluiten van uitvoering.

Deze zeer gespecialiseerde dienst is erkend door DAS (verzekering rechtsbijstand).

Het merendeel van de polissen voorziet dat de dekking begint van zodra de zorgverstrekker onderworpen wordt aan een proces-verbaal van vaststelling (PVV) opgemaakt door een inspecteur van het RIZIV.

Niettemin is het van vitaal belang om eerder nog advies in te winnen daar de initiële verklaringen afgelegd door de zorgverstrekker aan een RIZIV-inspecteur, vastgelegd in een proces-verbaal van verhoor (PVV), vaak bepalend zijn voor het vervolg van de procedure !

Daarenboven vergt deze dienst een diepgaande kennis van wiskunde en statistiek (profielen, indicatoren van manifeste afwijking, enz.) : dit is het geval van Dr BOURGUIGNON die tevens universitair gediplomeerd is in wiskunde.

Laat U dus niet onnodig veroordelen : SECURIMED kan een zeer hoog percentage dossiers voorleggen waar de DGEC forfait heeft gegeven ! Gewoonweg omdat wij medische en statistische argumenten hanteren (en juridische natuurlijk) terwijl zelfs een “gespecialiseerde” advocaat deze reflex niet gehad zou hebben…

GeneesherenDe geneesheren, al dan niet geconventioneerd, mogen RDB toepassen voor alle technische verstrekkingen*.

De intellectuele verstrekkingen (raadplegingen uit hoofdstuk II van de Nomenclatuur) komen in aanmerking om via RDB gefactureerd te worden indien de patiënt RVV is (ex-WIGW) of OMNIO. Hetzelfde geldt voor een aantal gevallen zoals : volledig uitkeringsgerechtigde werkloze al meer dan zes maand, mindervalide, overleden of comateuze patiënt, toxicomaan, kind in een instelling, enz. In de eerste twee gevallen is het de VI van de patiënt die hem een document zal afleveren dat hem recht geeft op RDB voor “alle verstrekkingen” tot op een gegeven datum.

Een NIC-dossiernummer is altijd vereist om RDB te mogen toepassen : SECURIMED kan U dit quasi onmiddellijk bezorgen. Per activiteitencentrum is de zorgverstrekker verplicht om RDB lineair toe te passen voor al de patiënten (en niet selectief of “à la carte”).

Echter, indien de patiënt verklaart dat hij zich in een financiële noodsituatie bevindt (FNS), is RDB toegestaan voor alle verstrekkingen - de intellectuele inbegrepen -, ook al beschikt de geneesheer niet over een NIC dossiernr. De verklaring ad hoc, getekend door de patiënt of door de geneesheer moet gevoegd worden aan elk betroffen getuigschrift : de uitzondering is namelijk punctueel in de tijd en kan niet als een permanent recht aanzien worden.

De niet-geconventioneerde geneesheer moet de RIZIV erelonen eerbiedigen voor de verstrekkingen gefactureerd via RDB ; hij kan geen supplementen eisen en zal zich moeten verplichten ten aanzien van het NIC.

Er dient te worden opgemerkt dat het inroepen van deontologische regels, bij het verzorgen van een collega, geen geldig motief is voor het toepassen van de uitzonderingsmaatregel die het mogelijk maakt om raadplegingen via RDB te factureren : in dat geval kan men beter gebruik maken van de “uitgestelde betaling”.
__________
* hetgeen betekent dat desgevallend twee GVVH’s dienen te worden afgeleverd : één voor de raadpleging (in contanten) en een ander voor de technische verstrekkingen (in RDB) indien de patiënt niet geniet van RDB “alle verstrekkingen” (RVV-OMNI-FNS, enz.)

Medische derdebetaler en verdediging DGEC : de zekerheid van uw erelonenWelkom op onze site www.securimed.eu

Bezoek onze News alsook onze pagina’s over Regeling Derde Betaler (RDB) en Verdediging DGEC.

De regelmatig bijgewerkte News bevatten nuttige informatie omtrent de toepassing van RDB en/of de naleving van de bepalingen van de GVU-wet gecoördineerd op 14 juli 1994, en meer bepaald van de Nomenclatuur van de Geneeskundige Verstrekkingen (NGV). Aarzel dus niet om ze rechtstreeks te becommentariëren in de tekst of om nieuwe vragen te stellen via de site !

Sinds 1985 biedt het team van SECURIMED U aldus een globaalconcept aan : de zekerheid van Uw erelonen.

Fysieke zekerheid van Uw getuigschriften (GVVH), financiële zekerheid, maar ook rechtszekerheid.

De links die we geplaatst hebben in de pagina die aan hen gewijd is, zijn hoofdzakelijk ertoe bestemd om U de volledigheid van de medico-sociale informatie ter beschikking te stellen vanaf onze site: onder de meest gekende citeren we het RIZIV, de Orde der Geneesheren of het VBS. Sommige links zullen U echter een selectie aanbieden van diensten die complementair zijn aan die van SECURIMED, zoals DAS of ARAG.

Mocht U het wensen om onze newsletters te ontvangen, dan kan U een aanvraag richten naar info@securimed.eu met vermelding van Uw voornaam, naam alsook de naam van Uw organisatie.

Goede derde betaler !
-

Dokter Robert BOURGUIGNON

Derde BetalerSECURIMED, opgericht in 1985, bewerkstelligt voor U al de nodige verrichtingen bij het toepassen van de regeling derde betaler - de rechtstreekse facturatie aan de VI -  middels zijn allernieuwste programma “Chorus” (2007-2008).

Dankzij haar vestiging in de “wijk van de ziekenfondsen” te Brussel, in de nabijheid van grote federaties zoals Partena, St-Michel of FSMB geniet SECURIMED van een optimale logistiek.

Op aanvraag kan de verzekerbaarheid van de patiënten nagezien en de uitbetaling door de VI opgevolgd worden.

Deze activiteit wordt in de twee landstalen gevoerd.

De betalingen door de VI voltrekken zich binnen zeer korte termijnen in de orde van 15 dagen. De VI storten namelijk rechtstreeks op uw eigen bankrekening.

SECURIMED kan U bijstaan in het bekomen van de nodige vergunning van het NIC om RDB toe te passen : deze wordt toegekend aan alle artsen en aan alle geconventioneerde tandartsen met een geconventioneerde activiteit van minimaal 32uur/week.

Trouwens, dankzij de juridisch-administratieve functie van SECURIMED hebben haar leden nog nooit last gehad van de DGEC.

In de rubrieken links in beeld vindt U alle praktische informatie alsook documenten die U kan downloaden (deze laatste onder de rubrieken “Lidmaatschap” en “In praktijk”).

AdresSECURIMED neemt twee verdiepingen in van het gebouw ATLANTIC BUILDING :

- het klantenonthaal en de vergaderzalen bevinden zich op de 7de verdieping, bereikbaar via de lift

- voor het centrum van GVH-verwerking en de computers, gelieve te bellen op de 8ste verdieping

In alle geval garandeert de wet U dat U ten allen tijde derde-betaler zal kunnen toepassen voor de patiënten in een FNS, al bent U niet geconventioneerd, al hebt U geen akkoord met het NIC… dus, waarom zich zorgen baren ?

En het zijn natuurlijk de zware “derde-betalers” die het bevoorrechte doelwit uitmaken van deze controles die de neiging hebben om steeds agressiever te worden…

Grand publicDe activiteit van SECURIMED, met name Tarificatiedienst RIZIV derde-betaler, wendt zich niet tot het grote publiek.

Deze website is uitsluitend voorbehouden voor geneesheren en tandartsen ; hij is in geen enkel geval bestemd voor patiënten. Door het raadplegen van deze website, erkent u te behoren tot één dezer beroepen.

SECURIMED wijst iedere verantwoordelijkheid af in geval van niet geoorloofde raadpleging van zijn website

Grand publicDe activiteit van SECURIMED, met name Tarificatiedienst RIZIV derde-betaler, wendt zich niet tot het grote publiek.

Deze website is uitsluitend voorbehouden voor geneesheren en tandartsen ; hij is in geen enkel geval bestemd voor patiënten. Door het raadplegen van deze website, erkent u te behoren tot één dezer beroepen.

SECURIMED wijst iedere verantwoordelijkheid af in geval van niet geoorloofde raadpleging van zijn website

Medizinischer Zahlender Dritter und Verteidigung BMAÜ: die Sicherheit Ihrer HonorareWillkommen auf unserer Webseite www.securimed.eu

Besuchen Sie sowohl unsere News wie auch unsere Seiten über Reglung Zahlender Dritter (RZD) und Verteidigung BMAÜ.

Die regelmäßig aktualisierte News* umfassen hilfreiche Informationen bezüglich der Anwendung von RZD und/oder der Vorschriften des MVA-gesetzes koordinieert am 14. Juli 1994, insbesondere von der Nomenklatur der Medizinischen Verabreichungen (NMV). Zögern Sie also nicht um sie unmittelbar im Tekst zu kommentieren oder um neue Fragen zu stellen über die Webseite !

Seit 1985 bietet das Team von SECURIMED Ihnen demnach ein Globalkonzept an : die Sicherheit Ihrer Honorare.

Fysiche Sicherheit Ihrer Krankenscheine, finanzielle Sicherheit, aber auch Rechtssicherheit.

Die links die wir ausgesetzt haben auf der Seite die ihnen gewidmet ist, sind hauptsächlich dazu bestimmt Ihnen von unserer Webseite aus die Gesammtheit der sozial-medizinischen Informationen zur Verfügung zu stellen : mitunter der Prominentesten erwähnen wir das RIKIV, oder die Ärzteberufskammer. Bestimmte Links werden Ihnen jedoch eine Auswahl von Firmen voschlagen die ergänzend sind zu den Dienstleistugen von SECURIMED, so wie der DAS oder der ARAG.

Sollten Sie wünschen unsere Newsletter zu erhalten, dann beantragen Sie diese bitte mittels einer E-Mail an info@securimed.eu mit der Mitteilung Ihres Vornamen, Namen als auch der Namen Ihrer Organisation.

Guten zahlenden dritten !

Dr R. BOURGUIGNON

Nieuw artikel 53 van de VGVU wet - VervolgTalrijke geneesheren waren onthutst door de brief van de VBS e-specialist n°525 en hebben ons gecontacteerd om te weten hoe precies ze zich moeten opstellen betreffende de nieuwe GVVH en de “financiële transparantie”, vooral in het derdebetaler stelsel.

U zal hieronder de antwoorden vinden van onze Dienst op de belangrijkste gestelde vragen :

a) Deel “Ontvangstbewijs” van de nieuwe GVVH mod. A of E gebruikt door rechtspersonen

Het gedeelte “Ontvangstbewijs” van de nieuwe GVVH mod A of E — uniform model voor natuurlijke en rechtspersonen — mag niet verward worden met de “financiële transparantie”… alleszins niet helemaal.

De strook “Ontvangstbewijs” interesseert vooral de fiscus (via de gele dubbels die in de boekjes overblijven) en bijkomstig de patiënt.

Het spreekt voor zich dat de strook “Ontvangstbewijs” enkel ingevuld moet worden als de betaling cash voldaan werd.

A fortiori, als er geen cash betaling plaatsvond (bijvoorbeeld in geval van technische handelingen ingevoerd via derdebetaler met afstand van het RG), moet de strook “Ontvangstbewijs” niet ingevuld worden (en nog minder moet men op de oude modellen GVVH, die nog tot in 2016 geldig blijven, proberen een ontvangstbewijs te aan te maken… zie volgend punt).

b) Oude GVVH mod. C of F en verplichtingen om een bedrag op te schrijven

Het RIZIV stuurt omzendbrieven per e-mail — aan hen die erom gevraagd hebben — waarin ze aandringt op de noodzakelijkheid om een bedrag in te vullen onderaan op de oude GVVH mod. C of F.

Opnieuw, dit kan enkel betrekking hebben op de cashbetalingen (en niet op de girale betalingen), omdat dit erop neerkomt dat men een soort “Ontvangstbewijs” zou aanmaken die onbestaande is op de oude modellen.

Iedereen doet wat hij wil, maar onze Dienst kan het idee dat niet goedkeuren dat men een nul zou schrijven en een soort “Ontvangstbewijs” zou aanmaken daar waar er geen is.

De zin van VBS (e-specialist n° 525) : In tegenstelling tot het principe dat wil dat het getuigschrift voor verstrekte hulp geen niet-voorgeschreven vermeldingen mag bevatten, en in de overgangsfase tot wanneer de nieuwe modellen van getuigschrift vlot ter beschikking zullen zijn (uiterlijk tot en met 30 juni 2016), moet de arts deze gegevens (met name het KBO nr en het “totaal ontvangen bedrag”) op het getuigschrift voor verstrekte hulp aanvullen heeft menigeen laten rechtveren !

Wij delen deze mening niet en de ziekenfondsen bevestigen — vooralsnog — dat het uitblijven van vermeldingen op de oude modellen C of F geen reden tot verwerping zal zijn.

De richtlijn van het VBS lijkt ons voort te komen uit een verkeerde interpretatie van de wet (en ook door de overdadige invloed van het RIZIV op het verbond).

Het (nieuw) artikel 53 van de VGVU wet voorziet inderdaad :

Ongeacht of de zorgverlener de verstrekkingen verricht voor eigen of voor andermans rekening, wordt op het deel ontvangstbewijs van het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering of het gelijkwaardig document, het bedrag vermeld.

De VGVU wet is van openbare orde en kan enkel strikt geïnterpreteerd worden : indien een GVVH van een oud model C of F geen “Strook Ontvangstbewijs” heeft, zien wij niet hoe een bedrag kan ingevuld worden.

Ter herhaling, in geval van toepassing van derde betaler met afstand van het RG dient er zeker geen bedrag vermeld te worden op het GVVH !

c) Financiële transparantie en “bewijsstuk”

De “financiële transparantie” is een heel andere zaak, die nog veel inkt zal laten vloeien : zij interesseert eerst en vooral de patiënt (in de veronderstelling dat hij op de hoogte is) en vervolgens de fiscus, via de internet kanalen die nog aangemaakt moeten worden.

Men spreekt niet meer van “Ontvangstbewijs”, maar van “bewijsstuk” : het verschil tussen betaalde bedragen in cash of via de bank bestaat niet meer.

Samengevat, het idee is dat in de toekomst elke patiënt, via een PIN code, toegang zou krijgen tot zijn persoonlijk dossier bij het ziekenfonds en zo de aangegeven bedragen zou kunnen vergelijken met de werkelijk betaalde bedragen ; dit allemaal zal natuurlijk pas mogelijk zijn binnen enkele jaren…

Dit gezegd zijnde, het volstaat om artikel 53 van de VGVU wet te lezen om te begrijpen dat de verplichtingen van de zorgverlener in zake “financiële transparantie” verre van verwaarloosbaar zijn.

Het is echter mogelijk om zich het leven te vergemakkelijken door een voorgedrukt papieren formulier te gebruiken waarop men de pertinente vakjes zou aanvinken.

Het is aanbevolen om een kopie van dit document te bewaren in het patiëntendossier, met eventueel een validering “voor akkoord” door deze laatste.

Het zal niemand ontgaan zijn dat de bedoeling van de regering Michel eruit bestaat om de patiënten te laten waken over de oprechtheid van de fiscale aangiftes van de geneesheren en tandartsen met behulp van internet platformen aangemaakt door de ziekenfondsen…